АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ІОНІЗУЮЧІ ВИПРОМІНЮВАННЯ

Читайте также:
 1. Біологічна дія іонізуючого випромінювання
 2. ВИПРОМІНЮВАННЯ ОПТИЧНОГО ДІАПАЗОНУ
 3. Дати оцінку основним характеристикам і закономірностям люмінесценції та вказати основну вимогу до зовнішніх джерел випромінювання люмінесценції?
 4. Допустима поверхнева кількість потоку енергії в різних областях оптичного випромінювання
 5. Електромагнітні поля та електромагнітні випромінювання. Захист від електромагнітних випромінювань. (ЕМВ - електромагнітне випромінювання.)
 6. Завдання 1. Визначення потужності дози випромінювання (рівня радіації) на сліді радіоактивної хмари (Рt)
 7. Завдання 5. Визначення дози випромінювання (опромінення) при евакуації населення із зони забруднення (без перетину осі сліду)
 8. Завдання 6. Визначення дози випромінювання (опромінення) при подоланні осі сліду хмари
 9. Лекція 5. Захист від іонізуючого випромінювання
 10. Пояснити природу електромагнітного випромінювання та сутність хвильових та квантових характеристик.
 11. Тест з теми «Виробничі шкідливості, електромагнітні поля та електромагнітні випромінювання»

Джерелами іонізуючих випромінювань в промисловості є установки рентгеноструктурного аналізу, високовольтні електровакуумні системи, радіаційні дефектоскопи, товщиноміри, густиноміри та ін.

2.9.1. КЛАСИФІКАЦІЯ ІОНІЗУЮЧИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ

До іонізуючих відносяться корпускулярні випромінювання, що складаються з частинок з масою спокою, котра відрізняється від нуля (альфа-, бета-частинки, нейтрони) та електромагнітні випромінювання (рентгенівське та гамма-випромінювання), котрі при взаємодії з речовинами можуть утворювати в них іони.

Альфа-випромінювання — це потік ядер гелія, що випромінюється речовиною при радіоактивному розпаді ядер з енергією, що не перевищує кількох мегаелектровольт (МеВ). Ці частинки мають високу іонізуючу та низьку проникну здатність.

Бета-частинки — це потік електронів та протонів. Проникна здатність (2,5 см в живих тканинах і в повітрі — до 18 м) бета-частинок вища, а іонізуюча — нижча, ніж у альфа-частинок.

Нейтрони викликають іонізацію речовини та вторинне випромінювання, яке складається із заряджених частинок і гамма-квантів. Проникна здатність залежить від енергії та від складу речовин, що взаємодіють.

Гамма-випромінювання — це електромагнітне (фотонне) випромінювання з великою проникною і малою іонізуючою здатністю з енергією 0,001—3 МеВ.

Рентгенівське випромінювання — випромінювання, яке виникає в середовищі, котре оточує джерело бета-випромінювання, в прискорювачах електронів і є сукупністю гальмівного та характеристичного випромінювань, енергія фотонів котрих не перевищує 1 МеВ. Характеристичним називають фотонне випромінювання з дискретним спектром, що виникає при зміні енергетичного стану атома.

Гальмівне випромінювання — це фотонне випромінювання з неперервним спектром, котре виникає при зміні кінетичної енергії заряджених частинок.


ОСНОВИ ФІЗІОЛОГІЇ, ГІГІЄНИ ПРАЩ ТА ВИРОБНИЧОЇ САНГГАРЙ

Активність А радіоактивної речовини — це кількість спонтанни ядерних перетворень с^ в цій речовині за малий проміжок часу сії поділене на цей проміжок:

К-^- (2.52

аі

Одиницею вимірювання активності є беккерель (Бк). 1 Бк — одн< ядерне перетворення за секунду. Кюрі (Кі) — спеціальна одиниці активності: 1 Кі= 3,7х1010 Бк .Ступінь іонізації оцінюється за експозиційною дозою рентгенівською або гамма-випромінювання.

Експозиційною дозою називається повний заряд сіО. іонів одног< знака, що виникають в повітрі при повному гальмуванні всіх вторинний електронів, котрі були утворені фотонами в малому об'ємі повітря, поділений на масу повітря с\т в цьому об'ємі:

X = ^ (2.53

ат

Одиницею вимірювання експозиційної дози є кулон на кілограк (Кл/кг). Позасистемна одиниця — рентген (Р); 1 Р=2,58х1(У4 Кл/кг.

Потужність експозиційної дози РЕКСП — це приріс експозиційної дози сІХ за малий проміжок часу а" І, поділений на цеі проміжок:

Рнкш = ~ (2.54

Одиниця вимірювання — Кл/кг с.

Поглинута доза О — це середня енергія с\Е, що передаєтьс

випромінюванням речовині в деякому елементарному об'ємі, поділені

на масу речовини в цьому об'ємі:

О = ~ (2.55

ат Одиниця поглинутої дози грей (Гр), рівна 1 Дж/кг. Позасистемні

одиниця — рад; 1 рад=0,01 Гр. '

В зв'язку з тим, що однакова поглинута доза різних виді]

випромінювання викликає в організмі різний біологічний ефект, введені

поняття еквівалентної дози Н, котра дозволяє визначати радіаціййі


Розділ 2

небезпеку впливу випромінювання довільного складу і визначається за формулою:

Н = ОКя, (2.56)

де Кя — безрозмірний коефіцієнт якості.

Одиницею вимірювання еквівалентної дози є зиверт (Зв); 1 Зв=100 бер (біологічний еквівалент рада) — спеціальна одиниця еквівалентної дози.

Згідно з нормами радіаційної безпеки НРБ 76/87 введено показник, що характеризує іонізуюче випромінювання — керма.

Керма К — це відношення суми початкових кінетичних енергій сІЕк всіх заряджених іонізуючих частинок в елементарному об'ємі речовини, до маси сіт речовини в цьому об'ємі:


К
= 2£« (2.57)

ат

Керму вимірюють тими ж одиницями, що й поглинуту дозу) Грей, рад).

Експозиційна доза є мірою енергії, котра передається фотонами одиниці маси повітря в процесі взаємодії, тобто одночасно пов'язане з кермою фотонного випромінювання в повітрі К:

К = Х —, (2.58)

є

це ю середня витрата енергії на утворення однієї пари іонів;

є — заряд електрона.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)