АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Розписка

Читайте также:
 1. Lesson 211
 2. Векселі та чеки
 3. Вимова приголосних
 4. Господарство суспільств Європейської цивілізації в період середньовіччя.
 5. ДОВІДКА
 6. Загальні положення
 7. Згідно з ДСТУ 4163-2003
 8. Колісниченко Тетяни
 9. Медичне страхування
 10. Національний стандарт України
 11. Обліково-фінансова документація
 12. Основної підсистеми господарського механізму.

 

Підтверджую, що грошові кошти, перелічені вище, знаходяться на моєму відповідальному зберіганні.

 

Матеріально відповідальна особа Г. Левченко _

(підпис) (дата)

 

Пояснення причин лишків або нестач. Виявлена нестача грошових коштів у касі в сумі 40 гривень (сорок гривень) виникла в результаті моєї неуважності в роботі.

Рішення керівника підприємства. Нестача грошових коштів у сумі 40 гривень (сорок гривень) підлягає відшкодуванню касиром Левченко Г.І.

 

11 січня 200 _ р. В. Дорошенко

(підпис)

 

 

 

 


1 | 2 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)