АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Яка риса НЕ притаманна демократичному стилю керівництва – опора на силу

Читайте также:
 1. Cтиль керівництва: сутність, вимоги у його сучасних умовах
 2. Буксирный трос; 2 – якорная скоба; 3 – удлиненное звено; 4 – якорная цепь; 5 – скоба; 6 – стальной трос (свистов); 7 – стопора якорной цепи.
 3. Буксирный трос; 2 – якорная скоба; 3 – удлиненное звено; 4 – якорная цепь; 5 – скоба; 6 – стальной трос (свистов); 7 – стопора якорной цепи.
 4. Гордость - опора страстей
 5. Господарські міністерства (відомства) як органи господарського керівництва
 6. ЗЛО. Причини неуспішного керівництва
 7. Зовнішній вигляд організації, стиль роботи її керівництва
 8. Зразок публіцистичного стилю
 9. Зразок художнього стилю
 10. Кнехты; 2 – якорно-швартовые лебедки; 3 - автоматические швартовые лебедки; 4 – стопора; 5 – швартовые клюзы; 6 – битинги.
 11. Конфлікти як об’єкт керівництва
 12. Медицинское обеспечение тяжелопораженных («носилочных»)

Яка сусп.-політ течія в Росії орієнт на Європейські зразки – західники

Яка сусп.-політ течія відстоювала ідею унікальності… - Словянофіли

Яка теорія демократії пов’язана з іменем Роберта Даля – теорія поліархії

Яка теорія походження держави повязує її виникнення з класовим розшаруванням сусп.-ва – марксистська

Яка хар-ка вищої держ влади не є хар-кою для республіки – спадкоємність влади

Яка хар-ка не є притаманною соціальній держави – ліквідація приватної власності

Яка хар-ка не притаманна відритим політ сис-мам – відсутність або обмеженість діяльності політ партій

Яке визначення найбільш точно описую поняття «правова держава» - держава, яка захищає і гарантує права і свободи особистості

Яке з перерахованих прав людини відсутнє в Конституції України – право встановлювати винуватість іншої особи і призначати їй покарання

Яке поняття відноситься до класифікації політ партій амер. Політолога Коена – парламентські партії

Яке поняття відноситься до хар-ки політ ідеології – бігевиоризм

Яке поняття є більш широким відносно інших – політичний маркетинг

Яке поняття є найбіль широким – система органів держ влади

Яке християнське свято в Україні не має статусу державного – Водохреща(Хрещення Господнє)

Який відсоток населення України, за переписом 2001, складають етнічні українці – 78%

Який відсоток населення України, за переписом 2001, складають етнічні росіяни – 17%

Який віковий ценз в Україні для кандидатів на обрання в органи місцевого саворядування – 18 років

Який віковий ценз для кандидатів у народні депутати України – 21 рік

Який з наведених випадків залежності можна вважати політ. владою – підкорення членів політ партії

Який з перелічених принципів НЕ можна віднести до основних принципів суч. Ліберальної демократії – принцип престолонаслідування

Який з перерахованих термінів віднос до поняття «форми держ правління» - республіка

Який з перерахованих термінів віднос до поняття «форми держ устрою» - авторитарний режим

Який з перерахованих термінів відноситься до поняття «політичний режим» - демократіяЯкий закон сформулював німецький політолог Міхельє – Залізний закон олігархії

Який історичний тип демократії є переважаючим в світі – Представницька

Який метод політ науки орієнтує на вивчення суб’єктивних мех.-мів політ поведінки окремих людей і груп – бігевіористичний

Який міжнародний документ передбачає заборону смертної кари – Європейська конференція про захист,..

Який народ претендує на незалежність і відокремлення від Індії – сикхи


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)