АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Завідувач кафедри ________________

Читайте также:
 1. A COMPUTER COURSE FOR BEGINNERS
 2. A formula - formulae (formulas), a crisis - crises, a criterion - criteria, an index - indices, a bacterium — bacteria, an axis — axes
 3. A global effort to keep food prices from soaring higher
 4. A LIST OF LITERATURE USED AND RECOMMENDED
 5. A) 100 разговоров
 6. A) 1000 тыс. тг.
 7. A) 1081,13 тыс.тг
 8. A) 28,348 тыс.тенге
 9. A) 6,7; 0,22 млн. кВт.
 10. A) Listen to the recording of Text Five and mark the stresses and tunes, b) Repeat the text in the intervals after the model.
 11. A) Listen to the recording of Text Four and mark the stresses and tunes, b) Repeat the text in the intervals after the model.
 12. A) Listen to the recording of Text One and mark the stresses and tunes, b) Repeat the text in the intervals after the model.

Примітка: Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни зберігається на кафедрі

ПЕРЕЛІК ОСНОВНОЇ ТА ДОДАТКОВОЇ
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Основна література:

1. Боднар Т.В. Договірні зобов’язання в цивільному праві: (Заг. положення): Навч. посіб. – К.: Юстініан, 2007. – 280 с.

2. Договірне право України. Загальна частина: навч. посіб. / [Т.В. Боднар, О.В. Дзера, Н.С. Кузнєцова та ін.]; за ред. О.В. Дзери. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 896 с.

3. Договірне право України. Особлива частина : Навчальний посібник для студентів вузів / ред. О.В. Дзера. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 1200 с.

4. Договірне право: Конспект лекцій / [І.В. Жилінкова В.І. Борисова, І.В. Спасибо-Фатєєва та ін.]; за ред. І.В. Жилінкової, В.І. Борисової. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2008. – 116 с.

5. Кульчій О.О. Договірне право [Електронний ресурс] : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу / О.О. Кульчій. – Полтава : ПУЕТ, 2011.

6. Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності: навч. посібник / В.В. Луць. – 2‑е вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 576 с.

7. Цивільне право України. Договірні та недоговірні зобов’язання: Підручник / [С.С. Бичкова, І.А. Бірюков, В.І. Бобрик та ін.]; За заг. ред. С.С. Бичкової. – (2‑е вид., змін. та допов.). – К.: КНТ, 2008. – 498 с.

8. Цивільне право України. Особлива частина. Договірні зобов’язання: Навч. посіб. / [І.Е. Берестова, С.С. Бичкова, І.А. Бірюков та ін.]; За заг. ред. С.С. Бичкової. – К.: Нац. акад. внутр. справ України, 2005. – 348 с.

9. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я. М. Шевченко. – Т. 2. Особлива частина. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. – 408 с.

 

Основні нормативно-правові акти:

10. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30 (23.07.96). – Ст. 141. (Зі змінами і доповненнями від 8.12.2004 р.).

11. Господарський кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003. – № 11. – Ст. 462.12. Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003. – № 11. – Ст. 461.

13. Земельний кодекс України: Закон України від 25 жовтня 2001 р. // Голос України. – 2001. – 20 листопада. – С. 3-12.

14. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон України від 12 липня 1984 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984. – № 51 (додаток). – Ст. 1122.

15. Кримінальний кодекс України: Закон України від 5 квітня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26 (29.06.2001). – Ст. 131.

 

16. Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань: Закон України від 22 листопада 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 5. – Ст. 28.

17. Про господарські товариства: Закон України від 19 вересня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 49. – Ст. 682.

18. Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб: Закон України від 22 грудня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 3. – Ст. 9.

19. Про електронний цифровий підпис» № 852-IV від 22 травня 2003 року // Урядовий кур’єр. – 2003. – 2 липня. – № 119.

20. Про електронні документи та електронний документообіг» № 851-IV від 22 травня 2003 року // Урядовий кур’єр. – 2003. – 2 липня. – № 119.

21. Про заставу: Закон України від 2 жовтня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – 24 листопада. – № 47. – Ст. 642.

22. Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг: Закон України від 6 липня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 28 (11.07.95). – Ст. 205.

23. Про захист від недобросовісної конкуренції» № 236/96-ВР від 7 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 36. – Ст. 164.

24. Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11 січня 2001 року № 2210-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 12. – Ст. 64.

‡агрузка...

25. Про захист прав покупців сільськогосподарських машин» № 900-IV від 5 червня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 38. – Ст. 315.

26. Про захист прав споживачів: Закон України від 12 травня 1991 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 30 (23.07.91). – Ст. 379. (У редакції від 01.12.2005 р. згідно з ЗУ № 3161-IV).

27. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16 квітня 1991 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 29. – Ст. 377.

28. Про іпотеку: Закон України від 5 червня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – 19 вересня. – № 38. – Ст. 313.

29. Про концесії: Закон України від 16 липня 1999 року № 997-XІV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 41. – Ст. 372.

30. Про метрологію та метрологічну діяльність: Закон України № 113/98-ВР від 11 лютого 1998 року // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 30–31. – Ст. 194.

31. Про міжнародний комерційний арбітраж: Закон України від 24 лютого 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – 21 червня. – № 25. – Ст. 198.

32. Про оренду державного та комунального майна: Закон України від 10 квітня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 30. – Ст. 416.

33. Про оренду державного та комунального майна: Закон України від 10 квітня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – 28 липня. – № 30. – Ст. 416.

34. Про оренду землі: Закон України в редакції Закону № 1211-IV від 2 жовтня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – 5 березня. – № 10. – Ст. 102.

35. Про стандартизацію: Закон України від 17 травня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 31. – Ст. 145.

36. Про страхування: Закон України від 7 березня 1996 р. у редакції ЗУ № 2745-ІІІ від 4 жовтня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – 15 лютого. – № 7. – Ст. 50.

37. Про товарну біржу: Закон України № 1956-ХІІ від 10 грудня 1991 року // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 10. – Ст. 139.

38. Про третейські суди: Закон України № 1701-IV від 11 травня 2004 року // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – 27 серпня. – № 35. – Ст. 412.

39. Про фінансовий лізинг: Закон України від 16 грудня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 16. – Ст. 68.

40. Про ціни і ціноутворення: Закон України № 507-ХІІ від 3 грудня 1990 року // Відомості Верховної Ради України. – 1990. – № 52. – Ст. 52.

41. Про затвердження Типового договору оренди землі: Постанова Кабінету Міністрів України № 220 від 3 березня 2004 року // Урядовий кур’єр. – 2004. – 17 березня. – № 50.

42. Про затвердження типового концесійного договору: Постанова Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 року // Офіційний вісник України. – 2000. – № 15. – Ст. 454.

43. Про застосування Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів: Указ Президента України № 567/94 від 4 жовтня 1994 р. // Урядовий кур’єр. – 1994. – 6 жовтня. – № 154–155; ІНКОТЕРМС-2000 (введені в дію з 1 січня 2000 р.) // Урядовий кур’єр. – 2002. – 3 квітня. – № 63; Урядовий кур’єр. – 2002. – 10 квітня. – № 68.

44. Інструкція про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за якістю : затверджена Постановою Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР № ІІ-7 від 25 квітня 1966 р. // Податки та бухгалтерський облік. – 2006. – № 75; Все для бухгалтера в торговле. – 2006. – № 33.

45. Інструкція про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за кількістю : затверджена Постановою Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР № ІІ-6 від 15 червня 1965 р. // Податки та бухгалтерський облік. – 2006. – № 75; Все для бухгалтера в торговле. – 2006. – № 33.

46. Про затвердження договорів оренди: Наказ Фонду державного майна України № 1774 від 23 серпня 2000 р. // Офіційний вісник України. – 2000. – 12 січня. – № 52. – Ст. 2281.

 

Додаткова література:

47. Ансон Вильям Р. Основы договорного права / Перевод с восемнадцатого английского издания А.С. Александровского, А.С. Ахманова и С.М. Рапопорта под редакцией Д.Ф. Рамзайцева. – М.: «Международная книга», 1947. – 458 с.

48. Брагинский М.И. Договорное право / М.И. Брагинский, В.В. Витрянский. – М.: Статут, 2003. – Кн. 1: Общие положения [2‑е изд., стер.]. – М.: Статут, 2003. – 841 с.

49. Брагинский М.И. Договорное право / М.И. Брагинский, В.В. Витрянский. – М.: Статут, 2002. – Кн. 2: Договоры о передаче имущества. – М.: Статут, 2003. – 795 с.

50. Брагинский М.И. Договорное право / М.И. Брагинский, В.В. Витрянский. – М.: Статут, 2002. – Кн. 3: Договоры о выполнении работ и оказании услуг [2‑е изд., стер.]. – М.: Статут, 2002. – 800 с.

51. Брагинский М.И. Договорное право /М.И. Брагинский, В.В. Витрянский. – М.: Статут, 2004. – Кн. 4: Договоры о перевозке, буксировке, транспортной экспедиции и иных услугах в сфере транспорта. – М.: Статут, 2004. – 909 с.

52. Брагинский М.И. Договорное право /М.И. Брагинский, В.В. Витрянский. – М.: Статут, 2006. – Кн. 5, Т. 1: Договоры о займе, банковском кредите и факторинге. Договоры, направленные на создание коллективных образований. – Ярославль: Ярославский полиграфкомбинат, 2006. – 734 с.

53. Брагинский М.И. Договорное право /М.И. Брагинский, В.В. Витрянский. – М.: Статут, 2006. – Кн. 5, Т. 2: Договоры о банковском вкладе, банковском счете; банковские расчеты. Конкурс, договоры об играх и пари. – Ярославль: Ярославский полиграфкомбинат, 2006. – 621 с.

54. Договір у цивільному і трудовому праві: Довідник / За ред. Ю.С. Шемшученка, Я.М. Шевченко; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. Ч. 1: / Шевченко Я.М.; Молявко О.М.; Севрюкова І.Ф. та ін. – К.: Вид. дім «Юрид. кн.», 2000. – 280 с.

55. Договір у цивільному і трудовому праві: Довідник / За ред. Ю.С. Шемшученка, Я.М. Шевченко; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. Ч. 2: Зразки документів / Шевченко Я.М., Молявко О.М., Севрюкова І.Ф. та ін. – К.: Вид. дім «Юрид. кн.», 2000. – 96 с.

56. Корецкий А.Д. Теоретико-правовые основы учения о договоре / А.Д. Корецкий; Отв. ред. д.ю.н., акад. РАЕН П.П. Баранов. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2001. – 211 с.

57. Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України : [В 4 т.] / А.Г. Ярема, В.Я. Карабань, В.В. Кривенко, В.Г. Ротань; Акад. суддів України. – К.: А.С.К.; Севастополь: Ін-т юрид. дослідж., … – Т. 3: Договірні зобов’язання. Недоговірні зобов’язання. Спадкове право. – 2006. – 927 с.

58. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: у 2 т. / за ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – 3-є вид., перероб. і допов. Т. 2: / [О.О. Кот, Т.В. Бондар, С.І. Шимон та ін.]. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 1087 с.

 

59. Бежевец А. Договорные отношения на энергорынке // Юридическая практика. – 2004. – 26 октября. – № 43. – С. 15-16.

60. Беляневич О.А. До питання про недійсність господарських договорів // Вісник господарського судочинства. – 2004. – № 2. – С. 200-207.

61. Беляневич О.А. Договір як засіб саморегуляції господарських відносин: загальна характеристика // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2005. – № 8. – С. 40–48.

62. Беляневич О.А. Про види джерел господарського договірного права // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2005. – № 10. – С. 46–55.

63. Білоус Ж. Проблеми визнання господарських договорів недійсними // Юридична Україна. – 2004. – № 11. – С. 31–40.

64. Богун В. Правовое регулирование договорных отношений по новым Гражданскому и Хозяйственному кодексам Украины // Частный предприниматель. – 2003. – Ноябрь. – № 21. – С. 6–9.

65. Буткевич О.В. Сторони в договорі (контракті) на реалізацію інвестиційного проекту у вільній економічній зоні // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2003. – № 10. – С. 70–77.

66. Віхров О. Роль і місце організаційно-господарських зобов’язань у сучасній економіці // Право України. – 2004. – № 4. – С. 53–56.

67. Волкова К. Особливості регулювання договорів доручення на управління корпоративними правами держави // Юридичний вісник України. – 2004. – 19–25 червня. – № 25. – С. 29-2.

68. Воловенко І. Неточності при складанні господарських договорів // Справочник экономиста. – 2007. – № 2. – С. 53-55.

69. Дмитрієва Ю. Визначення поняття «договору простого товариства» та його правова кваліфікація // Право України. – 2007. – № 9. – С. 96-100.

70. Договори в підприємницькій діяльності // Податки та бухгалтерський облік. – 2004. – 23 серпня. – № 15/16.– С. 3-108.

71. Євстігнєєв А. Істотні умови договору за Цивільним та Господарським кодексами: порівняльний аспект // Юридичний журнал. – 2006. – № 1. – С. 22–23.

72. Єфімов О. Господарський та цивільно-правовий договори у підприємницькій діяльності / О. Єфімов // Аудитор України. – 2009. – № 9/10. – С. 59-63.

73. Клейменова С. До питання про систему договорів лізингу // Вісник прокуратури. – 2006. – № 8. – С. 62–66.

74. Коломієць Н. Становлення господарського зобов’язання як правової категорії // Право України. – 2006. – № 4. – С. 48–52.

75. Костенко Л. Ціна є обов’язковою умовою господарського договору // Бухгалтерія. – 2006. – 26 червня. – № 26. – С. 85-87.

76. Кравчук В. Правові наслідки недійсності договорів про відчуження часток в статутному капіталі товариства // Юридична Україна. – 2007. – № 10. – С. 36–42.

77. Крижна В. Договір за ЦКУ та господарський договір за ГКУ // Бухгалтерія. – 2005. – 24 січня. – № 3/4. – С. 66-71.

78. Крижна В.М. Права та обов’язки сторін за договором комерційної концесії // Економіка. Фінанси. Право. – 2004. – № 7. – С. 14–18.

79. Крисенко Т. Договір у господарській діяльності підприємств // Секретарь-референт. – 2005. – № 9. – С. 16–22.

80. Луговець Л. Особливості укладання господарських договорів згідно з новим законодавством України // Справочник экономиста. – 2004. – № 6. – С. 23–28; № 7. – С. 70–73.

81. Луговець Л. Особливості укладання господарських договорів згідно з новим законодавством України // Справочник экономиста. – 2004. – № 8. – С. 47–49; № 9. – С.33–37.

82. Мілаш В. Теоретичні аспекти тлумачення господарського договору: історія та сучасність // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 5. – С. 31–35.

83. Мілаш В. До питання про підприємницькі комерційні договори з посиленим публічним інтересом // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 10. – С. 45–50.

84. Мілаш В. Договірна правосуб’єктність сторін зовнішньоеконо­мічного договору // Право України. – 2004. – № 6. – С. 39–42.

85. Мілаш В. Інтерес як системоутворюючий конструктивний елемент підприємницького комерційного договору // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 6. – С. 74–80.

86. Мілаш В. Нові підходи до визначення договору в господарському праві // Право України. – 2007. – № 9. – С. 31–36.

87. Мілаш В. Принцип свободи підприємницького комерційного договору // Право України. – 2005. – № 2. – С. 36–40.

88. Мілаш В. Проблема визначення кола учасників підприємницьких комерційних договірних відносин // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 12. – С. 7–13.

89. Мілаш В. Теоретичні аспекти співвідношення свободи підприємницького комерційного договору та обмежувальних чинників // Українське комерційне право. – 2005. – № 6. – С. 51–64.

90. Мілаш В.С. До питання про правосуб’єктність сторін господарсько-договірних відносин // Вісник господарського судочинства. – 2004. – № 3. – С. 257–263.

91. Мілаш В.С. Конструктивні системоутворюючі елементи підприємницького комерційного договору: постановка питання // Вісник господарського судочинства. – 2005. – № 3. – С. 203–214.

92. Мілаш В.С. Про підстави недійсності підприємницького комерційного договору / В.С. Мілаш // Вісник господарського судочинства. – 2006. – № 2. – С. 194-204.

93. Назаренко В. Особливості укладання, виконання та відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов договору комісії на продаж сільськогосподарської продукції у сфері зовнішньоекономічної діяльності // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 12. – С. 72–76.

94. Назаренко В. Сторони договору комісії у сфері зовнішньоекономічної діяльності // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 10. – С. 87–91.

95. Наранович А. Право подписи: директора компаний совершают большую ошибку, когда позволяют подписывать договоры не уполномоченным на это должностным лицам предприятия // Финансовая консультация. – 2005. – № 20. – С. 27–28.

96. Ніколенко Л. Правові проблеми класифікації господарських зобов’язань // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 11. – С. 39–42.

97. Орлова І. Визначення державних гарантій виконання господарських зобов’язань // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 9. – С. 104–106.

98. Пашков В. Проблеми визначення учасників господарсько-договірних відносин у галузі охорони здоров’я // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 5. – С. 34–38.

99. Подцерковний О.П. Ціна як умова господарського договору // Вісник господарського судочинства. – 2005. – № 6. – С. 144–151.

100. Посполітак В. Зобов’язання за договором про спільну діяльність. Договір простого товариства / В. Посполітак, Р. Ханик-Посполітак // Українське комерційне право. – 2003. – № 4. – С. 35–49.

101. Про затвердження примірних договорів купівлі-продажу : Наказ від 22 серпня 2005 р. № 2411 / Фонд державного майна України // Инвестгазета. – 2005. – 25–31 октября. – № 43. – С. 4–21; Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. – 2005. – № 11. – С. 43–62; Офіційний вісник України. – 2005. – № 38. – С. 124–156 (з текстами примірних договорів).

102. Проценко І. Деякі аспекти вибору права для регулювання зобов’язань, що виникли внаслідок недобросовісної конкуренції // Юридичний журнал. – 2003. – № 11. – С. 24–26.

103. Рєзнікова В. Укладення господарського договору про спільну діяльність: проблемні аспекти правового регулювання // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 9. – С. 100–104.

104. Ручка О.А. Роль принципу реального виконання зовнішньо­економічного договору // Адвокат. – 2004. – № 9. – С. 16–19.

105. Серебрякова Ю. Підстави визнання договору оренди нерухомості неукладеним: господарсько-правовий аспект // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 2. – С. 92–94.

106. Сидоров Я.О. Підстави та особливості припинення договору комерційної концесії // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2007. – № 9. – С. 98–106.

107. Сисуєв С.Ю. До проблеми визначення поняття «господарський дого­вір» // Юриспруденція: теорія і практика. – 2006. – № 8. – С. 49–52.

108. Січко Д.С. Суб’єктивний склад договору фінансового лізингу // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2005. – № 2. – С. 180–184.

109. Стаматіна М. Договір поставки у нових Цивільному кодексі України та Господарському кодексі України // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 9. – С. 25–28.

110. Створення, реорганізація та ліквідація підприємств у запитаннях та відповідях: Нормативна база; Відповіді на запитання, зразки статут ТОВ і засновницького договору: Метод. посібник. – Дніпропетровськ: Баланс-Клуб, 2004. – 144 с.

111. Таненок О. Зобов’язання в господарському праві: (договірні зобов’язання і їхнє значення в регулюванні ринкової економіки) // Персонал. – 2005. – № 6. – С. 74–79.

112. Тараба Н. Поняття договору міжнародного фінансового лізингу // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 2. – С. 11–14.

113. Томчишен С.В. Визнання договору неукладеним за Цивільним та Господарським кодексами України // Вісник господарського судочинства. – 2006. – № 4. – С. 178–188.

114. Трофімова О. В. Поняття та ознаки договору лізингу // Вісник господарського судочинства. – 2004. – № 4. – С. 173–180.

115. Урусова Г. Господарські договори: укладення, зміна, розірвання за ГКУ // Бухгалтерія. – 2004. – 15 листопада. – № 46. – С.82–84.

116. Федорчук Д. Забезпечення виконання зобов’язань у підприємницькій діяльності // Юридична газета. – 2006. – 28 вересня. – № 18. – С. 14.

117. Чабан О. Зміст інвестиційного договору (контракту) // Юридична Україна. – 2007. – № 12. – С. 44–48.

118. Черешнюк В. Відшкодування збитків як форма відповідальності за порушення господарського договору // Юридична Україна. – 2006. – № 9. – С. 65–70.

119. Черешнюк В. Укладення попереднього господарського договору та його правові наслідки // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 1. – С. 22–25.

120. Черешнюк В. Штрафні санкції за порушення господарських договорів // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 7. – С. 83–87.

121. Чучковська А. Форма господарських договорів, що вчиняються через мережі електрозв’язку, зокрема через Інтернет // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 12. – С. 8–11.

122. Штумп Г. Лицензионный договор / Пер. с нем. А.К. Кудряшова, В.В. Драгунова; Под ред. и со вступ. ст. М.М. Богуславского. – М.: Прогресс, 1998. – 478 с.

123. Щербакова Н.В. Поняття та правова природа договорів про злиття та приєднання господарських товариств // Вісник господарського судочинства. – 2006. – № 4. – С. 209–217.

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
КОМП’ЮТЕРНОЇ ПІДТРИМКИ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО»

 

1. Договірне право : завдання для аудиторного тестування студентів заочної форми навчання / О. О. Кульчій [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://10.0.0.34/

2. Кульчій О. О. Договірне право [Електронний ресурс] : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу / О. О. Кульчій. – Полтава : ПУЕТ, 2012. – Режим доступу: http://catalog.uccu.org.ua/liber/2012/6/Kulchiy/126dogky/index.htm


 


[1] Для студентів денної форми навчання код спеціальності 7.03060101. (з крапкою), для студентів заочної форми навчання – 7.03060101 (без крапки).

[2] Тут і далі в дужках вказано години для студентів спеціальності 7.03060101, для яких у 2013-2014 н. р. проводитиметься установча сесія на 2014-2015 н.р.

[3] Для студентів денної форми навчання код спеціальності 7.03060101. (з крапкою), для студентів заочної форми навчання – 7.03060101 (без крапки).

[4] У даній таблиці кількість годин зазначено для студентів спеціальностей:

1 – 7.14010101 – «Готельна і ресторанна справа», 7.05170113 – «Технології в ресторанному господарстві».

2 – 7.03060101 – «Менеджмент організацій і адміністрування», 8.03060101 – «Менеджмент організацій і адміністрування».

3 – 7.14010101 – «Готельна і ресторанна справа».

[5] У даній таблиці кількість годин зазначено для студентів спеціальностей:

1 – 7.14010101 – «Готельна і ресторанна справа».

2 – 7.05170113 – «Технології в ресторанному господарстві».

3 – 8.03060101 – «Менеджмент організацій і адміністрування».

4 – 7.03060101 – «Менеджмент організацій і адміністрування».

5 – 7.14010101 – «Курортна справа».

[††] Перелік питань для ПМК та підсумкового контролю (екзамену) є ідентичним. До ПМК необхідно готуватися за питаннями відповідного модуля, до екзамену – за питаннями обох модулів та переліком практичних завдань (розгорнутий план договору).

[‡‡] Для виконання практичного завдання на іспиті дозволяється використання нормативно-правових актів. Завдання виконується останнім.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.022 сек.)