АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Господарський кодекс України

Читайте также:
 1. V. Экономико-правовая концепция Трудового кодекса о регулировании труда женщин
 2. Административная ответственность кадастрового инженера предусмотрена Кодексом об административных правонарушениях
 3. АФИНСКИЙ КОДЕКС
 4. Валютний курс та макроекономічний стан України.
 5. Верховний Суд України.
 6. Вопрос 10. Международные стандарты и кодексы.
 7. Вчинення нотаріальних дій консульськими установами України.
 8. Господарський механізм 8. Структура ринку
 9. Господарський розвиток періоду формування світових цивілізацій.
 10. Гражданский Кодекс
 11. Гражданский кодекс Республики Беларусь.

Лекція 10

Основи господарського права України.

Приватна медична практика як вид спеціальної

Підприємницької діяльності

План лекції:

1. Господарський кодекс України.

2. Підприємницька діяльність в Україні.

Види підприємницької діяльності.

3. Приватна медична практика як вид спеціальної

підприємницької діяльності.

4. Принципи підприємницької діяльності.

5. Припинення підприємницької діяльності

 

Господарський кодекс України.

Господарська діяльність - це діяльність суб'єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного ха­рактеру, що мають цінову визначеність.

Відносини у сфері господарювання регулюються Конституцією України, Господарським кодексом України (прийнятий 16.01.2003 р. та набирає чинності 01.01.2004 р.), законами України, норматив­но-правовими актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативи о-правовими актами інших органів держав­ної влади та органів місцевого самоврядування, а також іншими нормативними актами.

Основним нормативним документом, що визначає засади господарювання в Україні і регулює господарські відносини, що виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності між суб'єктами господарювання, а також між цими суб'єктами та іншими учасниками відносин у сфері господарю­вання є Господарський кодекс України.

Згідно зі ст. 8 ГК України держава, органи державної влади та органи місцевого самоврядування не є суб'єктами господа­рювання.

Сферу господарських відносин становлять господарсько-ви­робничі - майнові та інші відносини, що виникають між суб'єктами господарю­вання при безпосередньому здійсненні господарської діяльності;

організаційно-господарські - це відносини, що складаються між суб'єктами господарювання та суб'єктами організаційно-господарських повноважень у процесі управління господарською діяльністю;

внутрішньогосподарські відносини — це відносини, що складаються між структурними підрозділами суб'єкта господарювання, та відносини суб'єкта господарювання з його структурними підрозділами. Суб'єкти господарювання та інші учасники відносин у сфері господарювання здійснюють свою діяльність у межах встанов­леного правового господарського порядку, згідно вимог законо­давства.Загальними принципами господарювання в Україні є:

· забезпечення економічної багатоманітності та рівний за­хист державою усіх суб'єктів господарювання;

· свобода підприємницької діяльності у межах, визначених законом;

· вільний рух капіталів, товарів та послуг на території Ук­раїни;

· обмеження державного регулювання економічних процесів у зв'язку з необхідністю забезпечення соціальної спрямованості економіки, добросовісної конкуренції у підприємництві, екологічного захисту населення, захисту прав споживачів та безпе­ки суспільства і держави;

· захист національного товаровиробника;

заборона незаконного втручання органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у госпо­дарські відносини.

Для реалізації економічної політики, виконання цільова економічних та інших програм і програм економічного і соціального розвитку держава бере участь у регулюванні господарської діяльності шляхом застосування різноманітних засобів і меха­нізмів, основними з яких є:

· державне замовлення, державне завдання; ліцензування, патентування і квотування;

· сертифікація та стандартизація;

· застосування нормативів та лімітів;

· регулювання цін і тарифів;

· надання інвестиційних, податкових та інших пільг;

· надання дотацій, компенсацій, цільових інновацій та субсидій.

В системі господарювання розрізняють:

господарську ко­мерційну діяльність (підприємництво) це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

некомерційне господарювання це самостійна систематична господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання, спрямована на досягнення економічних, соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

‡агрузка...

Згідно чинного законодавства, підприємництво здійснюєть­ся на основі:

· вільного вибору підприємцем виду підприємницької діяль­ності;

· самостійного формування підприємцем програми діяль­ності, вибору постачальників і споживачів продукції, що вироб­ляється, залучення матеріально-технічних, фінансових та інших
видів ресурсів, використання яких не обмежено законом, вста­новлення цін на продукцію та послуги відповідно до закону;

· вільного найму підприємцем працівників;

· комерційного розрахунку та власного комерційного ризику;

· вільного розпоряджання прибутком, що залишається у підприємця після сплати податків, зборів та інших платежів, передбачених законом;

· самостійного здійснення підприємцем зовнішньоеко­номічної діяльності, використання підприємцем належної йому частки валютної виручки на свій розсуд.

Згідно ст. 51 ГК України, підприємницька діяльність припи­няється:

· з власної ініціативи підприємця;

· у разі закінчення строку дії ліцензії;

· у разі припинення існування підприємця;

· на підставі рішення суду у випадках, передбачених цим Кодексом та іншими законами.

Некомерційна господарська діяльність здійснюється суб'єктами господарювання державного або комуналь­ного секторів економіки у галузях (видах діяльності), в яких відповідно до законодавства забороняється під­приємництво, на основі рішення відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування.

Суб'єкти господарювання - це учасники господарсь­ких відносин, які здійснюють господарську діяль­ність, реалізуючи господарську компетенцію (сукуп­ність господарських прав та обов'язків), мають від­окремлене майно і несуть відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах цього майна, крім випадків, передбачених законодавством.

Статтею 55 ГК України визначено перелік суб'єктів господа­рювання. До них належать:

1) господарські організації— юридичні особи, створені відповідне до Цивільного кодексу України, державні, комунальні та інші підприємства, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому зако­ном порядку;

2) громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані відповідно до закону як підприємці;

3) філії, представництва, інші відокремлені підрозділи госпо­дарських організацій (структурні одиниці), утворені ними для здійснення господарської діяльності.

Господарські організації — це суб'єкти господарювання, які діють на основі права власності, права господарського відання чи оперативного управління, мають статус юридичної особи, що визначається ци­вільним та господарським законодавством. Відокрем­лені підрозділи (структурні одиниці) господарських організацій можуть діяти лише на основі права опера­тивно-господарського використання майна, без ста­тусу юридичної особи.

Суб'єкти господарювання реалізують свою господарську ком­петенцію на основі таких видів правового режиму майна:

• права власності;

• права господарського відання;

• права оперативного управління;

• права оперативно-господарського використання майна відповідно до визначення цієї компетенції у цьому Кодексі та інших законах.

Суб'єкт господарювання може бути утворений за рішенням власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу, а у випадках, спеціально передбачених законодавством, також за рішенням інших органів, організацій і громадян шля­хом заснування нового, реорганізації (злиття, приєднання, виділення, поділу, перетворення) діючого (діючих) суб'єкта гос­подарювання з додержанням вимог законодавства.

Установчими документами суб'єкта господарювання є рішення про його утворення або засновницький договір, а у випадках, передбачених законом, статут (положення) суб'єкта господарю­вання. В установчих документах повинні бути зазначені:

· найменування та місцезнаходження суб’єкта господарю­вання;

· мета і предмет господарської діяльності;

· склад і компетенція органів його управління, порядок прий­няття ними рішень;

· порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків;

· умови його реорганізації та ліквідації, якщо інше не пе­редбачено законом.

Суб'єкт господарювання підлягає державній реєстрації у ви­конавчому комітеті міської, районної у місті ради або в ра­йонній державній адміністрації за місцезнаходженням або місцем проживання даного суб'єкта, якщо інше не передбаче­но законом.

Припинення діяльності суб'єкта господарювання здійсню­ється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації — за рішенням власника (влас­ників) чи уповноважених ним органів, за рішенням інших осіб — засновників суб'єкта господарювання чи їх право­наступників, а у випадках, визначених законодавством, — за рішенням суду.


1 | 2 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)