АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Як називається схильність до крайніх, переважно насильницьких засобів і форм політ діяльності – екстремізм

Читайте также:
 1. I. Основні риси політичної системи України
 2. III. Соціальна політика, її сутність і функції.
 3. IV. Результати інвестиційної, операційної та фінансової діяльності
 4. А) Завдання і джерела ревізій основних засобів
 5. АКТИВІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ
 6. Актори світової політики та зовнішня політика держави
 7. Амортизація основних засобів та нематеріальних активів
 8. Аналіз ефективності роботи основних засобів та довгострокових інвестицій
 9. Аналіз інтенсивності й ефективності використання основних засобів
 10. Аналіз показників використання основних засобів підприємства
 11. Аналіз фінансових результатів операційної діяльності
 12. Антиінфляційна політик держави.

Як називається тип легітимності влади – харизматичний

Як називаються політ партії, які знаходяться поза законом – нелегальні

Як називаються правові норми, що знаходяться відповідності з мораллю і справедливості – природне право

Як скорочено наз Орг-ія Обєднаних націй із питань освіти, науки і культури – ЮНЕСКО

Як хар-ка вищої держ влади не є характерною для монархії – відповідальність влади перед виборцями

Яка виборча сис-ма, згідно «закону Дюверже», сприяє розвитку багатопартійності – пропорційна сис-ма

Яка виборча система виключає участь у виборах окремих кандидатів, не включених до списків політ. Орг.-ій – пропорційна

Яка етнічна група складає більшість населення Криму – росіяни

Яка з країн НЕ входить до числа постійних членів Ради Безпеки ООН – Німеччина

Яка з названих держав більша України за територією – Афганістан

Яка з названих держав менша України за територією – Франція

Яка з названих країн є унітарною державою – Польща

Яка з названих країн є федерацією – Росія

Яка з названих орг-ій безпосередньо опікується розв’язанням різноманітних глобальних проблем – ООН

Яка з перелічених ідеологій особливо утверджує пріоритет стабільності – консерватизм

Яка з перерахованих країн не є монархією – Португалія

Яка з перерахованих країн НЕ є членом Групи Восьми (великої вісімки) – Україна

Яка з перерахованих країн не має ядерної зброї – Японія

Яка з політичних партій не подолала виборчого барєру 2006р. – Народний блок Литвина

Яка з політичних партій не подолала виборчого барєру 2007р. - Соціальна партія України

Яка з республік НЕ входила до складу колишнього СРСР – Болгарія

Яка з республік НЕ входила до складу колишньої Соціалістичної Федеративної Республіки Югославії – Словенія

Яка за названих політичних форм позначає цілком суверенну державу – ЖОДНА НЕПРАВИЛЬНА!!!

Яка за перерахованих країн-сусідів України не є членом НАТО – Молдова

Яка ідеологія пов’язана з критикою ліберального капіталізму – солідаризмЯка кількість партій брала участь у виборах 2006р. – 45

Яка к-ть партій брала участь у позачергових виборах 2007р. – 20

Яка орг.-ія опікується проблемою нерозповсюдження ядерної зброї – МАГАТЕ

Яка релігія визнається в Україні обов’язковою(державою) – ЖОДНА

Яка риса НЕ є характерною для такого типу еліти, як меритократія - непотизм та протекціонізм

Яка риса НЕ є характерною для такого типу еліти, як номенклатура – конкурсний змагальний спосіб добору кадрів….

Яка риса НЕ притаманна авторитарному стилю керівництва – здатність прислуховуватись до іншої точки зору


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)