АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тема: Складання технічної документації на ЕОМ

Читайте также:
 1. Банківська система: сутність, принципи побудови та функції. особливості побудови банківської системи в Україн
 2. Банковская система: Положительные показатели, ответственные задачи
 3. Банковская система: понятие, типы, структура. Формирование и развитие банковской системы России
 4. Банковская система: структура и функции в национальной экономике.
 5. Види документації основних учасників ремонтно-будівельного господарства
 6. Види інвесторської кошторисної документації
 7. Вимоги до складання тез
 8. Денежная система: понятие, структура и типы
 9. Денежная система: понятие, элементы, типы. Особенности денежной системы РФ
 10. Денежно-кредитная система: структура и функции.
 11. Денежно-кредитная система:формирование, функционирование,уровни.
 12. Дидактические игры по лексическим темам . Тема: «Осень».

Лекція №12.

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

для розроблення технічної документації із землеустрою щодо складання планів існуючого використання земель в межах територій сільських (селищних, міських) рад

1. Технічна документація розробляється на основі наявної документації із зем-леустрою та раніше виготовлених планово-картографічних матеріалів шляхом їх збору, аналізу та систематизації.

2. Метою технічної документації є забезпечення органів виконавчої влади та ор-ганів місцевого самоврядування, довідковою інформацією щодо існуючого стану землеволодіння та землекористування в межах території сільської (селищної, міської) ради і є першим етапом з розробки Схем землеустрою.

3. Розробниками Технічної документації є юридичні та фізичні особи, які отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою відповідно до закону.

РОЗРОБЛЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

1. Технічна документація розробляється згідно з вимогами викладеними у тех-нічному завданні на розроблення документації із землеустрою щодо складання планів існуючого використання земель в межах територій сільських (селищних, міських) рад (далі - Технічне завдання) (додаток 1), яке є невід'ємною частиною договору. Технічне завдання готує замовник за участю розробника Технічної документації. Остаточно складене Технічне завдання погоджують розробник та начальник районного, міського органу земельних ресурсів і затверджує замовник.

2. Розробник проводить аналіз і систематизацію документації із землеустрою та інформації отриманих від районних, міських органів земельних ресурсів.

3. Розробник на основі креслення проекту формування території і встановлення меж, складає на паперових та магнітних носіях (при технічних можливостях) робочі плани (креслення) у масштабі 1:10 000 на територію.

4. Передача матеріалів від розробника до районних, міських органів земельних ресурсів та їх повернення оформляється актом про передачу-приймання робочих планів (креслень) (додаток 2 та 3).

5. Розробник, з дня одержання від районних, міських органів земельних ресурсів доповнених робочих планів (креслень), здійснює розроблення та оформлення Технічної документації, відповідно до вимог даних Методичних рекомендацій.

СКЛАД ТА ЗМІСТ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
1. Технічна документація складається з пояснювальної записки, додатків до неї та графічних матеріалів.2. Пояснювальна записка включає:
** характеристику об'єкта (місце розташування, загальна площа, кількість та площа населених пунктів);
** перелік раніше розробленої та використаної документації із землеустрою;
** інформацію про загальну кількість та площу земельних ділянок наданих у власність чи переданих у користування ( у тому числі на умовах оренди), землі які не використовуються власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай) та землі, які використовуються без правовстановлюючих документів, а також землі запасу (резервного фонду);
** загальну характеристику земель в межах населених пунктів (кількість та площа землеволодінь та землекористувань, наявність земель запасу (резервного фонду ) та підстави щодо зміни їх меж (за наявності факту);
** інформацію про підстави надання земельних ділянок (рішення органів місцевого самоврядування або розпорядження органів виконавчої влади), здійснення цивільно-правових угод щодо земельних ділянок, рішення суду;
** інформацію про кількість громадян, які отримали державні акти на право приватної власності на земельну ділянку в розмірі земельної частки (паю) взамін сертифікату та кількість громадян, які не отримали державні акти на право приватної власності на земельну ділянку;
** дані про площі земель та кількість громадян, які не повністю (частково) реалізували своє право (за сертифікатом) на виділення в натурі (на місцевості) земельних паїв;
** інформацію про зміну цільового призначення земель;
** інформацію про види використання земельних ділянок (товарне сільськогосподарське виробництво, особисте селянське господарство, інше використання) та спосіб їх використання (самостійно, оренда);
** інформацію про основних товаровиробників сільськогосподарської продукції (форма господарювання, назва, площа земель (у тому числі орендованих);
** інформацію про дані державного земельного кадастру (за формою 6-зем);
** дані державного реєстру земель;
** інші показники, які характеризують територію відповідної ради.
** план землевпорядно-правових дій щодо вирішення питань ідентифікації прав на земельні ділянки.
3. Додатки готуються у табличній формі. З метою зведення інформації та узагальнення показників, що містяться в додатках, таблиці формуються у електронному вигляді (табличний процесор Ехсеl).

‡агрузка...

Додатки до Технічної документації містить такі таблиці:

Таблиця 1. Список власників, які отримали земельні ділянки в розмірі земельної частки (паю) в натурі (на місцевості) за межами населеного пункту;
Таблиця 2. Список власників, які отримали земельні ділянки в розмірі земельної частки (паю) в натурі (на місцевості) в межах населеного пункту;
Таблиця 3. Експлікація земель по землевласниках і землекористувачах;
Таблиця 4. Розподіл земель за категоріями (згідно статті 19 Земельного кодексу України);
Таблиця 5. Список власників землі, землекористувачів та землі державної влас-ності, не надані у власність або користування по яких здійснюється узагальнен-ня даних в розрізі територіально-адміністративних утворень.

4. Графічним матеріалом є креслення «План існуючого використання земель в межах території сільської (селищної, міської) ради», яке складається на основі робочого плану (креслення).

На креслення наносяться:
- межі території відповідної ради і населених пунктів (за проектом формування територій і встановлення меж сільських, селищних Рад народних депутатів та проектом встановлення меж сільських населених пунктів та існуючі їх межі згідно прийнятих рішень або розпоряджень);

- межі земельних ділянок, які надані у власність чи передані у користування (у тому числі на умовах оренди), землі які не використовуються власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай) та землі, які використовуються без правовстановлюючих документів, а також землі запасу (резервного фонду);

- елементи гідрографії і гідротехнічні споруди, дорожня мережа, лінії електропередач (потужністю 35 тис. кВ і більше), нафто- і газопроводи;

На кресленні показуються опис меж у розрізі суміжних сільських (селищних, міських рад), умовні позначення, штамп. Над штампом робиться напис «Погоджено», дата і підпис начальника районного, міського органу земельних ресурсів.
Креслення супроводжується таблицею.

ЗБЕРІГАННЯ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Технічна документація складається у двох примірниках, один з яких пере-дається районному, міському органу земельних ресурсів, другий - регіональним державним підприємствам Інституту землеустрою.

 

Документація із землеустрою - затверджені в установленому порядку текстові та графічні матеріали, якими регулюється використання та охорона земель державної, комунальної та приватної власності, а також матеріали обстеження і розвідування земель, авторського нагляду за виконанням проектів тощо.

 

Види технічної документації:

· технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);

· технічна документація із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку;

· технічна документація із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку, право користування земельною ділянкою, при поділі чи об’єднанні земельних ділянок;

· технічна документація із землеустрою щодо виготовлення дублікату Державного акту на право власності на земельну ділянку;

· технічна документація із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право оренди на земельну ділянку та ін.

 

Технічна документація із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку.


Технічна документація із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку, крім поділу та об’єднання земельних ділянок, включає:

· пояснювальну записку;

· технічне завдання на складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку;

· копії заяв фізичних або клопотання юридичних осіб;

· матеріали польових геодезичних робіт і план земельної ділянки, складений за результатами кадастрової зйомки;

· рішення органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про надання або передачу земельної ділянки у власність або надання в користування, у тому числі на умовах оренди;

· акт прийомки-передачі межових знаків на зберігання;

· акт перенесення в натуру (на місцевість) меж охоронних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон і зон особливого режиму використання земель за їх наявності;

· кадастровий план земельної ділянки;

· перелік обмежень прав на земельну ділянку і наявні земельні сервітути.

Кадастровий план

Кадастровий план земельних ділянок – складова частина документації із землеустрою, що містить графічне зображення земельної ділянки із зазначенням власника земельної ділянки, площі, довжин ліній, координат поворотних точок, місцерозташування, контурів земельних угідь, контурів об’єктів нерухомого майна, розташованих на земельній ділянці, опис меж, експлікацію угідь та кадастровий номер земельної ділянки

Кадастровий план земельної ділянки

 

 

Кадастрові плани земельних ділянок – картографічні документи, що містять графічне зображення земельних ділянок із зазначенням місця розташування їх меж, меж земель, обмежених (обтяжених) правами інших осіб, контурів земельних угідь, контурів об’єктів нерухомого майна, розташованих на земельних ділянках, та кадастровий номер земельної ділянки. Кадастровий план земельної ділянки – складова частина документації із землеустрою.

Кадастрові плани земельних ділянок складаються у масштабі, який забезпечує чітке відображення:

· меж земельної ділянки;

· координат поворотних точок меж земельної ділянки;

· лінійних промірів між поворотними точками меж земельної ділянки;

· кадастрового номера земельної ділянки;

· кадастрових номерів суміжних земельних ділянок (за їх наявності);

· меж земельних угідь, обмежень (обтяжень) земельної ділянки (за їх наявності);

· контурів об’єктів нерухомого майна, розташованих на земельній ділянці (за їх наявності);

· меж вкраплених земельних ділянок сторонніх землевласників і землекористувачів (за їх наявності).


Примірник кадастрового плану земельної ділянки на паперовому носії видається власнику (користувачу) земельної ділянки та є його власністю.

Кадастровий номер земельної ділянки – індивідуальна, що не повторюється на всій території України, послідовність цифр та знаків, яка присвоюється земельній ділянці під час її державної реєстрації і зберігається за нею протягом усього часу існуванняю.

 

 


1 | 2 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.009 сек.)