АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Що означає право вето – право глави держави відхиляти прийняті парламентом закони

Читайте также:
 1. B. обучение образам правого полушария
 2. I Таможенное право Российской Федерации
 3. I. Нормативно-правовые акты
 4. I. Нормативно-правовые акты
 5. I. Нормативно-правовые акты
 6. I.1. Римское право в современной правовой культуре
 7. II ОБЩИЕ НАЧАЛА ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОГО ПОРЯДКА
 8. II. Дисциплинарные производства в отношении сотрудников правоохранительной службы
 9. IV. Особенности правового регулирования труда беременных женщин
 10. IV. ЭКОЛОГО-ПРАВОВОЙ СТАТУС ЧЕЛОВЕКА
 11. IV.1. Общие начала частной правозащиты и судебного порядка
 12. V. Экономико-правовая концепция Трудового кодекса о регулировании труда женщин

Що означає принцип голосування консенсусом – прийняття рішення одностайним голосуванням при відсутності голосів проти

Що означає принцип плюралізму – право і можливість існування різних думок, партій, орг.-ій, ідеологій

Що означає теорія «двох мечів» - обґрунтування різниці між світською владою і божою

Що таке «Магдебурьзке право» - комунальне самоврядування середньовічної європи

Що таке «пасивне виборче право» - право бути обраним

Що таке бюрократія – влада чиновників, викон апарату

Що таке олігархія – влада меншості/небагатьох

Що таке охлократія – влада натовпу

Що таке плутократія – влада багатіїв

Що таке позитивне право - . Правові норми, які встановлені легітимною владою і потребують виконання

Що таке природне право - правові норми, що знаходяться відповідності з мораллю і справедливості

Що таке референдум – загальнонародне голосування з приводу важливих питань

Ядерна зброя була застосована у військових діях вперше (і в останнє) – проти Японії 1945р.

Як наз практика умисного нарізування виборчих округів із нерівною к-тю виборців… - джерримендеринг О_о

Як зазвичай називають спеціального посадовця, який опікується захистом прав і свобод людини – омбудсмен

Як наз досягнення політ згоди шляхом взаємних поступок різних сторін – компроміс

Як наз комплексна наук, дисципліна, яка займ розробкою середньо- і довготермінових прогнозів розвитку сусп.-ва – футурологія

Як наз наука про владу – кратологія

Як наз політ діяльності, яка визначає індивідуальну волю суб’єкта рушійною силою розвитку… - волюнтаризм

Як наз політ розвиток, який відбувається у формі поступових змін – еволюція

Як наз порушення, обмеження прав людини або позбавлення прав за ознаками релігійної, расової, нац. протилежності – дискримінація

Як наз принцип визнання й терпимого ставлення до інтересів і позицій інших політ сил – толерантність

Як наз процедура обвинувачення президента – імпічмент

Як наз ситуація загальної згоди відносно найбільш важливих аспектів політ ладу – консенсусЯк назив влада найбільш здатних до управління…. – меритократія

Як назив некерована влада натовпу – охлократія

Як назив. Правові норми, які встановлені легітимною владою і потребують виконання – позитивне право

Як називається «влада небагатьох» - олігархія

Як називається загальна або часткова сукупність виборців – електорат

Як називається загравання влади з народом – Популізм

Як називається політика цілеспрямованого знищення людей за ознакою їх етнічного походження – геноцид(етноцид)


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.019 сек.)