АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Молекула дегенiмiз

Читайте также:
  1. Атом. Молекула
  2. Вопрос 66 Молекула
  3. Как формируется молекула белка?
  4. Медсестра ввела сделала пациенту инъекцию препарата в вену на руке. Определите последовательность прохождение молекулами препарата элементов сосудистого русла
  5. Метан (І), этан (ІІ), этилен (ІІІ) ацетилен (ІV) - молекулалары
  6. Молекула
  7. Молекуланы пайда болу тарихы
  8. Раздел 1. Строение вещества: атом, молекула, кристалл
  9. ЧТО ОТНОСЯТ К МОЛЕКУЛАМ?

заттың химиялық қасиеттерін бойында сақтайтын ең кіші бөлшегі


белгілі бір қасиеттер жиынтығымен сипатталатын атомдардың белгілі түрлері


жай және күрделі заттардың молекулаларының құрамына кіретін химиялық элементтің ең кіші бөлігі


заттың химиялық және физикалық қасиеттерін бойында сақтайтын ең кіші бөлшегі


бір элементтің атомынан түзілетін зат


Авогадро заңы


бірдей жағдайда әртүрлі газдардың бірдей көлемінде молекула саны бірдей болады


элементтердің қасиеттері және олардың қосылыстарының қасиеттері мен түрлері атомдары ядро зарядының шамасына периодты түрде тәуелді болады


реакцияға қатысқан барлық заттардың массасы реакция нәтижесінде шығатын заттардың массаларына тең


алыну жолына қарамастан молекуласының құрылысы әрбір химиялық таза заттың сапалық және сандық құрамы тұрақты болады


газ күйіндегі жай заттардың молекулалары екі атомнан тұрады


Периодтық заң:


элементтердің қасиеттері және олардың қосылыстарының қасиеттері мен түрлері атомдағы ядро зарядының шамасына периодты түрде тәуелді болады


бірдей жағдайда әртүрлі газдардың бірдей көлемінде молекулалар саны бірдей болады


элементтердің қасиеттері және олардың қосылыстарының қасиеттері мен түрлері атомдағы ядро зарядының шамасына периодты түрде тәуелді емес


алыну жолына қарамастан молекуласының құрылысы әрбір химиялық таза заттың сапалық және сандық құрамы тұрақты болады
газ күйіндегі жай заттардың молекулалары екі атомнан тұрады


. Құрам тұрақтылық заңы


алыну жолына қарамастан молекуласының құрылысы әр бір химиялық таза заттың сапалық және сандық құрамы тұрақты болады


газ күйіндегі жай заттардың молекуласы екі атомнан тұрады


элеметтердің қасиеттері және олардың қосылыстарының қасиеттері мен түрлері атомдағы ядро зарядының шамасына периодты түрде тәуелді болады


химиялық реакцияға түскен заттардың массалары реакция нәтижесінді түзілетін заттардың массаларына тең болады


бірдей жағдайда әр түрлі газдардың бідей көлемінде молекуа саны бірдей болады


. Зат массасының сақталу заңы


химиялық реакцияға түскен заттардың массалары реакция нәтижесінде түзілетін заттардың массаларына тең болады


газ күйіндегі жай заттардың молекулалары екі атомнан тұрады


элеметтердің қасиеттері және олардың

қосылыстарының қасиеттері мен түрлері атомдағы ядро зарядының шамасына периодты түрде тәуелді болады


алыну жолына қарамастан молекулалардың құрылыс әр бір химиялық таза заттың сапалық және сандық құрамына тәуелді болады


бірдей жағдайда әртүрлі газдардың бірдей көлемінде молекула саны бірдей болады


. М(Ca тең:
13,3
. Қалыпты жағдайда (кПа,К)

‡агрузка...

101,3; 273


760, 00


1, 273


105; 273


0; 101,3


. Периодтық заң қай жылы ашылды?

XXI ғасырда. Период жүйесінде қанша период бар?. Период жүйесінде қанша топ бар?. Сілтілік металдар қай топта орналасқан?


I А


IV А


IIIА


II А


III В


. Галогендер қай топта орналасқан


VII А


VII ВVI А


VI В


. Ядро таңбасын қай нуклон көрсетеді


протон


нейтрон


электрон


ешқайсысы


барлық жауап дұрыс


. Күкірт қай топшада орналасқан?


VI А


VI В


III А


III В


V А


. Кальций атомының ядросында қанша протон және нейтрон бар


20,20


25,15


10, 10


15,15


10,30


. Сутегі атомының ядросында қанша нейтрон бар


1,5


. Алюминий атомының ядросында қанша протон мен нейтрон бар


13; 14


13; 13


14;14


27; 13


27;27


. Фосфор атомының ядросында қанша протон мен нейтрон бар


15; 16


15; 15


16;16


31, 15


16,15


. Калий атомы сыртқы энергетикалық деңгейінде қанша электрон барКүкірт атомының сыртқы энергетикалық деңгейінде қанша электрон бар.S деңгейшесіне қанша электрон сияды.P деңгейшесінде қанша электрон бар.Период кестесінде қанша S элементтер барS электрон бұлттарының пішіні қандай?


шар


гантель


жапырақ


куб


үшбұрыш


P электрон бұлттарының пішіні қандай?


гантель


шар


жапырақ


куб


үшбұрыш


Ковалентті полюссіз байланыс бар заттарды анықтаңдар


H2; O2


Na2O; H2


Mg; O2


HCl; NaCl


H2O; N2


H2 молекулада байланыс еселігі қанша?Жай заттардың байланыс еселігі қанша?+1


-1


+2


+3


Металдардың тотығу дәрежесі әрқашанда


оң


теріс


бейтарап


ауыспалы


оң, теріс


Сутегінің қосылыстағы тотығу дәрежесі


+1; -1


0; +1


0; -1


0; +2


0; -2


HCl-дағы хлордың тотығу дәрежесін анықта


-1


+1+3


+5


. H2S-тегі күкірттің тотығу дәрежесін анықта


-2


+2+6


+4


. NaH-тағы сутегінің тотығу дәрежесін анықта


-1


+1+2


+3


. HF-дағы фтордың тотығу дәрежесін анықта


-1+1


+2


+3


. Атомның заряды қандай?+1


-


+2. Молекуланың заряды қандай?+1


-1


+2. Электронның заряды қандай?


теріс


оң


бейтарап


ауыспалы


-2


. Протонның заряды қандай?


оң


теріс-1


ауыспалы


. Нейтронның заряды қандай?+


-


-2


ауыспалы


Химияның стехиометриалық заңдары:

Массаның сақталуы

Гесс заңы

Термохимия

Фарадей заңы

Ньютон заңы


. Зат қандай бөлшектен тұрады?


молекула


атом


ядро


протон


нейтрон


. Анионның заряды қандай?


теріс


оң


бейтарап


ауыспалы


тұрақты


. Катионның заряды қандай?


оң


теріс


бейтарап


ауыспалы


тұрақты


. Оксидтер дегеніміз не?


екі элементтен тұратын, біреуі оттегі болып келетін күрделі зат


бәрі оттекті заттар


металл атомынан және сутегі атомынан болып келетін күрделі зат


металдан және оттектен құралған күрделі зат


бейметалл және оттектен тұратын күрделі зат


. Экзотермиялық реакцияда


жылу бөлінеді


жылу сіңіреді


жылу бөлінеді және сіңіріледі


көлем өзгермейді


салмағы өзгереді


. Энтропияны қалай өрнектейді.


DS


DH


DG


Q


DU


. Энтальпияны қалай өрнектейді.


DH


DS


DG


Q


DU


. Гиббс энергиясын қалай өрнектейді.


DG


DS


DU


DH


Q


. Мынадай тізбекте энтропия қалай өзгереді? Мұз ®су®бу


өседі


кемиді


өзгермейді


өседі, кейін төмендейді


төмендейді, кейін өседі


. Сирек кездесетін металдар, олар:


f - элементтер


s - элементтер


p - элементтер


d - элементтер


s – пен - p элементтер


. Сілтілік жер металдар орналасатын топ


II A


I A


III A


I В


II В


. Химиялық тепе-теңдік ығыстыру қай принцип бойынша анықталады?


Ле-Шателье


Паули


Вант-Гофф


Фарадей


Хунд


. Электронның табиғаты


бөлшектік және толқындық


бөлшектік


толқындық


материалдық


жоқ


. Қосымша топшадағы элементтердің соңғы деңгейдегі электрондар саны. 4s-тегі бас квант. S - электронды сипаттайтын қосымша квант санының мәні. P – электронды сипаттайтын қосымша квант санының мәні. d – электронды сипаттайтын қосымша квант саны. Период жүйеде қанша кіші период бар?. Период жүйеде қанша d элемент бар?. Катализатор -


реакция жылдамдығын арттыратын, бірақ өзі реакцияға түспейтін зат


реакцияға түсетін бір зат


реакцияның жылдамдығын төмендететін зат


реакторда жүретін реакция


реакциядағы заттарды сұйықтайтын зат


. Бейтараптану реакциясын көрсетіңдер


HCl + NaOH ® NaCl + H2O


Fe(OH) 3 Fe2 O3 + H2O


Zn + CuSO4 ® ZnSO4 + Cu


NH3 + HCl ® NH3Cl


S + O2 ®SO2


. Алмасу реакциясын көрсетіңдер


KNO3 + NaCl ® KCl + NaNO3


Na + O2 ® Na2 O


H2SO4 + NaOH ® Na2SO4 + H2O


Cl2 + Na ® NaCl


CaCO3 ®CaO + CO2


. Салыстырмалы атомдық массаны көрсет


Аr


A


Mr


M


m


. Салыстырмалы молекулалық массаны көрсет


Mr


Ar


M


m


n


. Акцептор дегеніміз?


ұяшық беретін бөлшек


электрон жұбын беретін бөлшек


жұптаспаған электрон беретін бөлшек


д)зарядты бөлшек


бейтарап бөлшек


. Ar –дік өлшем бірлігі қандай?


жоқ


г/моль


моль


г


кг


. Mr –дік өлшем бірлігі қандай?


жоқ


г/моль


моль


г


кг


.Эндотермиялық реакция дегеніміз?


жылу сіңіре жүретін реакция


жылу бөле жүретін реакция


көлем өзгеру жүретін реакция


көлем өзгермей жүретін реакция


температура өзгере жүретін реакция


. Периодтық таблицада қанша f элемент бар?. Реттік нөмірі 20-ға тең элемент қандай элемент қатарына жатады?


s


p


d


f


g


. Оттекті қышқылды анықтаңдар


HNO3


HCl


H2S


HF


HBr


. Оттексіз қышқылды анықтаңдар


HF


HNO3


HNO2


H2SO4


H2SO3


.Бір негізді қышқылды анықтаңдар.


HCl


H3PO4


H2CO3


H3BO3


H2S


.Екі негізді қышқылды анықтаңдар


H2S


H3PO4


HNO3


H3AsO4


HF


. sp3 гибридтенудегі валентті бұрыш неге тең?


109


. sp2 гибридтенудегі валентті бұрыш неге тең?
109,2
. Донор дегеніміз-


электрон жұбын беретін бөлшек


ұяшық беретін бөлшек


жұптаспаған электрон беретін бөлшек


зарядты бөлшек


бейтарап бөлшек


. sp3 күйіндегі молекуланың кестесінің пішіні


тетраэдр


үшбұрышты


тізбекті


төрт бұрышты


ромб


. sp күйіндегі молекуланың кестесінің пішіні


тізбекті


тетраэдр


үш бұрышты


төрт бұрышты


ромб


3p-дан кейін қай деңгей электрондармен толтырылады?


4s


3d


4f


4d


4p


HNO3 + KOH → KNO3 + H2O реакция болып саналады:

Су түзілу

Айырылу

Тотығу

Тотықсыздану

Орын басу


. Электртерістігі ең жоғары элементті көрсет:


F


Na


Cl


Li


H


.СО2 молекуласында қанша d байланыс барТиптік металдардың атомдарының электрондық құрылысының ерекшеліктері:

Соңғы электрон s- деңгейшені толтырады

Атом радиусы төмен

Электр терістігі екіден жоғары

Атомдардың сыртқы электрондарының саны екіден көп

Иондану энергиясы жоғары


Қай затта ковалентті полюсті байланыс


HF


Cl2


F2


H2


2


. Қай затта ковалентті полюсті байланыс


HCl


Cl2


F2


H2


2


.Қай затта ковалентті полюсcіз байланыс


H2


НCl


НF


H2О


OF2


. NO2 молекуласында қанша d мен p байланыстар бар


2,2


3,1


1,2


4,1


1,1


. CO2 молекуласында қанша d мен p байланыс бар?


2,2


3,1


1,2


4,1


1,1


.H 2SO4 -тегі тотығу дәрежелерінің қосындысы неге тең


-1


. H 2SO4 -тегі күкірттің тотығу дәрежесі неге тең


+6


+1


-2


+4


-1


. HNO3 -тағы азоттың тотығу дәрежесі неге тең


+5


+1


-2


+4


-1


. sp -гибридтенуге ұшырайтын

электрондар


1s, 1p


2s, 1p


1s, 2p


2s, 2p


3s, 1p


. Құймалардағы химиялық байланыс


металдық


иондық


сутекті


ковалентті


ковалентті полюсті


.Қара металдарға жатады


темір және олардың құймалары


сілтілік металдар


алюминий қосылыстары


мыс пен никель қосылыстары


металдардың бәрі


. Түсті металдар


алюминий және мыстың құймалары


болат пен шойын


ақ металдар


сілтілік металдар


темір және оның құймалары


. Ең ауыр металл


осмий


қорғасын


қалайы


темір


мырыш


. Ең жеңіл металл


литий


алюминий


мыс


натрий


сынап


.Ең жұмсақ металдар


сілтілік металдар


сілтілік жер металдар


радиактивті металдар


қара металдар


түсті металдар


.Балқыма температурасы ең төмен металл


сынап


қорғасын


натрий


темір


алюминий


. Балқыма температурасы ең жоғары металл


вольфрам


сынап


алюминий


темір


хром


. Ең қатты металл


хром


молибден


темір


никель


қорғасын


Сілтілік метал қатарын анықтаңдар.


Na, K, Li


Cè, Àã, Ba


Mg, Cu, Ag


Na, Ba, Fe


Cu, Ag, Au


. Сілтілік жер металл қатарын анықтаңдар:


Ba, Sr, Ca


Na, Sr, Cu


Mg, Ca, Be


Na, Li, K


Cu, Ag, Au


. Қай оксидте азоттың валенттілігі 5-тен


N2O5


NO2


N2O


NO


N2O3


.Қай оксидте хлордың валенттілігі 3-ке тең


Cl2O3


Cl2O


Cl2O5


Cl2O7


Cl2


.Аллотропия дегеніміз не?


бір элеметтің бірнеше жай заттар түзуі


жай заттардың бәрі


электрон жұбын өзіне тарту қабілеті


әр түрлі элементтердің бірнеше жай зат түзуі


заттардың әр түрлі агрегаттық формасы


Қай зат екі негізді қышқылға жатады?


H2CO3


HCl


H3BO3


HF


H3PO4


. Қай зат екі негізді сілтіге жатады?


Ca(OH)2


NaOH


Fe(OH)3


Mn(OH)4


LiOH


.Сілтілерді анықта


NaOH, KOH


Al(OH)3, NaOH


Fe(OH)2, Mg(OH)2


Mg(OH)2 Ca(OH)2


NaOH, Zn(OH)2


. Сульфит ионын көрсетіңдер. Балқытқыш қышқылды көрсет


HF


HNO3


HCl


H2S


H2CO 3


. Карбонат ионын көрсет.


CO32-CO2


H2CO 3. 2 моль Cl2 қанша молекула


12,04×1023


1,04×1023


12,04×10-23


5×1023


12,04×10


. Ауаның мольдік массасы неге тең?. ...3S2 3P 5электрондық формула қай элементке сәйкес келеді?


Cl


Na


Br


F


P


. Қай элемент қатары металдарға жатады?


K,Al,Pb


B,C,N


H,P,Cl


Na, Be, As


Mg, O, S.


. 5 моль оттегі (қ.ж.)қанша көлем алады?22,4


11,2
. 112 г KOH қанша моль болады?


2 моль


1 моль


0,5 моль


10 моль


3 моль


. 2240 л хлар газында қанша моль болады?


100 моль


10 моль


1 моль


5 моль


50 моль


. 32 г оттегі (қ.ж.) қанша моль болады?


1 моль


2 моль


3моль


4 моль


5 моль


. 3 моль H2S массасы неге тең ?. Реакциядағы коэффициент қосындысы тең H3PO4 + NaOH ® Na3PO4 + 3H2O.Реакциядағы NaOH моль саны

NaOH + FeCl3 ® Fe(OH)3 + NaCl. Реакциядағы Х затты анықтаңдар

Cu(OH)2 ® X + H2O


CuО


Cu2O


CuOH


Cu


CuH2


. Реакцияда қандай газ бөлінеді?

CaCO3 + HCl ® CaCl2 + H2O + X­


CO2


CO


Cl2


O2


H2


. Реакцияда қандай зат түзіледі?

KOH + HNO3= X + H2O

X – затын көрсет


KNO3


K2O


KOH


HNO3


KNO2


. Ортобор қышқылының формуласын көрсетіңдер


H3BO3


HBr


HBO2


H2Cr2O7


HBrO4


. CaO + CO2 = X

X –затын көрсет.


СaCO3


Na2CO3


CO


CaCO2


Ca(OH)2


. Дифосфорпента оксидінің формуласын көрсетіңдер


P2O5


P4


P2O3


P2O


P4O10


.5p-дан кейін қай деңгей электрондармен толтырылады?


6s


5d


5f


4d


4p


.Магний хлоридінің формуласын анықта


MgCl2


MgCl


MпCl2


Mп Cl2


MеCl2


.Барий сульфатының формуласын анықта


BaSO4


BaSO3


СaSO4


СaSO3


BеSO4


. Лакмус сілтілік ортада қандай түске болады?


Көкшіл


түссіз


қызғылтым


ақ


жасыл


. Метилоранж қышқылдық ортада


қызғылтым


көкшіл


түссіз


жасыл


ақ


. Бас квант санының қабылдайтын мәндері қандай?


1 - ¥


0 - ¥


0- 5


теріс тақ мәндер


оң тақ мәндер


. Орбиталь квант сандары нені білдіреді?


электрон бұлттарының пішіндерін


деңгей санын


электрон санын


электронның бағытын


өз осінің бойында айналуын


. Қай метал сумен әрекеттесіп негіз түзеді?


K


Al


Zn


Fe


Pb


. P деңгейшеде қанша максимал электрон орналасады?. f деңгейшеде қанша максимал электрон орналасады?. Бас квант саны n=4 тең болғанда қанша энергетикалық деңгей болады?. Элемент 3 периодта орналасса, бас квант санының мәні тең болады?.Көміртегі атомының сыртқы деңгейінде қанша бос р орбиталь бар. Мына электрондық формула 1s22s22p1 қай элемент атомына сәйкес келеді


В


Mg


Al


N


Li


. Бор атомында қанша жұптаспаған электрон бар?. Қай атом элементіне мына электондық формула 1s22s22p63s23p5 сәйкес келеді


Cl


F


I


O


Ar


. Бірінші деңгейдегі максимал электрон саны. Үшінші деңгейдегі максимал электрон саны. H2SO3- тегі күкірттің тотығу дәрежесін анықтаңдар


+4


+6


-2


-3


+2


. NaClO3 тағы хлордың тотығу дәрежесін анықтаңдар


+5


+7


+1


-1


+4


. K2MnO4 тағы марганецтің тотығу дәрежесін анықтаңдар


+6


+7


+5


-1


+4


. HСlO4дағы хлордың тотығу дәрежесін анықтаңдар


+7


+5


+3


-1


+1


. Қай қосылыста азоттың тотығу дәрежесі +4 тең


NO2


H NO2


H NO3


NH3


N2O


. Қай қосылыста фосфордың тотығу дәрежесі +5 тең


H3PO4


H2O3


PH3


Na3P


P4


. Реакциядағы азот қышқылының моль саны нешеге тең HNO3+Cu® Cu(NO3)2+ NO2 + H2O. Реакциядағы Х затының молекулалық массасын есептеңдер KMnO4 ® K2MnO4 + MnO2 + XH3PO4 қанша сатыда ионға диссоциацияланады. Ba(OH)2 қанша сатыда ионға диссоциациялонады. Na3PO4 қанша сатыда ионға диссоциацияланады. Электролит дегеніміз


электр тогын өткізетін зат


электр тогын өткізбейтін зат


бейорганикалық заттар


заттардың бәрі


органикалық заттар


. Екі сатыда диссоциацияланатын заттарды атаңдар


H2SO4. ; Ba(OH)2


Na2SO4 ; H2S


K2CO3 ; Ba(OH)2


NaOH ; HCl


KOH; H3PO4


. Эндотермиялық реакция ол:


DH > 0


DH < 0


DH > 1


DH = 0


DH < 1


. Экзотермиялық реакция, ол


DH < 0


DH > 0


DH < 1


DH = 0


H < 1


. DS ең төменгі мәні қай затта


алмаз


мұз


су


бу


металл


. 4f тегі бас квант және қосымша квант сандарының қосындысына тең. 3p дегі бас квант және қосымша квант сандарының қосындысы тең. 4 s –тегі бас квант және қосымша квант сандарының қосындысы тең. Мына жүйе үшін әрекеттесуші массалар заңы қалай жазылады

2C(қ) +O2(г)® 2CO (г)


v=k[O2]


v=k[CO2]


v=k[C]2[O2]


v=k[CO2]2


v=k[C]2+ [O2]


. Мына жүйе үшін әрекеттесуші массалар заңы қалай жазылады

2SO2(г) +O2(г)® 2SO3(г)


v=k[SO2]2[O2]


v=k[SO2]


v=k[SO2]+ [O2]


v=k[SO3]2


v=k[SO2] ×[O2]


. Мына жүйе үшін әрекеттесуші массалар заңы қалай жазылады

P4(қ) +3O2(г)® 2P2O3(г)


v=k[O2]3


v=k[P4] × [O2]


v=k[P4]


v=k[P4]+3 [O2]


v=k [O2]


. Мына жүйе үшін әрекеттесуші массалар заңы қалай жазылады

2NO (г) +O2(г)® 2NO2 (г)


v=k[NO]2× [O2]


v= [O2]


v=k[NO]2


v=k[NO] [O2]


v=k [NO2] 2


. Қай затта ковалентті байланыс донорлы-акцепторлы механизм бойынша түзіледі


NH4+


H +


O2


CO


CO3 2-


. Қай затта ковалентті байланыс донорлы-акцепторлы механизм бойынша түзіледі


BF4-


3


NO2 -


NaCl


CO3 2-


Қай қосынды Клечковскийдің 1-ші ережесін сипаттайды


n+l


n+S


n+m


m+s


l +m


. Fe2O3+3CO®2Fe + 3CO2, DH<0

тепе-теңдікті оң жаққа ығыстыру үшін


температураны төмендету


қысымды жоғарылату


температураны жоғарылату


қысымды төмендету


[CO] төмендету


2NO2 ®N2O4, DH<0

тепе-теңдікті оң жаққа ығыстыру үшін


температураны төмендету


қысымды жоғарылату


температураны жоғарылату


қысымды төмендету


[CO] төмендету


. Ортофосфор қышқылы диссоциацияланғанда қанша ион түзіледі. Кальций гидроксиді диссоциацияланғанда қанша ион түзіледі. Калий нитраты диссоциацияланғанда қанша ион түзіледі. FeO + CO ®Fe + CO2, DH > 0

тепе-теңдікті оң жаққа ығыстыру үшін


температураны жоғарылату


қысымды жоғарылату


температураны төмендету


қысымды төмендету


[CO] төмендету


. 2 CO(г) ®C(қ) + CO (г)

тепе-теңдікті оң жаққа ығыстыру үшін


қысымды жоғарылату


қысымды қалыпты жағдайда ұстау


температураны төмендету


қысымды төмендету


[CO] төмендету


CuSO4 ерітіндісі электролизге ұшырағанда бөлінеді


Cu, O2


Cu, S


H2, O2


H2, SO2


Cu, SO2


. Қай металл тұз қышқылымен әрекеттеседі


Zn


Au


Hg


Cu


Ag


Сыртқы деңгейін аяқтауға төрт электрон жетпейтін элементтер:

Қалайы

Иттрий

Скандий

Натрий

Гафний


.Қай элемент қатары металдарға жатпайды


B, As, Te


Ca, Zn, Cd


Mn, Zn, Ni


Ca, Al, Na


W, Os, Fe


. Ингибитор деген


реакция жылдамдығын

төмендететін зат


реакция жылдамдығын

жоғарылататын зат


қысымды азайтатын зат


жай зат


барлық жауабы дұрыс


. NaCl балқымасы электролизге ұшырағанда электродтарда бөлінеді


Na, Cl2


H2, Cl2


Na, O2


Na, H2


Cl2, O2


. ZnSO4 балқымасы электролизге ұшырағанда электродтарда бөлінеді


Zn, O2


Zn,H2


H2, O2


H2, SO2


H2, SO3


. Кальций ортофосфатындағы фосфордың тотығу дәрежесі қанша


+5


+3


+1


-3.Калий хлоридіндегі хлордың тотығу дәрежесі қанша


-1


+3


+1


–3. Зат массасы сақталу заңына сәйкес келетін реакция теңдеуін көрсет


4P+5O2=2P2O5


Ca+O2=CaO


Al+O2=Al2O3


H2+O2=H2O


Cl2+O2=Cl2O7


. Көрсетілген газдардың қайсысы ауада жоғары көтеріледі


сутегі


хлорлы сутек


күкіртсутек


азот(II) оксиді


көмір қышқыл газы


.23592U атомында неше нейтрон бар.20 нейтроны бар элементтің (41Э) реттік номірін атаңдар. …3d54s2= электрондық формула қай элементке сәйкес келеді


Mn


Fe


Ca


Na


H


.Be F2 - дегі бериллийдің гибриттену күйі


Sp


Sp2


Sp3


Sp3 d


Spd


.Калий силикатының молярлық массасын есептеңдерКалий гидроксиді әрекеттесетін оксид:

BeO

MgO

Nа2O

BaO

CaO

.Негіздік оксидтерді көрсетіңдер


Na2O; K2O


O3; P2O5


Na2O; NO


P2O5; MgO


SiO; CuO


. Al Cl3 – тегі алюминийдің гибридтену түрі


Sp2


Sp


Sp3


Sp3 d


Sp d


.Магний карбонатының молярлық массасы қанша.NH4OH ® X+H2O, X-затын көрсетіңдер


NH3


NH4


HNO3


HNO2


N2


.CH4- тегі көміртегінің гибридтену түрін анықтаңдар?


Sp3


Sp2


Sp


Sp3 d


Sp d


.1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 4S2 3d1 электрондық формула қай элементке сәйкес келеді?


Sc


Ca


Zr


C


Na


.Энергетикалық деңгейдегі электрондар саны қандай формуламен есептелінеді


Ne=2n2


Ne=2n


Ne=n


Ne=3n


Ne=n3


.СО2-де қанша және қандай байланыс бар


2s2p


1s1p


2s1p


1s2p


3s1p


. 4s23 d1 -қай элементке сәйкес келеді


Sc


V


Cu


Na


Ca


. Молекуланың қайсысы sp3 күйде болады


CH4


BeCl2


AlCl3


C2H2


CO2


. 4 моль аммиактың массасын есепте. 200 г CaCO3- тің мөлшерін есепте.Калий сульфатының салыстырмалы молекулалық массасы қанша.Азот (III) оксидіне сәйкес қышқыл формуласын көрсет


HNO2


HNO3


NH3


H2NO2


HNO


. Cu+H2SO4(конц..)=CuSO4+X+H2O

X-затының молекулалық массасын есепте. 4р-дан кейін қандай деңгейше электрондармен толтырылады?


5s


6d


5p


4d


4f


. Қай молекулада барлық байланыс s-түрде?


NH3; PH3.


CO2; CO


H2O; O3


HCl; O


CO; C


. Үш электрон жұбы арқылы қай жай зат түзіледі


N2


H2


O2


Cl2


F2


. Натрий цинкатының формуласы, ол


Na2ZnO2


NaZnO


NaZn (OH)2


ZnNaOH


NaZnOH


. a бөлшек ол


42Не


22Не12Не. Иондық байланыс арқылы түзілген молекуланы анықтаңдар


NaCl


H2O


H2


HCl


NH3


. Элементтерлдің электртерістілігі топ бойынша қалай өзгереді?


әлсірейді


жоғарылайды


өзгермейді


ретсіз жоғарылайды, төмендейді


жоқ


. Элементтердің иондану энергиясы (/) период бойынша қалай өзгереді?


жоғарылайды


төмендейді


өзгермейді


әрі төмендейді, әрі жоғарылайды


жоқ


. Электртерістігі ең жоғары элементті көрсет


F


Na


Cl


Li


H


. Қышқылдық қасиет топ бойынша қалай өзгереді


төмендейді


жоғарылайды


өзгермейді


жоқ


әрі төмендейді, әрі жоғарылайды


. Атом радиусы топ бойынша қалай өзгереді


жоғарылайды


төмендейді


өзгермейді


жоқ


әрі төмендейді, әрі жоғарылайды


. Металдық қасиет топ бойынша қалай өзгереді


артады


төмендейді


өзгермейді


жоқ


әрі төмендейді, әрі жоғарылайды


(NH4) Fe(SO4)2 - бұл

Қос әрі күрделі тұз

Қышқылдық тұз

Аралас тұз

Кешендік тұз

Қарапайым тұз


. 82 г натрий фосфатының зат мөлшерін есептеңдер


0,5


0,1


0,21,1


. Гиббс энергиясының өзгеруін сипаттайтын өрнекті көрсет


DG = DH-TDS


DG = DH


DG = DH/TDS


DG = TDS


DG = DH+TDS


. Қай жағдайда химиялық реакция өздігінше тура бағытта жүреді


DG < 0


DG = 0


DG = 1


DG > 1


DG >0


. Атомның планетариялық моделін ұсынған


Pезерфорд


Бор


Томсон


Де Бройль


Менделеев


. 82 г натрий фосфатының зат мөлшерін есептеңдер


0,5


0,1


0,21,1


. Р - элементтерді көрсетіңдер


O; Cl


Na, K


Ca, F


H, N


O, Cr


. Al2 O3→Mg O – K2 O қатарында негіздік қасиет:


артады


кемиді


өзгермейді


әрі артады, әрі кемиді


әрі кемиді, әрі артады


Суда ерімейтін гидроксид


Al(OH3


Na OH


K OH


Sr(OH2


Li OH


. Бас квант саны не көрсетеді?


энергекикалық деңгей санын


деңгейшелердің санын


электрон санын


электрон бағытын


электрон бұлттың пішінін


. Табиғатта ең көп кездесетін металл?


Al


Na


Zn


Pb


Ca


Қай элемент қатары металдарға жатпайды?


B; As;S


Mn, Zn, Ti


H, Cl, Fe


W, Os, Li


Li, Na, K


. Al (OH)3- тегі оттектің массалық үлесі. Na +H2O → X+Y. X пен Y молекулалардың массасын анықтаңдар


40; 2


2, 20


62, 2


60, 40


18, 40


.Тұз түзбейтін оксидтер


N2O; CO


NO2; CO2


SO2; SO3


SiO2; Na2O


Li2O; K2O


. Негіздік оксидтерді көрсетіңдер


2O; K2O


SO2; CO


CaO; Al2O3


NO2; CO2


BaO; ZnO


. Қышқылдық оксидтерді көрсетіңдер


SO2; CO2


Na2O; CO


CaO; Na2O


SO3; K2O


CO; CO2


. Күкірт ангидридін көрсетіңдер


SO3


S


SO2


SO


S2O


. Реакциядағы Х затты анықтаңдар.

Х + H2O ® H2SO3


SO2


S


SO3


SO


S2O


. Реакциядағы Х затты анықтаңдар

Х + H2O ® KOH


K2O


K


KCl


KO2


KO3


. Амфотерлі оксидтерді көрсетіңдер


ZnO; PbO2


Al2O3; Na2O


K2O; Na2O


CO2,SO2


SO2; SO3


. Реакциядағы Х заттың молярлық массасын табыңдар

Х + NaOH ® Na2ZnO2 +H2O. Суда ерімейтін қышқылды анықтаңдар


H2SiO3


H2SO3


H2CO3


H2SO4


HF


. 32 г оттегі (қ.ж) қанша көлем алады


22,411,2


67,2


44,8


. 6,02 1024 молекула қанша көлем алады (қ.ж)44,8


11,2


22,4
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.392 сек.)