АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Приморська районна адміністрація м. Одеси

Читайте также:
  1. Біля Одеси
  2. Державна судова адміністрація України
  3. Київська районна адміністрація м. Одеси
  4. Районная благотворительная акция
  5. Стаття 10-1. Київська міська державна адміністрація
  6. Тема 3. Державна судова адміністрація України
  7. Яке рішення має прийняти адміністрація колонії?

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

"ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ"

НАКАЗ №______

М. Одеса “ _____ “ __________ 20__р.

 

Про проведення виробничої практики

студентами 3 курсу денної форми навчання

Судово-адміністративного факультету НУ «ОЮА»

 

 

I. У відповідності з навчальним планом та укладеними договорами на підготовку бакалаврів направити для проходження виробничої практики студентів 3 курсу денної форми навчання Судово-адміністративного факультету Національного університет «Одеська юридична академія» з 17.06.2013 року по 20.07.2013 року на нижчезазначені бази практики:

 

Суворовський районний суд м. Херсона

1. Галіченко Юлію Андріївну

Управління Служба безпеки України Херсонській області

2. Босакевича Вячеслава Вячеславовича

Головне управління юстиції у Херсонській області

3. Росоху Євгенію Сергіївну

Херсонське обласне відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

4. Прошутіна Гліба Олександровича (Виконавча дирекція)

Окружний адміністративний суд міста Севастополя

5. Коломаченко Катерину Андріївну

Братський районний суд Миколаївської області

6. Петренка Віктора Вікторовича

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області

7. Ярославцева Ярослава Олеговича

Первомайський МВ УМВС України в Миколаївській області

8. Іванову Анну Володимирівну

Доманівський РВ УМВС України в Миколаївській області

9. Лабу Ірину Миколаївну

Доманівський РНО Миколаївської області

10. Подорогу Юлію Вікторівну (Приватний нотаріус Лацановська С.М.)

Державна податкова адміністрація у Миколаївській області

11. Шварову Марію Костянтинівну

Одеська обласна державна адміністрація

12. Кутафіну Маріанну Сергіївну (Департамент соціального захисту населення)

13. Барон Інну Дмитрівну

14. Аврамову Олену Петрівну

15. Граматик Ганну Степанівну

16. Груцу Євгена Ігоровича

Балтська районна державна адміністрація

17. Морєва Ростислава Валерійовича

Виконавчий комітет Одеської міської ради

18. Хілініченка Артема Хошанговича

19. Добжанського Владислава ОлександровичаВиконавчий комітет Іллічівської міської ради Одеської області

20. Бобікову Тетяну Петрівну

Керівник: доцент кафедри адміністративного та фінансового права Фоміч Г.В.

Великодальницька сільська рада Одеської області

21. Гуцул Ганну Сергіївну

Приморська районна адміністрація м. Одеси

22. Якубовського Сергія Володимировича

23. Баширова Еміля Фізулійовича

24. Андрєєва Юрія Сергійовича

25. Лазаренка Олексія Володимировича

26. Спасову Катерину Іванівну

27. Сторожука Віталія Андрійовича

28. Маліновського Івана Сергійовича


1 | 2 | 3 | 4 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)