АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Травматология

Читайте также:
  1. Травматология и ортопедия

 

.


***

Жарақатты анықтауда төменгі диагностикалық шаралардың қайсысы қалданылмайды.//

анамнезін жинау//

+науқасты тексеру//

ене салмағын анықтау//

жарақат механизмін анықтау//

рентегнді зерттеу жасау.

***

Иықтың екі басты бұлшықетінің иннервациясы//

орталық неврі арқылы//

шынтақ нерві арқылы//

кәрі жілік нервісі арқылы//

қолтық асты нервісі арқылы//

+тері бұлшықеті нервісі арқылы.

***

Төмендегі көрсетілген қандай қозғалыс қалыпты жамбас-сан буынында жағдайда мүмкін емес//

130 гр. бүгу//

90 гр. Ішкі ротация//

90 гр сыртқа ротация//

+45 гр. жазу//

70 гр. әкету.

***

Травматологгия мен ортопедияда сирек қолданылатын зерттеу әдісі://

рентгенография//

рентгеноскопия//

контрасты затпен рентгенография//

+контрасты затпен ядролы магнитті томография//

компьютерлі томография.

***

КТ арқылы қандай өзгеріс анықталмайды://

сынықтардың болуы//

сынықтардың болмауы//

сүйек бітуі//

жалған буын//

+сіңірдің жарақаты.

***

 

УДЗ кезінде қандай зақым анықталмайды://

жауырынның буын беткейіндегі ерінінің зақымын//

акромион үстіндегі кальцификацияны//

балтыр бұлшықетінің жарылуын//

+жазық сүйектердің сынуларын//

төрт басты бұлшықетінің гематомасын.

**

Аяқ-қолдың буын деігейінен жұлынуы кезінде жасаоатын операцияны атаңыз://

ампутация//

+экзартикуляция//

Біріншілік хирургиялық өңдеу//

сүйекпластикалық операция//

фисциопластикалық операция.

***

Жабық зақымдану салдарынан жиі жарақаттанатын сіңір://

саусақты жазушы сіңірлер//

бармақты жазушы сіңірлер//

санның төқрт басты бұлшық етінің сіңірі//иықтың екі басты бұлшық етінің сіңірі//

+ахилл сіңірі.

***

Ахилл сіңірінің жаңа зақымында гипсті иммобилизацияны пайдалану мерзімі://

3-4 апта//

4-5 апта//

5-6 апта//

+6-7 апта//

7-8 апта.

***

Ұзын сүйектің диафизінің сынуын операциялық тәсілмен емдеуде орын алатын қателіктер://

сүйек бөлшектерінің дұрыс салынбауы//

конструкцияның дұрыс таңдалмауы//

сынықтың тұраты бекімеуі//

ішкі иммобилизация мерзімінің қысқалығы//

+барлық жауаптар дұрыс.

***

 

Бұғана сынығы кезінде операциялық емге көрсеткіш://

тамыр-нерв шоғырының қысылуы//

ашық сынулар//

бұғананың бөлшектеніп, ығысып сынуы//

жабық сынық бөлшектерімен теріні тесу қаупінде//

+ барлық жауап дұрыс.

***

Жедел кезеңде аяққа циркулярлы гипсті таңғыш салудың салдарынан болатын асқынулар, біреуінен басқасы://

гипстің қысымынан ойықтың пайда болуы//

ишемиялық көпіршіктердің пайда болуы//

+терінің бактериалды микрофлорасының саңырауқұлақтарға алмасуы//

тамырлардың қысылуы (имшемия) және ишемиялық контрактураларының дамуы//

невриттердің одан әрі дамуымен нерв бағандардың жаншылуы7

***

Жарақаттан кейін алғашқы сағатта сүйектің көп сынықтарында жалпы асқынуға жатады://

бітпеген сынық//

жалған буын//

остеомиелит//

майлы эмболия//

‡агрузка...

+жарақаттық шок.

***

Жарақаттық шоктың 2-ші дәрежесінде барлық патологиялық

өзгерістер болады, біреуінен басқасы:

айналымдағы қанның көлемінің төмендеуі//

+мезентериалды тамырларда, көкбауырда және бауырда қанның жиналуы//

бұлшықет капилярларында қанның жиналуы//

капилярларда эритроциттердің жабысуы//

мембрана өткізгіштігінің жоғарылауы7

***

Омыртқа жотасының қандай бөліктерінің сынуы кезінде омыртқаны жазуға болмайды?//

омыртқа денесінің компрессионды сынуы кезінде//

+омыртқа доғасының сынуы кезінде//

сүйір тәрізді өсіндінің сынуында//

көлденең өсіндінің сынуы кезінде//

буын өсіндінің сынуы.

***

Табан сүйегінің шығуын орнына салудан кейін гипсті таңғышты қанша уақытқа салады://

5 күнге дейін//

+7 күнге дейін//

2 аптаға дейін//

3 аптаға дейін//

4 аптаға дейін.

***

Батпақпен емдеуді қолдануға болады://

жүрек-тамыр жетіспеушілігінде//

қатерлі ісік ауруларында//

өкпе туберкулезінің ашық түрінде//

бірлескен радиациалық зақымдарда//

+сүйек сынықтарының баяу бітуінде.

***

 

 

Сан мойын сынықтарының оперативті емдеуі барлық әдістермен іске асырылады, біреуінен басқасы://

әр түлі металды конструкциямен жабық остеосинтезі//

металдық конструциямен ашық остеосинтезі//

ауто немесе алло трансплантаттармен остеосинтезі//

+бөлешктердің ашық репозициясымен гипсті таңғышпен бекіту//

жамбас сан буынды эндопротездеу.

***

Аталған аппараттардың ішінде сыртқы бекіткіш үшін ең тиімді таңдау

әдісі://

Сиваш аппараты//

+Илизаров аппараты//

Калнберза аппараты//

Волков-Оганесян аппараты//

Демьянов аппараты.

***

Аяқ ө қолдың жұмсақ тіндерінің жаншылуы пайда болады;

ауыр затпен бірсэтте соғылғанда//

аяқ ө қолдын бар салмағымен жаншылғанда //

аяқ ө қолдың ұзақ уақыт жгутпен қысылған кезде / ң сағаттан көп/ //

+ бірінші жэне екінші жауаптар дұрыс//

Барлық жауаптар дұрыс.

***

Аяқ-қолдың жаншылудан кейін болған босату мынадан басқа инфузионды ерітіндіні беруі тиіс://

+кальции хлориді 10мл-10%//

реополиглюкин 400//

глюкоза-калий-инсулинді қоспа 500//

глюкоза ерітіндісі 5%-500//

новакаин ерітіндісі 0,25%.

***

Травмалық шокты емдеуде гипотермияны қолдану://

+көрсетілмеген//

басқа емдеу әдістерімен бірге//

міндетті түрде//

шоктың белгілі кезеңдерінде көрсетілген//

емдеу соңында.

***

Алақан сүйектерінің шығуымен сынықтары жиі кездеседі://

5-ші алақан сүйектерінің дисталды мойнының сынуы//

+1-ші алақан сүйегі негізінің сынуы//

2-ші алақан сүйегінің дисталды бөлігінің сынуы//

5-ші алақан сүйегінің проксималды бөлігінің сынуы//

3-ші алақан сүйегі негізінің сынуы.

***

Шынтақ буынына қан жиналғанда пункция жасалады://

шынтақ өсіндісі мен иық-шынтақ бұлшықет арасы арқылы//

үш басты бұлшықет шеті мен саусақтың шынтақтық бүгушісінің

арасы арқылы//

шынтақ өсіндісі мен ішкі айдаршық арасы арқылы//

+шынтақ өсіндісі мен сыртқы айдаршық арасы арқылы//

шынтақ өсіндісі үстімен.

***

Сан сүйегі басының идиопатиялық асептикалық некрозының ең ерте сатысы мына қосымша әдісті қолданғанда анықталады://

жамбас-сан буынының санагрофиясы//

жамбас-сан буынының рентгенографиясы//

+магнитті резонансты томография//

буын қозғалысының көлемін клиникалық қарау арқылы анықтау//

компьютерлі томография.

***

Жаңадан сан шығуының емінде қолдану қажет://

наркоз арқылы шығуды орнына салу, бекітусіз қалдыру//

шығуды орныныа салу, аяқты артқы гипсті таңғышпен иммобилизациялау//

+шығуды орнына салып, үлкен жілікті сүйектің төмпешігінен қаңқалық тарту//

жергілікті жансыздандыру арқылы шығуды орнына салу//

шығуды орнына салып, жамбас-сандық таңғышпен иммобилизациялау.

***

Аяқ-қолды позиционды қысылудан босатқанда алғашқы кезеңде инфузияны мына ертіндіден басқасымен жүргізеді://

+10% -10 мл кальций хлориді ерітіндісі//

400 мл реополиглюкин//

500 мл глюкоза-калий-инсулинді қоспа//

5% -500 глюкоза ерітіндісі//

0,25%-100,0 мл новокаин ерітіндісі.

***

Иық сүйегінің остеосинтезіне мынадан басқаның барлығы көрсеткіш болып табылады://

иық сүйегінің тін интерпозициясымен бірге//

иық сүйегінің дұрыс бітпеген сынығы//

иық сүйегінің ашық сынығы//

иық сүйегі диафизінің бөлшектік сынығы//

+иық сүйегінің хирургиялық мойнының шашылған сынығы.

***

Сүйек тіннің регенерациясы белсенді дамиды://

ерте бала жасында//

+жасөспірім жасында//

орта жаста//

кәрі жаста//

барлық жас кезінде бірдей.

***

І-ші бел омыртқаның компрессионды сынығы бар науқас ауыр физикалық еңбеңкпен айналысса, оның еңбекке қабылетсіздігінің мерзімі құрайды://

2-3 ай//

3-4 ай//

4-5 ай//

5-6 ай//

+6-8 ай.

***

Иық сүйектерінің проксималды бөлігінің сынығы жиі мына жерде кездеседі://

тоқпан жіліктің басы//

иық сүйектің анатомиялық мойны//

иық сүйектің төмпешігі//

+иық сүйектің хирургиялық мойны//

иық сүйектің жоғарғы үштен бір бөлігі.

***

УДЗ артықшылықтары надан басқа://

+зерттеу тәсілінің қарапайымдылығы//

Бір мезгілде екі симметриялы жактардың зерттеулерін салыстыру мүмкіндігі//

Науқасқа көптеген зерттеулердің қауіпсіздігі//

Дәрігерге көптеген зерттеулердің қауіпсіздігі//

Жүкті әйелдерге қолдану мүмкіндігі

***

Егде және қарт адамдардағы вертельді сынықтарының ерекшеліктері мыналар, біреуінен басқа://

Бөліктер қанмен жақсы қамтамасыз етілген //

Сынықтар тез бітеді//

Жалған буындар сирек дамиды//

Консервативті ем әдістеріне көнеді//

+науқас сынықты жеңіл көтереді

***

Егде және қарт адамдарда сирақтың ығысқан сынығының емінде төмендегілер қолданылады, біреуінен басқа://

Сүйек сынықтарын бір мезгілде салу//

Жеңілдетілген гипс таңғышын салу//

Оперативті ем//

Аппаратпен емдеу//

+ерте функциональды ем аяқтарға жүктеме түсірумен, сыртқы иммобилизациясыз.

***

Екі жақты білек сүйектерінің ортаңғы уштен бір бөлігінің ығысқан сынықтың оперативті емі жүргізіледі://

5-6%жағдайда//

10-20% жағдайда//

25-50% жағдайда //

+50-90% жағдайда//

3% жағдайда.

***

Сан остеосинтезінің кеш сатысындағы асқынуларының өзгерістеріне барлығы жатады, біреуінен басқа://

Сынықтың бітелмеуі//

Аяқтың деформациясы мен қысқаруы//

Буындар контрактурасы//

Остеомиелит//

+Нерв-тамыр шоғырының қысылуы.

 

***

. Сирақтың винт тәріздес ығысқан сынықтарында тиімді емдеу әдісі болып табылады://

Қолмен репозиция+гипсті таңғыш//

Қанқадан тарту+гипсті таңғыш//

Остеосинтездің компрессионды –дистракционды әдісі//

Пластинамен остеосинтез операциясы//

+пластинамен тұрақты остеосинтез операциясы.

***

Сирақтың дұрыс бітелмеген сынықтарында тиімді ем әдісі болып табылады://

Қайта репозиция, гипс таңғышын салумен//

Қанқамен тарту//

Үлкен сан сүйегінің коррегирлеуші остеотомиясы дұрыс қалыпқа келтіретін остеосинтезбен//

+үлкен сан сүйегінің коррегирлеуші остеотомиясы және кіші сан сүйегінің остеотомиясы сынықтарды қалыпқа келтіруші остеосинтезбен//

Кіші сан сүйегінің остеотомиясы және дөңгелек гипсті таңғышты сыртқы бекітумен жүргізілетін үлкен сан сүйегінің остеотомиясы

***

Ахилл сіңірінің ескірген зақымдалуындағы тиімді емдік әдіс болып табылады://

Операция «соңын-соңына» тігу//

+Операция В.А.Черанвский бойынша аххилопластика//

Операция-санның кең фасциясының дефектісінің пластикасы//

Операция-ажыраған аххилов сіңірінің соңына лавсан лентасы тігумен жүргізілетін дефект пластикасы//

Аххил сіңірінің табан апоневрозы арқылы дефект пластикасы.

***

Жаңа сүйек сынығының остеосинтезі кезінде сүйек сынықтарының соңына қойылатын тиімді компрестеуші күшейткіш://

300-400Н/см2//

200-250Н/см2//

+100-200Н/см2//

40-80Н/см2//

20-40Н/см2.

***

Фолькман контрактурасы келесі өзгерістерде пайда болуы мүмкін//

Білек зақымдануында және дөңгелек гипсті таңғышпен иммобилизация кезінде ://

+Білек сүйектерінің сынықтары мен дөңгелек таңғышпен қысылу кезінде//

Магистральды артерия тамырларының тромбозы кезінде

Шынтақ аймағы сүйектерінің сынуы және дөңгелек байламмен қысылу кезінде//

Барлық айтылғандарда.

 

***

Иықтың екі басты бұлшықет сіңірінің дистальды бекінуінің ажырауы кезінде ең жеңіл және қауіпсіз, сонымен қатар сенімді бекітуі жүргізіледі, егер//

Білек фасциясы мен сәуле сүйегінің бұдырлығы://

Пирогов фасциясына//

+дөңгелек пронатор мен білек сіңіріне//

Иық бұлшық еті мен білек фасциясына//

Екі басты бұлшықет сіңірінің ажыраған дистальды ұшына.

***

Екі басты бұлшықеттің ұзын басының ажырауына барлығы тән,біреуінен басқа: //

Иықтың жоғарғы үштен бір бөлігінде ауру сезімінің пайда болуы//

Ауыр көтергенде иық буыны маңында сықырдың естілуі //

+Иықтың алдыңғы ішкі бетіне жұмсақ тіндердің ішке енуі//

Білектің шынтақ буынында бүгу күшінің күрт төмендеуі//

Иық маңында қан құйылу мен ісік.

***

Бұғана сынуының оперативті еміне көрсеткіш://

Тамыр –нерв шоғырының қысылуымен немесе зақымдалуымен жүретін ашық сынықтар//

Тері зақымдалу қаупімен жүретін бұғананың шашыраңқы сынығы//

Ығысу және вертикальды тұрған сынық қалдықтарымен болатын жабық сынықтар//

+Барлық айтылғандар//

Тек қана бірінші және екінші позиция

***

Иық буынын төмендегі бұлшықеттердің барлығы бекітеді, біреуінен басқа://

+Иық бұлшықеті//

Сүйек үсті бұлшықеті//

Сүйек асты бұлшықеті//

Жауырын асты бұлшықеті//

Дельта тәріздес бұлшықет.

***

Сүйек ішілік жансыздандырудың кемшіліктері болып барлығы табылады, біреуінен басқа://

Амбулаторлы жағдайда өткізілуі мүмкін//

Кез келген квалификациядағы хирург өткізуі мүмкін//

Кез келген жастағы науқастарда өткізуге болады//

Жақсы ауруды басатын әсері бар//

+Асқынулармен жүрмейді.

***

Сүйек ішілік жансыздандыру қолданылады://

Сирақ сүйектерінің остеосинтезі кезінде//

Сан сүйегінің остеосинтезі кезінде//

Тобық сүйектер сынуының репозициясы кезінде//

+бірінші және үшінші позициясы дұрыс//

Барлық аталғандар.

***

Сүйектің асқынған сынуында тамырларды контрасты рентгенологиялық зерттеу барлығын анықтайды, біреуінен басқа://

Тамыр зақымдалуын//

+тамыр тромбозын//

Тамыр аневризмасы мен варикозын //

Тамырмен өтетін нерв зақымдалуын //

Артерио-венозды өзекшенің қалыптасуы.

***

Сан сүйегінің диафизінің жабық сынығында остеосинтез операциясы кезінде науқасты 1 дәрежелі травматикалық шоктан шығару үшін қолданылады://

Қан қысымы мен жүрек соғуын реттегеннен кейін жүргізу//

Диурез қалпына келгеннен кейін//

12 сағаттан кейін гемодинамика қалпына келген кезде//

Жарақаттан алғаннан бірнеше күннен кейін//

+4 сағаттан кейін қан қысымы мен жүрек соғысы реттелгеннен

***

Тұрақты магнитпен емдеу қолданылады: //

Жүрек-тамыр жетіспеушілігінде//

Қатері түзілістерде//

Өкпе туберкулезінің ашық түрінде //

Қосарланған радиациялық зақымдалу кезінде //

+сүйек сынығының бітуі кезінде.

***

Сынық кезіндегі остеосинтез операциясына абсолютті көрсеткіш болып барлығы табылады, біреуінен басқа://

+сынық қалдықтары тері перфорациясына әкелмеітін жабық сынықтар//

Сынық қалдықтарының тамыр-нерв шоғырын қысумен болатын сынықтар//

Сынық қалдықтары арсындағы жұмсақ тіндердің анық интерпозициясы кезінде//

Сүйектің ашық сынықтары//

Майлы эмболиямен асқынған сүйек сынығы.

***

Жаңа сынық кезінде қолданған жөн://

Наркоз қолданып сан сүйегін орнына келтіру, бекітусіз қалдыру//

Шығуды орнына келтіру мен аяқты артқы гипсті таңғышпен иммобилизациялау //

+Шығуды орнына келтіру мен сирақ сүйегінің бұдырын қаңқадан тарту//

Жергілікті жансыздандыру қолданып шығуды орнына келтіру//

Шығуды орнына келтіру мен жамбас-сан таңғышымен иммобилизациялау

***

Иық буынын төмендегі бұлшықеттердің барлығы бекітеді, біреуінен басқа://

+Иық бұлшықеті//

Сүйек үсті бұлшықеті//

Сүйек асты бұлшықеті//

Жауырын асты бұлшықеті//

Дельта тәріздес бұлшықет.

***

Қалыпты жамбас-сан буынында аталған қозғалыстың біреуі жоқ://

130◦ бүгу//

90◦ішке айналдыру//

90◦ сыртқа айналдыру//

+45◦жазу//

70◦ әкету.

***

Төмендегілердің қайсысы сан мойны сынықтарың түрлеріне жатады://

+Субкапитальды//

Бүгуші//

Т - тәріздес//

Супинационды//

Ескірген.

***

Сан сүйегінің проксималды бөлік сынықтарының қайсысы әдетте жаншылған болады://

Капитальды//

Мойын арқылы//

+Вальгусты//

Вертель аралық//

Вертель арқылы.

***

Остеосинтезге абсолютті көрсеткіш болып табылады://

Шашыранқы сынықтар//

Ығысқан қалдықты сынық//

+тамыр-нерв шоғырының зақымдалуымен жүретін сынық//

Қиғаш сынық.

***

Жаттығу кезінде спортсмен оң иығымен құлады.Қарау кезінде оң жақ бұғана соңының жоғары көтерілуі мен оң перне симптомы анықталады.Оң иық буынында қимыл шектелген.болжамды диагнозын атаңыз://

Бұғана сынығы //

+бұғананың акромиальды ұшының шығуы//

Оң иықтың шығуы//

Үлкен кеуде бұлшықетінің ажырауы//

Сүйек үсті бұлшықетінің ажырауы.

***

Жаттығу кезінде спортсмен оң иығымен құлады.Қарау кезінде оң жақ бұғана соңының жоғары көтерілуі мен оң перне симптомы анықталады.Оң иық буынында қимыл шектелген.Қандай ем әдісін қолданасыз://

+Бұғананың байлам аппаратын оперативті қалпына келтіру//

Бұғана остеосинтезі//

Бұлшықетті тігу//

Қанқадан тарту//

Репозиция сау иықтан бастап гипсті лангетта салу//

***

Тамыр-нерв шоғырының зағымдануымен асқынған бұғананың жабық сынуы кезінде бекітудің қандай түрін қолданады://

Сегіз тәріздес гипсті таңғыш//

Шынтақ өсіндісінен әкетуші ЦИТО жақтау арқылы қаңқалық тарту//

Кузьминский жақтауы//

Сүйек арқылы остесинтез//

+Интрамедулярлы остеосинтез.

***

Иықтың т/3 винт тәріздес сынуы бар науқас К,сынық орнын жансыздандырғаннан кейін қаңқадан тарту жасалды.Сым жиі қай жерден өткізіледі://

Шынтық сүйегінің тәж өсіндісінен//

+шынтақ сүйегінің шынтақ өсіндісінен//

Сәуле тәріздес сүйек басынан //

Шынтақ сүйегінің басынан//

Сәуле сүйегінің біз тәріздес өсіндісінен.

***

Иықтың т/3 винт тәріздес сынуы бар науқас К,сынық орнын жансыздандырғаннан кейін қаңқадан тарту жасалды.Тарту қандай жақтауда жүргізіледі://

Крамера//

Кузьминского//

+ЦИТО//

Еланского//

Белера.

***

Қандай бұлшықеттің тез жиырылуында шынтақ өсіндісінің сынуы байқалады://

иықтың үш басты бұлшықеті//

+Иықтың екі басты бұлшықеті//

Иық құс тұмсық бұлшықеті//

Иық сәуле бұлшықеті//

Дельта тәрізді бұлшықет.

***

Қандай мениск жиі зақымдалады://

Алдыңғы//

+ішкі//

Сыртқы//

Артқы//

Барлығы дұрыс.

***

Науқас 43 жаста, жұмысқа бара жатқанда мұздан тайғанап, құлаған кезде табанын сыртқа айналдырып алды.Бекітуге қандай құрал жиі қолданады://

+гипсті таңғыш//

Қаңқадан тарту//

Сүйек үстілік остеосинтез//

Сүйек ішілік остеосинтез //

Сүйек арқылы остеосинтез.

***

Омыртқа денесінің компрессионды сынуына жарақаттанудың қандай механизмі тән://

+Жазу//

Бүгу//

Вертикальды (осьті жуктеме)

Флексионды-ротационды//

Барлық жауаптар дұрыс.

***

Жамбастың қандай зақымдануында науқас арқамен алға қарай жүруді қалайды://

Құйымшақ сынуы//

Сегізкөз сынуы//

+алдыңғы –жоғарғы осьтің үзілуі//

Отырықшы төмпешіктің сынуы//

Мықын сүйегінің сынуы.

***

Санның орталықты шығуымен жүретін вертель ойық түбінің сынығында қаңқалық тартудың қандай түрі қолданылады://

Санның осі бойынша қаңқалық тарту//

Қаңқалық тарту аяқтың әкетуімен//

+Үлкен вертельдің осі арқылы екілік тарту жүйесі//

Үлкен вертельді қаңқалық тарту//

Барлық жауабы дұрыс.

***

Табан сүйегінің компрессионды сынығы бар науқас Юмашев әдісі бойынша қаңқадан тарту емін қабылдап жүр.Тартуды әдетте қандай жақтауда жүргізеді://

Крамер//

ЦИТО//

Дитерихс//

Кузьминский//

+Белер.

***

Қандай жағдайжа түзеткіш корсет кию көрсеткіш болады://

Кифосколиоз//

Омыртқалардың гемангиомасы//

Спондилолистез//

Айқын қыртыстық көріністері бар остеохондроз//

+омыртқа денелерінің сынуы.

 

Супинатор кию қай жағдайда қолданылады ://

Эквинді қуысты табан//

Сирақ және табан бұлшықеттерінің парезі//

Аяқтың 1,5 см қысқаруы//

Аяқтың 1,6-6 см дейін қысқаруы//

+Табан тегістігі.

***

Күштеп деформация мен контрактураны жою дегеніміз://

+Редрессация//

Репарация//

Артродез//

Артрориз//

Артропластика.

***

Қабырға сынуының классификациясына жататын зақымдалуды корсетіңіз://

Тұрақты//

Көлденең//

+Асқынбаған//

Компрессионды//

Ескірген.

***

Иық шығуының түрлерін атаңыз://

+Алдыңғы//

Артқы жоғарғы//

Ажырайтын//

Ішкі//

Ротационды.

***

Иықты шығуын орнына келтіру кезінде қандай жансыздандырудың әдісін қолданған тиімді://

+Жалпы наркоз//

Буын ішіне 1-2 новакаин ерітіндісін енгізу//

Өткізгіштік жансыздандыру//

Наркотикалық анальгетиктерди бұлшықетке енгізу//

Барлық жауаптары дұрыс.

***

Тізе буынынң зақымдалулары мен ауруларын зерттеудің қазіргі әдісі болып табылады://

Рентгенография//

Артропневмография//

Контрасты рентгенография//

+артроскопия

Буын пункциясы.

***

Білек рентгенографиясында қандай ережені сақтау керек://

Рентгенография қолдың пронациясы кезінде түсіріледі//

+Рентгенографияда екі буын толығымен алыну керек//

Тіке және қиғаш проекцияда жасалынады//

Рентгенография қолдың жартылай пронациясы кезінде түсіріледі//

Барлық жауаптар дұрыс.

***

Алдыңғы және артқы жарты сақинаның бүтіндігінің бұзылуымен жүретін жамбас сүйектерінің сынуы кезінде қанша мөлшерде қан жоғалтуы мүмкін://

500мл//

1000мл//

1500мл//

+2000мл//

4000 мл.

***

Омыртқа денесінің сынығындағы функциональды емді кім ұсынған://

Юмашев//

Силин//

Каплан//

Цивьянов//

+Гориневская.

***

Табан сүйектерінің сынығы жиі байқалады://

Табан пронациясында //

Табанды тез бүккенде//

Табан супинациясында//

+Биіктіктен құлағанда//

Табанды тез жазғанда.

***

Травматологиядағы реабилитациялық құралдарға жатпайды://

Бальнеотерапия//

Баротерапия//

+Физиотерапия//

Еңбек терапиясы//

Механотерапия.

***

Сүйек диафизін ұзарту үшін қолданылады://

Қаңқалық тарту//

Сүйек үсті остеосинтезі//

+сүйек арқылы остеосинтез //

Сүйек ішілік остеосинтез//

Гипсті таңғыш.

***

Бұғананың акромиальды ұшының толық шығуы кезіндегі қандай екінші байлам зақымдалады://

+бұғана-құс тұмсық //

Бұғана-төстік//

Акромиальды-құс тұмсық//

Дельта тәрізді//

Бұғана-жауырын.

***

Иықтың хирургиялық мойнының сынықтарының түрлерін атаңыз://

Т- тәріздес//

Бүгілетін//

Варусты//

+Аддукционды//

Пронационды.

***

Науқас 40 жаста клинико- рентгенологиялық зерттеу кезінде шынтақ өсіндісінің сынып, ығысқаны анықталған.Орталық сынық қалдығы жиі қайда ығысады://

Сыртқа//

Ішке//

+жоғары//

Төмнге//

Алдыға.

***

Науқас 40 жаста клинико- рентгенологиялық зерттеу кезінде шынтақ өсіндісінің сынып, ығысқаны анықталған.Орталық сынық қалдығының ығысуына қандай бұлшықет әсер етеді://

Иықтың екі басты бұлшықеті//

+Иықтың үш басты бұлшықеті//

Иық-сәулелі бұлшықет//

Иық бұлшықеті//

Дельта тәрізді бұлшықет.

***

Білекті орнына келтіргеннен кейін қанша уақытқа иммобилизация жүргізіледі: //

7-12 апта//

+4 апта//

6 апта//

8 апта//

3 ай.

***

Сәулелі сүйек басының үгітілген сынығында қандай ем тәсілін қолданған жөн://

Сүйек ішілік остеосинтез//

Сүйек үстілік остеосинтез//

Сүйек арқылы остеосинтез//

+Басын алып тастау//

Қаңқалық тарту.

***

Крест тәрізді байламның зақымдалуындағы негізгі симптом://

Сирақтың бүйірлік девиациясы//

+Алынатын суырма секілді//

Гемартроз//

Дыбыс естілуі//

Буын блокадасы.

***

Омыртқа денесінің компрессионды сынығында қандай жансыздандыру қолданылады://

Перидуральды//

Вишневский бойынша //

+Школьник –Селиванов бойынша//

Белер бойынша //

Юмашев бойынша.

***

Тұрақсыз зақымдалуға жатпайды://

Омыртқа шығуы//

Омыртқа шығуы мен сынуы//

Омыртқа денесінің алдыңғы бөлігінің биіктігінің жартысынан жоғары компрессионды сынуы//

+Жарылғыш сынық//

Флексонды ротационды сынық.

***

Қандай симптом бел және төменгі кеуде омыртқаларының сынықтарынан арқаның жұмсақ тіндерінің және көлденең өсінділердің сынықтарын ажыратуға көмектеседі://

Қан төгілудің болуы//

Пальпация кезіндегі ауырсыну//

+Силин симптомы//

Джойс симптомы//

Гирголав симптомы.

***

Науқас қолын созған күйі мұзға тайғанақтап құлаған.Иықтың үштен бір бөлігінде ісік, деформация, сынық қалдықтарының сықыры естіледі.Қолды жазуы және 1 саусақты әкету шектелген.Қол терісінің сезімталдығы бұзылған.Рентгенограммада иықтың үштен бір бөлігінің қиғаш сынығы .Қандай емдеу әдісі тиімді://

Гипсті таңғыш//

Қаңқалық тарту//

Ошақтан тыс сүйек арқылы остеосинтез//

+Енуші остеосинтез//

Барлық жауаптары дұрыс.

***

Мықын сүйегінің алдыңғы жоғарғы осінің ажырауына қандай симптом тән://

Джой симптомы//

+Лозинский симптомы //

Габая симптомы//

Жабысып қалған табан симптомы//

Үйрек жүрісі симптомы.

***

Иық диафизінің сынық қалдықтырының ығысуынсыз болатын сынығында қандай бекіту тәсілі тиімді://

Орамал тәрізді байлам//

+Торакобрахиалды гипсті таңғыш//

Қаңқалық тарту//

Остеосинтез//

Иықтың жоғарғы үштен бір бөлігіне гипсті лонгета салу.

***

Жасар баладағы иық сүйегінің ішкі айдаршығының үзілген сынығы кезінде сынықтарды көбінесе фиксациялайды://

Бір спицамен// Екі спицамен// +Бүйір компрессиясымен спица// сүйек тігісімен// Тер- Игиазаров шило- шурупымен. ***

Монтедж шығып- сынуы - бұл:// Бір жақ қолының шығуы және олардың екінші жақтағы сынуы// білезіктің шығуы және білек сүйектерінің ортаңғы үштен бір бөлігінің сынықтары// шынтақ буынындағы білек сүйектерінің шығуы және солардың біреуінің білектің төменгі үштен бір бөлігіндегі сынығы// шынтақ сүйегінің шығуы және кәрі жіліктің сынығы// +кәрі жілік басының шығуы және сол қолындағы ортаңғы және жоғарғы үштен бір бөлігінің шеарасындағы шынтақ сүйегінің сынығы. ***

Саусақтық нерв пен бүгілгіш екі жақ сіңірлерінің зақымдалуымен бірге негізгі саусақ фалангасының жаралануы кезіндегі емдік шара:// +екі жақ сіңірлері мен нервтің біріншілікті тігісі// терілік жараның толық жазылуына дейін операция жасамау// екі жақ сіңірлерінің біріншілікті тігісі, нерв тігісін салмау// тереңдей жатқан бүгілгіш сіңірінің және нервтің біріншілікті тігісі, беткей сіңірді алып тастау// беткей сіңір мен нервтің біріншілікті тігісі, тереңдей жатқан бүгілгіш сіңірінің аяқ жағын алып тастау.

***

Тізеүстінің жарықшақтық сынығы кезіндегі ең қолайлы оперативті әдіс :// +лавсан тігісін айналдыра салу// тізеүстін алып тастау// спицамен фиксация// шуруппен фиксация// сыммен фиксация. ***

Балалардағы I мойын омыртқасының (атланта) ротациялық жартылай шығуына тән:// басын қисайтып, оның сау жаққа бұрауы// басының жартылай шығу жаққа бұрауы// +басының еңкейтуі мен бұрауы кезіндегі қозғалыстың шектелуі// толық қозғалыс.

Балалардағы омыртқаның кеуде бөлігінің компрессионды сынық кезіндегі ең қолайлы емдік шара:// функционалды емдеу әдіс(тарту, ЛФК, массаж)// Корсет көмегімен емдеу// операциялық ем// +бірмезеттік реклинация + корсет// корсет қажет емес.

***

Үлкен жілік сүйегінің проксимальды метафизінен қаңқадан тарту көрсеткіші://

 

+Жамбастың жартысының ығысуымен сипатталатын жартылай шеңбардің алдыңғы және артқы біржақты сынуы. //

Ығысумен болған жартылай шеңбердің сынығы. //

Ығысумен болған қырының сынығы. //

Ығысумен болған артқы жартылай шеңбердің сынығы.//

***

Туа пайда болған қисық мойынның этиопатогенезі:

+Төс бұғана емізікше тәрізді бұлшықеттің туа пайда болған ақауы //

Туу кезіндегі жарақат //

Ұрықтың дұрыс жатпауы //

Тәрбиелік процесс //

жүректің ишемия.

***

Қисық мойынның консервативті емі тиімсіз болған жағдайдағы хирургиялық ем көрсеткіші :

5 айға дейін//

1 жасқа дейін //

2 жасқа дейін //

3 жасқа дейін //

+3-4 жаста.//

***

Бұғананың болмауы не оның екеу болуы не деп аталады?

+Бас-сүйекті бұғаналық дизостаз //

Гризель ауруы //

Клиппель-Фейль ауруы //

Бенневи -Ульирх синлромы //

Шерешесеий -Тернер синдромы.//

***

Мойынның бір омыртқасының зақымдалуы нәтижесінде дамитын жұлынның зақымдалуының емінде қолданылмайды:

Ляминэктомия//

+Корпоротомия//

Омыртқаның бір сәтті орнына салу//

Оттегіні торлы кеңістікке жіберу арқылы жұлын деформациясының пневмомиело салу//

Шыққан омыртқаны басқа қаңқалық тарту әдісімен жайлап орнына салу.//

***

Үлкен жіліншік нервісінің зақымдалуы төмендегі аталған қозғалыс және сезімтал бұзылыстарымен анықталады,тек мыналардан басқасы:

+сирақтың сыртқы беткейінің сезімталдығының бұзылысы//

сирақтың артқы-ішкі беткейінің бұзылысы//

табанның ішке қарай бұрауының мүмкіндігінің болмауы//

табан саусақтарының бүгілуінің мүмкіндігінің болмауы//

сирақтың артқы бұлшықеттерінің атрофиясы.

***

Кеуденің жарақаты кезінде средостение мынамен қысылады:

сынған қабырғамен//

сынған төспен//

гематоракспен//

+средостенияның эмфиземасында(ауасымен)//

Пневмоторакспен.

***

Гематоракс кезінде плевралды қуыстың дренажын жасайды:

Ортаңғы бұғана сызығы бойынша 3-і қабырғааралық//

Қолтықасты алдыңғы сызық бойынша 5-і қабырғааралық//

Қолтықасты ортаңғы сызық бойынша 6-ы қабырғааралық//

Қолтықасты алдыңғы сызық бойынша 7-і қабырғааралық//

+Жауырын сызығының 8-і қабырғааралық.

***

6-ы мойын омыртқаның асқынбаған компрессионды сынығында,ауыр физикалық еңбекпен айналысатын адамда қайта жұмысқа жарамдылықтың қалпына келуі мына уақытты қажет етеді:

1 ай//

2 ай//

3 ай//

+4 ай//

5-6 ай.

***

Жамбас шеңберінің жарылумен қабаттасатын сынықтарға жатады:

Мықын сүйегінің сынығы//

Шат сүйегінің//

П- ұршық ойығының//

П-бір жағынан шонданай және шат сүйегінің//

+П-екі жағынан шонданай және шат сүйегінің.

 

***

при резком и внезапном напряжении мышц наболее часто происходит разрыв:

+сүйектің бекіну аймағында//

+сіңірдің бұлшықетке өту аймағында//

бұлшықетттің ортаңғы бөлімінде//

аталғанның барлығы.

***

Санның тік бұлшықетінің ажырауына барлығы тән,мынадан басқасы:

Футболда аяқпен қатты ұрғанда «тіке»//

+мықын аймағындағы кенеттен ауырсынулар //

санның бүгілуінің шектелуі//

аталғанның барлығы.

***

Бұғана сынығының консервативті емінде иммобилизация үшін аталған таңғыштардың барлығы қолданылады,мынадан басқасы:

+ Кузьминский шинасы//

8 тәрізді таңғыш//

Дельбе сақиналары//

Турнер бойынша гипсті таңғыш.

***

Иықтың проксималды бөлімінің жиі мына сынығы болып табылады:

Басының//

анатомиялық мойны//

төмпешіктердің//

+хирургиялық мойны.

***

Ығысуы бар иықтың хирургиялық мойнының абдукционды шаншылған сынықтары,ығысуы мына бұрышқа тең болған жағдайда бірмоментті репозицияны талап етеді:

10//

20//

+35//

60//

90.

***

Иық диафиздерінің сынықтарының консервативті емінде шина салудың лайықты бұрышы:

30//

60//

70//

+90//

100.

* **

Оперативті емнің қатесі болып табылады:

операция кезіндегі жалпы жағдайдың дұрыс бағаланбауы//

конструкцияның дұрыс таңдамауы//

иммобилизация уақытының қысқа болуы//

+аталғанның барлығы.

 

***

Ортаңғы нервтің зақымдалуымен асқынған иықтың төменгі 1/3 бөлігінің сынығында мына сезімталдылықтың бұзылысы дамиды:

4-5 саусақтардың//

2-і саусақта//

тек 1-і саусақта//

тек 3-і саусақта//

+білезіктің 1,2,3 саусақтарда және ішкі беткейінде.

***

Иықтың сынығында Фолькман контрактурасының дамуына ең қауіпті локализация болып таб

иықтың проксималды бөлімінің буынішілік сынығы//

жоғары 1/3 бөлігінің сынығы//

+иықтың ортаңғы 1/3 бөлігінің сынығы//

иықтың төменгі 1/3 бөлігінің сынығы//

***

Буын шығуының түрлері:

жаңа пайда болған//

жаңа емес//

ескірген//

дағдылы//

+аталғанның барлығы

***

Бұғананың төстік беткейінің шығуын орнына салғаннан кейін иммобилизация салынады:

иықтың 90//

+иықтың 90 бүгілуінде//

иықтың ішкі ротация кезінде//

иықтың сыртқы ротация кезінде//

***

Иық шығуын орнына салғаннан кейін жүктеме қаншалықты шектеледі:

1,5 ай//

2 ай//

3 ай//

+6 ай//

10 ай.

***

Иықтың орнына сағаннан кейін иммобилизация жасау керек.

Сақинамен//

Дезоның жұмсақ танғышымен//

әкетуші шинамен//

+Дезоның гипсті танғышымен//

***

Ладья тәрізді сүйек шыққанда келесі белгілер кездеспейді.

1 бармақ әкетуші қалыпта//

Білезік шынтақ жаққа ығысқан//

Анатомиялық табакерка аймағында ауырсыну томпаю бар//

+ Білезік алақанның бүгілу қалпында орналасқан//

Білезік-шынтақ қозғалулар шектелген және ауырсынады.

***

Санның қай аймағында проксимальді фрагменттін максимальді бүгілуі мен жазылуы көрінеді.

+Диафиздің жоғарғы 1/3//

Диафиздің отаңғы 1/3//

Диафиздің төменгі 1/3//

Ұршық үсті//

Диафиздің ортаңғы және төменгі 1/3.

***

Тізе үстінің көп бөлшекті ұнтақталған ығысуы бар сынуының ең тиімді емдеу әдісі:

Консервативті ем//

Қаңқалық тарту//

Остеосинтез//

Мюллер остеосинтезі//

+Тізе үстін алып тастау, төртбасты бұлшықеттін сіңірін және тізе үсті байламын қалыпқа келтіру, 4 аптаға туторды салу.

***

Сол үшін осы аймақтын жұмсақ тіндерді құрамдас ауқымды зақымдалуына сүйектердің ашық сынығында ықтимал болып келеді.

Жараны біріншілік хирургиялық өңдеу; сынықты қалпына келтіру, кесілген гипстік таңғыш қою//

Жараны біріншілік хирургиялық өңдеу; сынықты қалпына келтіру, демферлік қаңқалық тартқышты қою//

+Жараны біріншілік хирургиялық өңдеу; спицалық аппараттың модулін салу.

***

Ахиллов сіңірінің зақымдалуының жаңа еміне кіреді:

5 аптаға табанның максимальді бүгілу қалпында гипстік таңғышты салу//

Чернавский бойынша Ахиллов пластика жасау немесе ашық түрде соңын соңына тігу//

Табанның апоневроз арқылы пластика//

+Жабық түрде сіңірді тігу.

***

Тобықты орнына салғаннан кейін фиксациялау үшін:

Циркулярлы төсенішсіз гипстік таңғыш//

Циркулярлы мақталы төсенішпен гипстік таңғыш//

+*Сапожок* тәрізді циркулярлы гипсті таңғыш//

U-тәрізді таңғыш табанмен бірге таңу//

U-тәрізді табанға арналған лангетасы.

***

Таранно - өкшелік бұрыш қалыпта қанша болады.

10-20//

20-30//

+20-40//

20-50//

40-60.

***

Туа пайда болған сан шығуының этиологиялық факторы.

Қабыну//

Травма//

+Дисплазия//

Құрсақ ішінде мүшенің дұрыс бөлінбеуі.

***

Сүйектердің бітісуінің негізгі жағдайы болып табылады:

сүйек бөліктерінің репозициясы,буындық беткейдің конгруэнттілігінің қалыпқа келуі//

фиксация үшін азтравматикалық әдісті қолдану//

зақымдалған буынның активті және пассивті қозғалысының ерте кезеңінде емдік гимнастиканы енгізу//

+ аталғанның барлығы.

***

Сүйекүстілік фиксатор негізгі механикалық жүкті алады:

+сынық аймағында//

сынықтың 2-см.шетке қарай//

пластинаның ұшында//

пластинаның дисталді ұшында.

***

Сынықтарды орнынан ығыстыратын күш аяқтың салмағы,сынықтың дисталды орны болып табылады.Сондықтан сан сүйегінің сынығында мықты фиксациялау үшін мына пластинаны қолданады:

+аяқтың ½ бөлігінде 10 винт салу//

аяқтың 1/3 бөлігінде 8 винт салу//

аяқтың 1/4 бөлігінде 6 винт салу//

аяқтың 1/5 бөлігінде 4 винт салу//

аяқтың 1/6 бөлігінде 2 винт салу.

***

Тізе сынығында ең тиімді әдіс болып табылады:

+лавсанмен перипателлярлы кисетті не жартылай кисетті тігіс//

сүйектік П-тәрізді тігіс//

сүйектік 2 қабатты тігіс//

8-тәрізді 2-жақты тігіс//

компрессионды остеосинтез.

***

Қандай аппараттар құрылысы бойынша мықты:

муфта,пластина,винттер//

2-3-4 доғадан тұратын аппараттар//

+сақиналы бекітілісі бар стержнді аппараттар//

циркулярлы гипсті таңғышы бар стержндер.

***

Жауырынның сүйек қабы асты сынығында қолданылатын оптималді ем:

Дезо таңғышы//

Ашық репозиция+ Дезо таңғышы//

жабық репозиция+ Дезо таңғышы//

+ Гематомаға пункция+бекіту таңғышы//

Ем керек емес.

***

Операциядан кейінгі дамыған остеомиелитті алдын алудағы негізгі жағдай//

антибиотиктерді пайдалану//

+тұрақты остеосинтездеу//

сынық аймағына дренаж қалдыру//

аяқ-қолды тыныштықта сақтау//

тамыр ішіне дезинтоксикалық терапия жүргізу

***

Ашық сынулар остеомиелитпен асқынғанда сүйек сынығын қолайлы бекіту әдісі қандай?//

гипс таңғышты пайдалану//

сүйектен тартуды пайдалану//

сүйек ішілік остеосинтез жасау//

сүйек үстілік остеосинтез жасау//

+сүйек арқылы остесинтез жасау

***

Секвестрэктомия жасағаннан кейін сүйектегі қалып қойған қуысты толтырудың қолайлы тәсілін атаңыз//

гемопломбпен//

+қорек беретін аяқшасы бар аутосүйекпен//

гетерошеміршекпен//

қорек беретін бұлшық ет пластикасы арқылы//

гетеротрансплантатпен

***

Остеомиелит және сүйектің жетіспеушілігімен асқынған жалған буынды қазіргі таңда қандай әдіспен емдейді?//

сүйек пластикасымен бірге сүйек ішілік остеосинтез жасау арқылы//

сүйек пластикасымен бірге сүйек үстілік остеосинтез жасау арқылы//

гипсті таңғышпен бекітіп//

+сүйек арқылы остесинтез жасау арқылы//

тежеуші (блокирующий) остеосинтез жасау арқылы

***

Жарақаттан кейінгі дамыған остеомиелит кезінде антибиотикті қолайлы енгізу жолын (тәсілін) атаңыз//

+эндолимфатикалық енгізу//

артерия ішіне енгізу//

сүйек ішіне енгізу//

күре тамыр ішіне енгізу//

буын ішіне енгізу

***

Омыртқаның компрессиялық сынуында қандай рентгенограмма ақпаратты көп береді?//

тура//

+бүйірінен//

қиғаш ¾//

қиғаш½//

аксиальді

***

Науқас жерден ауыр затты жулуып – тартып котерғенде белінде ауыру сезімі пайда болды. Науқасты тұрған бойнда тексерғенде бел булшықеттерінің тырысуы оң жағында байқалады. Оң жаққа бурылу науқасқа ауыру сезімін күшейтеді.Паравертебральды сызығанмен оң жағын тексерғенде ауыру сезімі басым. Жарақатың алдынала диагнозын ата:

Кылқан өсінділерінің сынығы //

Омыртқаның компрессияның сынығы//

+Буйыр өсінділеріну сынығы//

Қалқан өсінділерінің аралың жэне үстінгі байламдарының узілуі//

Омыртқааралың диск жыртылуы.

***

Бел немесе төменгі кеуде омыртқалардың денесінің сынығын арқаның жұмсақ тіндері зақымдалуы мен көлденең өсінділерінің сынығынан ажырататын симптом://

көгерудің болуы//

пальпацияда ауырсыну//

+ Силин симптомы //

Джойс симптомы //

Гирголав симптомы

***

Омыртқа денесінің компрессионды сынуында корсетті кигізгенде зақымданған омыртқа бөлігі қандай жағдайда орналасу қажет://

бүгілген жағдай//

орта физиологиялық жағдай//

күшейген кифоз //

күшейген лордоз //

+ жазылған жағдай

***

Мойын омыртқаларының экстензионды сынуы мен шығуын қаңқадан тартып емдеу тәсілінде жастықша қай жерге орналастырылады://

+бастың астына //

арқасының астына мойнына дейін//

мойын лордозының басым жеріне //

жастықша қолданылмайды //

арқаның астынан жауырынға дейін

***

Жамбас сүйегінің қандай зақымдарында науқас арқасымен алдыға қарай жүруге тырысады://

құйымышақтың сынуы //

сегізкөздің сынуы //

+алдыңғ ы жоғарғы ұшының жұлынуы //

шонданай төмпешігінің сынуы //

мықын сүйегінің сынуы

***

Жамбас сүйектері сынғанда шокка қарсы шаралар ретінде арнайы көмек көрсету барысында таңдалатын жансыздандыру әдісі ://

А.В.Вишневский бойынша жергілікті жансыздандыру//

+ Школьников-Селиванов бойынша анестезия//

Наркотиктермен жансыздандыру//

өткізгіштік анестезия//

перидуральді блокада

***

Жамбас сүйектерінің сынуы бар науқастарды тасымалдау керек://

Дитерихс шинасын салғаннан кейін //

ішімен жатқызу//

Виноградов шинасын салғаннан кейін//

жамбас белдеуін қатты таңу//

+ «бақа» жағдайында қатты зембілде/

***

Жамбас сүйегінің Мальгени типті сынуы дегеніміз://

+жамбас сүйегінің алдыңғы және артқы жарты сақинасының бүтіндігінің бұзылуы //

шат және шонданай сүйектерінің бір жақты сынуы//

мықын сүйегінің қанатының сынуы//

шат және шонданай сүйектерінің екі жақты сынуы //

жамбас сүйегінің артқы жарты сақинасының бүтіндігінің бұзылуы//

***

 

Мальгени типті жамбас сынығында қандай емдеу әдісі жиі қолданылады?//

жамбас-сан гипс таңғышын қою арқылы бір кезеңді репозициясы //

Волкович әдісі бойынша емдеу//

сүйектен тарту//

остеосинтез жасау//

репозициясыз жамбас-сан гипс таңғыштын салу/

***

Ортан жілік диафизінің жоғарғы үштен бір бөлігі сынғанда орын алатын өзіне тән сынықтың ығысуы://

сынық бөлшектерінің ұзынына, еніне және бұрышына қарай ығысуы//

өз өсінің маңындағы ығысу//

сыртқа әкету, бүгілу, сыртқа айналу, жоғарыға және орталыққа//

+орталық бөлігінің ішке және алға, шеткі бөлігінің артқа, жоғары және бұрышқа ығысуы //

орталық бөлігінің артқа, шеткі бөлігінің алдыға және артқа ығысуы.

***

Сирақ сүйектерінің жабық, винт тәріздес ығысқан сынықтарын консервативті әдіспен емдегенде нәтиже береді://

өте жақсы нәтиже//

жақсы нәтиже//

қанағаттанарлық нәтиже//

нашар нәтиже//

+дұрыс жауабы: в, г

***

Сирақ сүйектерінің сынығынан кейін науқастың жұмысқа қабілеттілігінің қалпына келуінің орта мерзімі://

2-3 ай//

+3-4 ай/

4-5 ай//

5-6 ай//

6-8 ай.

***


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.296 сек.)