АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Установка параметрів сторінки

Читайте также:
 1. Абсорбционная холодильная установка
 2. Вимоги до бланків документів. Оформлювання сторінки
 3. Вплив величини напруги і параметрів ланцюга на перехідний процес
 4. ВПЛИВ ПАРАМЕТРІВ МІКРОКЛІМАТУ НА САМОПОЧУТТЯ ЛЮДИНИ
 5. Вплив параметрів режиму буріння на механічну швидкість проходки
 6. Вплив параметрів технічного стану і ТО на собівартість сільськогосподарської продукції та основні техніко-економічні показники використання МТП
 7. Вставка розриву сторінки або розділу
 8. Газлифтная установка ЛН
 9. Експериментальна установка
 10. Експериментальна установка
 11. Завдання режиму сторінки
 12. Загальні відомості про допустимі зміни параметрів технічного стану складальних одиниць машин

Сторінка складається з робочого поля, де можна друкувати текст і полів. Поля розташовуються зліва, вгорі, внизу і справа. Щоб встановити розмір листа документа і поля необхідно зайти в пункт меню Файл і вибрати команду Параметри сторінки.

Вікно Параметри сторінки складається з декількох вкладок (див. рис. 3.1.2.5). На вкладці Поле встановлюється розміри кожного поля в сантиметрах (від краю листа до краю тексту). Змінюючи параметри сторінки відразу ж можна подивитися на Зразок. Якщо документ після роздруку брошурують, то встановите прапорець в полі Дзеркальні поля. Тоді ліве і праве поля перетворяться на внутрішнє і зовнішнє.

 

Рис. 3.1.2.5 Вікно Параметри сторінки

 

На вкладці Розмір паперу можна встановити розмір паперу із списку, його ширину і висоту.

Якщо на вкладці Джерело паперу в його полях встановлено значення «за умовчанням», то при роздруку використовуватимуться налаштування принтера.Можна скористатися командою Нумерація рядків, натиснувши на відповідну кнопку. В результаті з'являється вікно (див. рис. 3.1.2.6), в якому можна задати, з якої сторінки починати нумерацію, з яким кроком нумерувати і де починати нумерацію.

а) б)

 

в)

Рис. 3.1.2.6 Вікно Нумерація сторінок

(а - у вікні параметри сторінки, б -через меню вставка, в - Джерело паперу)

Команду Нумерація сторінок можна викликати також і в спрощеному варіанті, скориставшись командою, Номери сторінок в меню Вставка. Також на вкладці Джерело паперу можна скористатися командою Межі.(аналогічна команді Межа і заливка в меню Формат).


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)