АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Форматування таблиці

Читайте также:
 1. Блок завдань №1: Заповнити схеми і таблиці
 2. Електронні таблиці. Табличний процесор, запуск, відкриття й збереження документа. Копіювання, переміщення й видалення даних, форматування даних.
 3. За даними таблиці побудуйте кліматодіаграму. Визначте тип клімату та територію, для якої він характерний. Вкажіть чинники, що вплинули на його формування. (12 балів)
 4. Збірні таблиці, їх призначення і використання
 5. І. Визначимо ефект від інвестиційної діяльності по проекту, для цього розрахуємо потік реальних грошей, який наведено в таблиці 3.2.
 6. Інструменти, моделі, прилади, таблиці, технічні засоби навчання на уроках математики у початкових класах.
 7. Панель Форматування
 8. Після відкриття запиту в режимі «конструктор» в поле «условие отбора» під полем «Місто» потрібно ввести «Київ», зберегти, затим перейти в режим таблиці і переглянути результат.
 9. Продовження таблиці 1.3
 10. Статистичні таблиці та графіки
 11. Створення таблиці.

Існує два види форматування таблиці: автоматичне і ручне. Перший спосіб передбачає вибір стандартного формату, пропонованого Word. При другому способі користувач сам встановлює параметри форматування.

Розглянемо автоматичне форматування таблиці. Його можна здійснити, виконавши наступні дії:

1. Помістите курсор в створену таблицю.

2. Виконаєте команду Автоформат. меню Таблиці. В результаті відкриється діалогове вікно Автоформат таблиці (див. рис. 3.1.6.2).

3. У списку Формати: виберіть варіант, найбільш відповідний по характеру оформлення таблиці.

4. У полі Використовувати встановите потрібні прапорці (межі, заливку, шрифт і колір) для завдання відповідного оформлення елементів таблиці.

 

Рис. 3.1.6.2 Вікно Автоформат таблиці

 

5. Для того, щоб ширина стовпців таблиці автоматично підстроювалася під вміст елементів таблиці, встановимо прапорець автопідбір.

6. У полі Змінити оформлення встановимо прапорці рядків заголовка, першого стовпця, останнього рядка, відповідні тим елементам таблиці, для яких потрібно застосувати оформлення, що відрізняється.

7. НатиснітьОК.

 

Ручне форматування тексту можна здійснювати по наступних параметрах:

1. Обрамлення таблиці

¾ Виділити таблицю.

¾ Натиснути кнопку Зовнішні межі на панелі Форматування.

¾ Вибрати на ній кнопки Зовнішні межі, Внутрішні межі або Всі межі.

2. Вирівнювання вмісту ячеєк

¾ Виділити потрібні елементи таблиці.

¾ Вибрати відповідну кнопку на панелі Форматування.

3. Зміна параметрів шрифту

4. Заповнення елементів таблиці (узори, колір і т.п.)

¾ Виділите потрібний рядок таблиці.

¾ На панелі інструментів Таблиці і межі розкрійте список Колір заливки і зробіть відповідний вибір.

¾ Виділите частину таблиці з даними.

¾ Виберіть команду Формат, Межа і заливка і встановите відповідні параметри заповнення і обрамлення таблиці.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.014 сек.)