АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Пошук файлів та папок

Читайте также:
 1. Иерархическая структура подчиненности папок
 2. Иерархическая структура подчиненности папок
 3. Інформаційний пошук та спільне використання інформаційних ресурсів
 4. Інформаційно-пошукоі системи та їх застосування
 5. Методи творчого пошуку альтернатив
 6. Перемещение и копирование файлов и папок.
 7. Поиск файлов и папок
 8. Пошук потенційних постачальників.
 9. Пошук уражених людей
 10. Пошуки першоматерії у давньогрецькій філософії .
 11. Создание каталогов (папок)

Рис. 2.10. Приклад вікна Пошук. Критерії пошуку – усі файли за ім’ям, що складається з чотирьох літер, розширення починається з літер ex та складається з трьох літер. Пошук проводиться на локальному диску D.

Якщо ви зберігаєте на жорсткому диску велику кількість файлів та папок, то ймовірність серед такої купи легко загубити щось дійсно потрібне. Для пошуку файлів та папок на дисках та в каталогах до програми Провідник Windows XP додано спеціальну утиліту Помічник по пошуку

Викликати на екран вікно локальної пошукової системи Windows Помічник по пошуку можна трьома способами:

1. Клацнувши на пункт Пошук в Головному меню Windows

2. Виділивши кліком миші один з дискових накопичувачів, оберіть пункт Пошук файлів та папок в меню Системні задачі робочого вікна Провідника чи системного вікна Мій комп’ютер.

3. Клацніть мишею на кнопку Пошук на панелі інструментів Провідника.

Пошук файлів та папок за допомогою програми Помічник по пошуку дуже простий. Спочатку необхідно обрати один з режимів пошуку, після чого ввести до відповідного поля ім’я шуканого файла чи папки.

Програма Помічник по пошуку підтримує режим пошуку за маскою, тобто з використанням символів ? та *. Наприклад, якщо ви бажаєте знайти файл на ім’я name та довільним розширенням, то маєте можливість ввести до поля пошуку строку name.*, а якщо забажаєте знайти усі файли с розширенням .doc, скористуйтесь запитом *.doc. Фактично символ ? замінює в строчці запиту будь-який єдиний символ, а на його місце підставляється довільне значення. Наприклад, якщо ви введете до поля програми запит file.?x?, то у вікні результатів пошуку будуть відображені файли, що мають вигляд file.exe чи file.txt.

 

Запитання для контролю.

1. Які існують дії з файлами та папками?

2. Як зберегти документ Блокнот на зовнішній носій?

3. Як перенести файл з однієї папки до іншої?

4. Як скопіювати файл з однієї папки до іншої?

5. Як створити папку, ярлик?

6. Я видалити файл?

7. Як відновити видалений файл?

8. Як перейменувати файл чи папку?


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)