АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

СИСТЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ ЗА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ

Читайте также:
 1. A) прогрессивная система налогообложения.
 2. C) Систематическими
 3. I СИСТЕМА, ИСТОЧНИКИ, ИСТОРИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ РИМСКОГО ПРАВА
 4. I. Суспільство як соціальна система.
 5. I.2. Система римского права
 6. NDS і файлова система
 7. WAIS – информационная система широкого пользования
 8. X. Налоги. Налоговая система
 9. А. Система потребностей
 10. Автоматизация и роботизация
 11. Автоматизированная система обработки данных правовой статистики
 12. Автоматизированная система управления запасами агрегатов и комплектующих изделий (АС “СКЛАД”).

для студентів спеціальностей
8.14010101 «Готельна і ресторанна справа»

 

Форма навчальної роботи Вид навчальної роботи Бали
1. Аудиторна    
1.1. Лекція 1. Відвідування
1.2. Практичне, семінарське заняття 1. Відвідування
2. Захист виконаного домашнього завдання 0-1
3. Обговорення теоретичного та практичного матеріалу 0-2
4. Постановка та розкриття проблемного питання 0,5
5. Виконання навчальних завдань 0,5-1
6. Доповіді з рефератами, есе та їх обговорення
7. Тестування 1,5
8. Контрольна робота на занятті 1,5
2. Самостійна та індивідуально-консультативна робота Виконання та захист індивідуальних навчально-дослідних завдань:  
– підготовка розширеного термінологічного словника до теми 0,6
– вирішення (аналіз) конкретної юридичної ситуації з підготовкою аналітичної записки
– вирішення і письмове оформлення задач, схем, діаграм, інших робіт графічного характеру (залежно від рівня складності) 1,5-3
– відпрацювання тренінгових програм (завдань) з навчальних дисциплін
– написання реферату, підготовка критичного есе на статті зарубіжних і вітчизняних авторів за визначеною тематикою
– пошук (підбір) та огляд літературних джерел за заданою проблематикою
3. Поточний моду­льний контроль Модульна контрольна робота 5 (х2)
4. Підсумковий контроль Підсумковий модульний контроль (екзамен)

 


СИСТЕМА НАРАХУВАННЯ ДОДАТКОВИХ БАЛІВ
ЗА ВИДАМИ РОБІТ

 

Форма роботи Вид роботи Бали
1. Навчальна 1. Участь у предметних олімпіадах: університетських, міжвузівських, всеукраїнських, міжнародних 10-40
2. Участь у конкурсах на кращого знавця дисципліни: університетських, міжвузівських, всеукраїнських, міжнародних 10-30
3. Виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань підвищеної складності 1-15
4. Написання і захист наукового реферату з визначеної проблеми 0-4
2. Науково-дослідна 1. Участь в наукових гуртках («Ін-Юре») 5-20
2. Участь в наукових студентських клубах («Феміда») 5-20
3. Участь в конкурсах студентських робіт: університетських, міжвузівських, всеукраїнських, міжнародних 5-15
4. Участь в наукових студентських конференціях: університетських, міжвузівських, всеукраїнських, міжнародних 5-15
5. Підготовка публікації в наукових виданнях.
6. Оформлення сценарного плану дидактичної гри 10-20
Разом   *

 * Максимальна кількість додаткових балів для студента – 30.


ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ
ДО ПОТОЧНОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ
ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ[††]

 

1. Поняття, предмет та метод договірного права.

2. Принципи договірного права та їх закріплення у чинному законодавстві.

3. Система договірного права та характеристика його основних інститутів (складових).

4. Джерела договірного права України.

5. Поняття та правова природа правочину. Види правочинів.

6. Поняття зобов’язання і договору, їх співвідношення.

7. Поняття підприємницького (господарського) договору та функції договору у підприємницькій (господарській) діяльності.

8. Класифікація договорів.

9. Форма підприємницького договору та наслідки недотримання форми договору.

10. Порядок укладення господарських договорів.

11. Зміст господарського договору.

12. Підстави та наслідки визнання договорів недійсними і неукладеними.

13. Підстави та порядок внесення змін до договору.

14. Порядок та підстави розірвання договору за законодавством України.

15. Поняття виконання договірних зобов’язань та порядок виконання умов договору.

16. Заміна осіб у договірному зобов’язанні. Випадки обмеження зміни осіб.

17. Підстави та порядок припинення договірних зобов’язань.

18. Загальна характеристика способів забезпечення виконання договірних зобов’язань.

19. Неустойка як спосіб забезпечення виконання договірного зобов’язання.

20. Порука та гарантія як способи забезпечення виконання договірного зобов’язання.

‡агрузка...

21. Завдаток як спосіб забезпечення виконання договірного зобов’язання.

22. Застава як спосіб забезпечення виконання договірного зобов’язання.

23. Притримання майна боржника як спосіб забезпечення виконання договірного зобов’язання.

24. Відповідальність за порушення договірних зобов’язань у сфері підприємництва за Господарським та Цивільним кодексами України.

25. Відшкодування збитків у разі порушення договірних зобов’язань. Співвідношення відшкодування збитків та неустойки.

26. Порядок стягнення неустойки в разі порушення умов договору.

27. Загальна характеристика договору купівлі-продажу та його види.

28. Загальна характеристика договору роздрібної купівлі-продажу.

29. Порядок заняття торговельною діяльністю і правила обслуговування населення.

30. Відповідальність суб’єктів підприємництва за порушення правил торговельної діяльності і торговельного обслуговування покупців.

31. Поняття та ознаки оптової купівлі-продажу.

32. Поняття та значення товарних бірж, порядок їх створення та функціонування.

33. Договір поставки, його сторони та істотні умови.

34. Договір контрактації сільськогосподарської продукції.

35. Договір постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу.

36. Міжнародні правила тлумачення торговельних термінів «ІНКОТЕРМС».

37. Договір міни: поняття та особливості.

38. Договір безоплатної передачі (дарування).

39. Приватизація державного та комунального майна в Україні.

40. Особливості укладання договору купівлі-продажу в процесі приватизації та його зміст.

41. Порядок закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти, відповідальність за його порушення.

42. Поняття, предмет та зміст договору найму (оренди).

43. Загальна характеристика прав та обов’язків сторін за договором оренди.

44. Порядок визначення розміру орендної плати та порядок внесення плати за користування орендованим майном.

45. Договір оренди будівлі або іншої капітальної споруди. Договір найму (оренди) житла.

46. Особливості використання предмета оренди, зміна порядку використання орендованого майна.

47. Підстави для відмови від договору оренди та розірвання договору оренди.

48. Види договорів найму (оренди). Поняття договору прокату та особливості правового регулювання.

49. Особливості оренди державного і комунального майна.

50. Договір лізингу, істотні умови договору лізингу та його види.

51. Особливості договору фінансового лізингу.

52. Концесійний договір: поняття, сторони, істотні умови та їх види.

53. Поняття та види договорів про виконання робіт.

54. Загальна характеристика договору підряду, порядок його укладення, зміни та припинення.

55. Особливості договору підряду на капітальне будівництво.

56. Правове становище замовника, підрядника і субпідрядника. Передання результату робіт.

57. Істотні умови договору будівельного підряду.

58. Особливості договору підряду на проектні та пошукові роботи.

59. Загальна характеристики договорів про надання послуг. Відмежування договорів про надання послуг від договорів про виконання робіт.

60. Агентські відносини у сфері господарювання, сторони та предмет договору.

61. Поняття та зміст договору доручення.

62. Особливості договору комісії за законодавством України.

63. Договір консигнації.

64. Договір зберігання, його істотні умови та форма.

65. Спеціальні види зберігання: зберігання речей у готелях, камерах схову, охорона майна державними організаціями, нотаріусом тощо.

66. Особливості зберігання на товарному складі.

67. Договір страхування та його види.

68. Основні страхові поняття: страховий ризик; страховий випадок; страхова сума; страхова премія; франшиза; суброгація.

69. Транспортні договори та їх види.

70. Поняття і види договору перевезення вантажів.

71. Істотні умови договору перевезення вантажів. Перевізні документи та їх види.

72. Договір перевезення пасажирів і багажу.

73. Договір транспортної експедиції, сторони та істотні умови.

74. Порядок виконання договору перевезення.

75. Поняття та загальна характеристика договору позики.

76. Договір позики та кредитний договір: порівняльна характеристика.

77. Поняття та істотні умови кредитного договору.

78. Права та обов’язки сторін кредитного договору. Способи забезпечення виконання кредитних зобов’язань.

79. Договір банківського рахунку.

80. Права та обов’язки сторін за договором банківського вкладу.

81. Правове регулювання безготівкових розрахунків у підприємницькій діяльності.

82. Поняття готівкових розрахунків та порядок їх здійснення.

83. Договори про спільну діяльність.

84. Поняття договору простого товариства. Засновницький договір про створення юридичної особи.

85. Поняття та ознаки зовнішньоекономічного договору.

86. Правовий статус суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та їх види.

87. Порядок укладання, зміни та розірвання зовнішньоекономічного договору.

88. Види зовнішньоекономічних договорів та особливості їх застосування в Україні.

89. Порядок застосування міжнародних догорів (конвенцій) при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.

90. Захист прав і законних інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності (вирішення спорів). Міжнародний комерційний арбітраж.

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ[‡‡]
(останнє питання кожного екзаменаційного білета)

Скласти розгорнутий план договору (із зазначенням усіх істотних умов та необхідних реквізитів):

1. Договору контрактації сільськогосподарської продукції.

2. Договору страхування.

3. Договору підряду на капітальне будівництво.

4. Договору дарування.

5. Договору кредиту.

6. Договору зберігання майна.

7. Договору банківського рахунку.

8. Договору транспортного експедирування.

9. Договору міни (бартеру).

10. Договору про спільну діяльність.

11. Договору перевезення вантажу.

12. Договору купівлі-продажу.

13. Договору поставки.

14. Договору перевезення пасажирів і багажу.

15. Зовнішньоекономічного договору поставки.

16. Договору факторингу.

17. Договору позики.

18. Договору простого товариства.

19. Договору роздрібної купівлі-продажу.

20. Договору на створення і передачу науково-технічної продукції.

21. Договору енергопостачання.

22. Договору оренди житла.

23. Договору доручення.

24. Договору комісії.

25. Договору комерційної концесії.

26. Біржового договору.

27. Договору позички.

28. Договору оренди майна.

29. Договору зберігання на товарному складі.

30. Агентського договору.


ЗРАЗОК МОДУЛЬНОГО ЗАВДАННЯ*

 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» Модульна контрольна робота з дисципліни «Договірне право»   Варіант 2   1. Перегляд у касаційному порядку рішень господарських судів належить до компетенції: а) місцевих господарських судів; б) апеляційних господарських судів; в) Вищого господарського суду; г) Вищого господарського суду і апеляційних судів. 2. Предметом договору контрактації можуть бути: а) Промислова продукція. б) Сільськогосподарська продукція. в) Продукція видобувних галузей промисловості. г) Сільськогосподарська техніка. 3. Гарантування продавцем протягом певного часу відповідності товарів певним вимогам, зазначеним у договорі купівлі-продажу або нормативних документах є: а) Строком служби. б) Строком виявлення недоліків. в) Гарантійним строком. г) Строком придатності. 4. Ввезення на митну територію України товарів, призначених для споживання на її території – це: а) Імпорт. б) Реімпорт. в) Реекспорт. г) Експорт. 5. Готівкові розрахунки між суб’єктами господарювання за добу не можуть перевищувати: а) 5 тис. грн. б) 10 тис. грн. в) 15 тис. грн. г) 20 тис. грн. 6. Відповідний сезон, згідно постанови КМУ, на взуття літнього асортименту обчислюється: а) з 15 травня по 15 вересня; б) з 1 травня по 1 вересня; в) з 15 травня по 1 вересня; г) з 1 травня по 15 вересня. 7. До товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню) належать: а) килими; б) друковані видання; в) пральні машини; г) фотоапарати.   Теоретичне питання: 1. Транспортні договори та їх види.     Провідний викладач _______________________ ст. викл. Кульчій О.О.  

 

* До структури модульного завдання можуть вноситися зміни (можуть стосуватися кількості завдань, теоретичне питання може бути замінене ситуаційним завданням).


ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА

  Міністерство освіти і науки України ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст, магістр Галузі знань: 0306 «Менеджмент і адміністрування»; 0517 «Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції»; 1401 Сфера обслуговування Спеціальності: 7.03060101. , 8.03060101. , 7.03060101, 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»; 7.05170113 «Технології в ресторанному господарстві»; 7.14010101, 8.14010101 «Готельна і ресторанна справа», 8.14010102 «Курортна справа» Семестр I-ІІ Навчальна дисципліна: «Договірне право» Екзаменаційний білет № 1   1. Принципи договірного права та їх закріплення у чинному законодавстві. 2. Поняття та значення товарних бірж, порядок їх створення та функціонування. 3. Особливості договору комісії за законодавством України. 4. Скласти розгорнутий план договору про надання послуг перевезення вантажу (основний зміст).   Зав. кафедри ________________ проф. Лаврик Г.В. Екзаменатор __________________ ст. викл. Кульчій О.О. Затверджено на засіданні кафедри, протокол № __ від __ ______ 201_ р.  

 

Апеляції з приводу оцінки подаються викладачеві чи завідувачу кафедрою упродовж 24 годин з моменту її оголошення.

 


«ЗАТВЕРДЖЕНО» «УЗГОДЖЕНО»
Декан факультету______________ Директор навчального центру _______________

Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни
ДОГОВІРНЕ ПРАВО

Напрям підготовки (спеціальність) 7.03060101, 7.03060101., 7.05170113, 7.14010101,
8.03060101, 8.03060101., 8.14010101, 8.14010102

Кафера правознавства

Провідний викладач Кульчій Олег Олександрович

І-ІІ семестр 2013-2014 навчального року

станом на 1 червня 2013 року

Складові навчально-методичного комплексу Наяв­ність Дата затвердження (рік видання)
1. Навчальна програма + 12.11.10 (№35), 26.04.11, 13.05.11 (№25)
2. Робоча навчальна програма + 31.05.2013 р., прот. №10
3. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення навчальної дисципліни + 24.09.2011 р., прот. № 2
4. Дистанційний курс + http://vns.puet.edu.ua
5. Плани семінарських занять НМП С. 27-114
6. Навчальні завдання для практичних занять НМП С. 27-114
7. Лабораторний практикум Х  
8. Збірник ситуаційних завдань (кейси) + 31.05.2013 р., прот. №10
9. Ділові ігри + 31.05.2013 р., прот. №10
10. Індивідуальні завдання для самостійної роботи та методичні рекомендації до їх виконання НМП С. 119-126
11. Методичні рекомендації для самостійного вивчення навчальної дисципліни (розробляються при відсутності поз.3) Х  
12. Завдання для контрольних робіт та методичні рекомендації до їх виконання для студентів заочної форми навчання Х  
13. Тематика курсових робіт (проектів) та методичні рекомендації до їх виконання Х  
14. Тести вхідного контролю знань студентів + 31.05.2013 р., прот. №10
15. Пакети комплексних контрольних завдань (робіт) та критерії їх оцінювання + 31.05.2013 р., прот. №10
16. Пакети завдань для поточного контролю (відповідно до робочої навчальної програми)    
16.1. Завдання для поточних контрольних робіт Х  
16.2. Пакети завдань для колоквіумів Х  
16.3. Модульний контроль (поточні модульні роботи) + 31.05.2013 р., прот. №10
16.4. Пакети тестів для студентів денної та заочної форм навчання + 31.05.2013 р., прот. №10
17. Підсумковий контроль знань студентів    
17.1. Питання для підготовки до ПМК (заліку) Х  
17.2. Комплект екзаменаційних білетів + 31.05.2013 р., прот. №10
18. Тематика науково-дослідної роботи студентів + 31.05.2013 р., прот. №10
19. Інші авторські видання викладачів кафедри з навчальної дисципліни, у т.ч. з грифом МОН України:    
- підручники Х  
- навчальні посібники Х  
- навчально-методичні посібники + 24.09.2011 р., прот. №2
- курс лекцій Х  
- опорні конспекти лекцій Х  
- практикум Х  
- інші Х  

«Підготовлено» «Перевірено»


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.024 сек.)