АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тематическая структура. Існують різні механізми державного регулювання промислової безпеки, відшкодування збитків, зумовлених аваріями і катастрофами на небезпечних промислових

Читайте также:
 1. B) социально-стратификационная структура
 2. III. СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРИХОДА
 3. III.3. Естественнонаучная и математическая мысль эпохи Средневековья
 4. VI. Рыночный механизм. Структура рынка. Типы конкурентных рынков
 5. VIII. Формирование и структура характера
 6. А. Лінійна організаційна структура
 7. Автоматизовані банки даних (АБД), їх особливості та структура.
 8. Адміністративна структура БМР має три органи: загальні збори акціонерів, рада директорів і правління.
 9. Адхократическая структура
 10. Акти застосування права: поняття, ознаки, види, структура
 11. АЛЕКСИТИМИЯ И ПСИХОСОМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА
 12. Анормальная структура мозга

Існують різні механізми державного регулювання промислової безпеки, відшкодування збитків, зумовлених аваріями і катастрофами на небезпечних промислових об’єктах. До них належать різні форми державної компенсації, самострахування об’єктів, об’єднані фінансові резерви об’єктів, різні форми фінансових гарантій. Питання обов’язкового соціального страхування у сфері цивільного захисту на даний момент у нашій країні остаточно не врегульовано.

Мета страхуваннязашкоду,завдану внаслідок експлуатації небезпечного об’єкта – підвищення промислової безпеки шляхом використання економічного механізму компенсації шкоди, завданої життю і здоров’ю, майну і природному середовищу в результаті аварій під час експлуатації небезпечних виробничих об’єктів, а також захисту майнових інтересів організацій, які експлуатують небезпечні виробничі об’єкти, на випадок таких аварій.

Для здійснення обов’язкового страхування визначаються:

– об’єкти, які підлягають обов’язковому страхуванню;

– ризики, від яких вони мають бути застрахованими;

– мінімальні розміри страхових сум.

До об’єктів, що підлягають обов’язковому страхуванню належать такі, в яких:

1) утримуються, використовуються, переробляються, утворюються, зберігаються, транспортуються, знищуються небезпечні речовини (займисті, окислюючі, пильні, вибухові, токсичні, високотоксичні, інші речовини небезпечні для навколишнього середовища);

2) використовується обладнання, яке працює під тиском понад 0,07 Мпа або при температурі нагрівання води понад 115°С;

3) використовуються стаціонарні вантажопідйомні механізми, ескалатори, канатні дороги, фунікулери;

4) одержуються розплави чорних та кольорових металів і сплави на основі цих розплавів;

5) проводяться гірничі роботи щодо збагачення корисних копалин, а також роботи в підземних умовах.

Визначено і ризики, за яких мають бути застрахованими небезпечні виробничі об’єкти. До них належать аварії, що супроводжуються руйнуванням споруд або технічних пристроїв, застосовуваних на небезпечному виробничому об’єкті, неконтрольовані вибухи або викиди небезпечних речовин.

На сьогодні рівень страхового захисту виробництв і споруд є недостатнім. Відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій значною мірою здійснюється за рахунок коштів державного бюджету. У такій ситуації роль місцевих органів виконавчої влади має суттєво зрости. Організації, які входять до складу системи цивільного захисту, мають брати участь у всіх етапах підготовки і проведення страхування відповідальності небезпечних об’єктів за завдану шкоду. Спільно з органами Держнаглядохоронпраці і спеціалістами промислової безпеки, представники управління системи цивільного захисту мають брати участь в ідентифікації промислових об’єктів, які підлягають декларуванню безпеки, відслідковувати терміни підготовки декларацій.Органи управління системи цивільного захисту повинні володіти інформацією про видачу і строк дії ліцензії на експлуатацію небезпечного об’єкта, а також інформацією про наявність і термін дії договору страхування відповідальності за спричинену шкоду під час експлуатації. Представники органів управління системи цивільного захисту мають брати участь в обговоренні напрямків використання резерву запобіжних заходів, який утворюється зі страхових внесків за даним видом страхування, який спрямовано на здійснення заходів з підвищення безпеки.

 

СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ТЕСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

Тематическая структура

СОДЕРЖАНИЕ ТЕСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ Основные положения и принципы обеспечения безопасности. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. Разделов-6, тема-20 Подраздел Тема
Основные положения и принципы обеспечения безопасности. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности.  
  Особенности структурно-функциональной организации человека.  
  Психология в проблеме безопасности.  
Воздействие негативных факторов на человека и среду обитания Негативные факторы в системе «человек-среда»  
  Вредные физические факторы  
Человек в мире опасностей Социальные опасности  
  Природные опасности.  
  Биологические опасности.  
  Экологические опасности.  
Экстремальные и чрезвычайные ситуации Экстремальные ситуации  
  Чрезвычайные ситуации, классификация и причины возникновения  
  Характеристика и классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера  
  Характеристика чрезвычайных ситуаций природного характера.  
  Характеристика чрезвычайных ситуаций экологического характера.  
  Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях  
Управление и правовое регулирование безопасности жизнедеятельности. Законодательное и нормативно – правовое обеспечение в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.  
Оказание первой помощи в экстремальных и чрезвычайных ситуациях Первая помощь при несчастных случаях и ДТП  
  Синдром длительного сдавления.  
  Ожоги, обморожения, острые отравления и укусы насекомых.  
  Освоение способов реанимации. Работа на тренажёре «Витим» для обучения приёмам оживления человека.  

1. Задание {{ 1 }} ТЗ 1 Тема 1-1-0

‡агрузка...

БЖД

R фундамент общего образования специалистов по проблемам безопасности

2. Задание {{ 2 }} ТЗ 2 Тема 1-1-0

Безопасность жизнедеятельности

R область научных знаний, изучающая опасности и способы защиты от них человека в любых условиях его обитания

 

3. Задание {{ 3 }} ТЗ 3 Тема 1-1-0

БЖД решает триединую задачу, которая состоит в

R идентификации опасностей, реализации профилактических мероприятий и защите от остаточного риска

4. Задание {{ 4 }} ТЗ 4 Тема 1-1-0

Цель БЖД как науки

R безопасность

5. Задание {{ 5 }} ТЗ 5 Тема 1-1-0

Деятельность

R специфическая человеческая форма активного отношения к окружающему миру

6. Задание {{ 6 }} ТЗ 6 Тема 1-1-0

Жизнедеятельность

R совокупность всех форм человеческой активности

 

7. Задание {{ 7 }} ТЗ 7 Тема 1-1-0

Опасность

R любые явления, угрожающие жизни и здоровью человека

8. Задание {{ 8 }} ТЗ 8 Тема 1-1-0

Безопасность

R состояние деятельности, при котором с определённой вероятностью исключено проявление опасности

9. Задание {{ 9 }} ТЗ 9 Тема 1-1-0

Здоровье

R полное физическое, психическое и социальное благополучие, а не только отсутствие болезней или физических дефектов

10. Задание {{ 10 }} ТЗ 10 Тема 1-1-0

Антропогенные опасности

R опасности, источником которых является сам человек

11. Задание {{ 11 }} ТЗ 11 Тема 1-1-0

Идентификация опасности

R процесс распознавания образа опасности, установление возможных причин проявления и последствий опасности

12. Задание {{ 12 }} ТЗ 12 Тема 1-1-0

Квантификация опасности

R введение количественных характеристик для оценки опасностей

13. Задание {{ 13 }} ТЗ 13 Тема 1-1-0

Принципы обеспечения безопасности делятся на группы

R ориентирующие, технические, организационные, управленческие

14. Задание {{ 14 }} ТЗ 14 Тема 1-1-0

Риск

R количественная оценка опасности

15. Задание {{ 15 }} ТЗ 15 Тема 1-1-0

Методологические подходы определения риска

R инженерный, модельный, экспертный, социологический

16. Задание {{ 16 }} ТЗ 16 Тема 1-1-0

Суть концепции приемлемого (допустимого) риска состоит

R в стремлении к такой безопасности, которую приемлет общество в данный период времени

17. Задание {{ 17 }} ТЗ 17 Тема 1-1-0

Управление риском или как повысить уровень безопасности

R совершенствование технических систем и объектов, подготовка персонала, ликвидация последствий

18. Задание {{ 18 }} ТЗ 18 Тема 1-1-0

Цель системного анализа безопасности

R выявление причин, влияющие на появление нежелательных событий

19. Задание {{ 19 }} ТЗ 19 Тема 1-1-0

По характеру воздействия на человека опасности делятся на группы

R физические, химические, биологические, психофизиологические, механические

20. Задание {{ 20 }} ТЗ 20 Тема 1-1-0

Модель процесса деятельности в наиболее общем виде можно представить системой, состоящей из 2:х элементов

R человек и среда

21. Задание {{ 21 }} ТЗ 21 Тема 1-1-0

Цель апостериорного анализа

R разработка рекомендаций на будущее по предотвращению нежелательных событий

22. Задание {{ 22 }} ТЗ 22 Тема 1-1-0

Принцип эргономичности состоит в том, что для обеспечения безопасности учитываются

R антропометрические, психофизиологические и психологические свойства человека

23. Задание {{ 23 }} ТЗ 23 Тема 1-1-0

К физическим опасностям относятся:

R электрический ток, шум, излучения, давление

24. Задание {{ 24 }} ТЗ 24 Тема 1-1-0

Управлять БЖД

R значит осознанно переводить объект из одного состояния (опасное) в другое (менее опасное)

25. Задание {{ 25 }} ТЗ 25 Тема 1-1-0

Компетентность людей в мире опасностей и способах защиты от них

R необходимое условие достижения безопасности жизнедеятельности

26. Задание {{ 26 }} ТЗ 26 Тема 1-1-0

Средства обеспечения безопасности

R средства коллективной (СКЗ) и индивидуальной защиты (СИЗ)

27. Задание {{ 27 }} ТЗ 27 Тема 1-1-0

Процедура составления номенклатуры опасности имеет

R профилактическую направленность

28. Задание {{ 28 }} ТЗ 28 Тема 1-1-0

В основе профилактики несчастных случаев по существу лежит

R поиск причин

29. Задание {{ 29 }} ТЗ 29 Тема 1-1-0

Методы обеспечения безопасности

R А,Б,В

30. Задание {{ 30 }} ТЗ 30 Тема 1-1-0

Факторы риска

R опасности, сопровождающие нашу жизнь


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.013 сек.)