АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тема: Розв’язування задач лінійної алгебри засобами Excel

Читайте также:
 1. I Психологические принципы, задачи и функции социальной работы
 2. I. ГИМНАСТИКА, ЕЕ ЗАДАЧИ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
 3. I. ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
 4. I. Основы применения программы Excel
 5. I. Решение логических задач средствами алгебры логики
 6. I. Розв’язати задачі
 7. I. Ситуационные задачи и тестовые задания.
 8. I. Цель и задачи дисциплины
 9. II. Основные задачи и функции
 10. II. Основные задачи и функции
 11. II. Решение логических задач табличным способом
 12. II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОИ

Мета:Встановити вміння виконувати операції над матрицями за допомогою електронної таблиці Excel

Забезпечення заняття:інструкційні карти, комп’ютери зі встановленою електронною таблицею MS Excel

Актуалізація навчальної діяльності:

1. Означення матриці, визначника матриці, оберненої матриці

2. Основні операції над матрицями:

· додавання(віднімання) матриць,

· множення матриці на число,

· множення матриць,

· транспонування матриць;

· обчислення визначника квадратної матриці;

· обчислення оберненої матриці.

 

Зміст завдань:

Завдання № 1За допомогою електронної таблиці Excel обчислити визначник квадратної матриці A (див. Практичне заняття №5)

Завдання № 2За допомогоюелектронної таблиці Excel обчислити матрицю, обернену до матриці B (див. Практичне заняття №5).

Завдання № 3За допомогою електронної таблиці Excel виконати множення матриць

А і В. (див. Практичне заняття №5).

 

Методичні вказівки:

Засоби MS Excel виявляються досить корисними у лінійній алгебрі, перш за все для операцій над матрицями та розв’язування систем лінійних рівнянь.

При виконанні операцій над матрицями в Excel слід дотримуватись наступного порядку команд:

1. Виділення області комірок, де буде записано відповідь;

2. Дані, що вводяться, тобто матриці, з якими виконують операції, виділяються як блок (діапазон) комірок.

3. Операції додавання, віднімання, множення матриці на число виконуються за допомогою аналогічних команд з клавіатури чи миші, а інші – множення матриць, транспонування, знаходження оберненої матриці – за допомогою матричних функцій.

4. Закінчувати введення слід НЕ натисканням клавіші <Enter>, а комбінації клавіш <Shift>+<Ctrl>+<Enter>.

 

В Excel для обчислення визначника квадратної матриці використовується функція МОПРЕД (масив). Цей масив містить квадратну матрицю.

Для знаходження оберненої матриці використовується функція МОБР, яка обчислює обернену матрицю для матриці, яка міститься у таблиці у вигляді масиву. Цей масив також містить квадратну матрицю.

Для знаходження добутку двох матриць в MS Excel використовується функція МУМНОЖ, яка обчислює добуток матриць (матриці містяться у масивах).Функція має вигляд МУМНОЖ(масив1; масив2). Тут масив1 і масив2 – це масиви, які перемножуються. При цьому кількість рядків аргументу масив1 повинна бути такою самою, як і кількість рядків масив2; обидва масиви повинні містити тільки числа. Результат - масив із такою самою кількістю рядків як у масив1 і такою кількістю стовпців, як у масив2.


1 | 2 | 3 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)