АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Які засоби автоматизації використовуються в баштовій водонасосні установці з контролем тиску води в водопроводі?

Читайте также:
 1. Walther 1250 Dominator FT з насосом високого тиску Gehmann
 2. А) суспільно небезпечні наслідки, причинний зв’язок між діянням і суспільно небезпечними наслідками, місце, час, обстановка, спосіб і засоби вчинення злочину;
 3. БНМ 2.2.13 Пояснення температури і тиску на основі молекулярних уявлень
 4. Будова деаераторів атмосферного і підвищеного тиску.
 5. ВИБІР РОБОЧОГО ТИСКУ
 6. Визначення границі міцності бетону при стиску
 7. Визначення межі міцності при стиску
 8. ВИЗНАЧЕННЯ РІВНІВ ЗВУКОВОГО ТИСКУ В РОЗРАХУНКОВИХ ТОЧКАХ
 9. Визначте наявні в реченнях фонетичнi засоби стилiстики.
 10. ВИМІРЮВАННЯ АРТЕРІАЛЬНОГО КРОВ'ЯНОГО ТИСКУ.
 11. Вихідні дані для розрахунку рівнів звукового тиску на території
 12. Вплив зміненого атмосферного тиску на організм.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

З ДИСЦИПЛІНИ “АВТОМАТИЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ
ПРОЦЕСІВ І СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ”


Укладачі: Ревенко Л.В., викладач Коледжу електрифікації Дніпропетровського ДАУ;
  Чередниченко П.Е., викладач Глухівського коледжу ім. С.А. Ков­пака Сумського НАУ;
  Устименко О.А., викладач Хорольського агропромислового коледжу Полтавської ДАА
  Барало О.В., викладач Таращанського агротехнічного коледжу  
   
Рецензенти: Пишна А. М., викладач Таращанського агротехнічного коледжу; Деркач А.В, Циганок О.М., викладачі Прилуцького агротехнічного коледжу;
  Скочиляс О.Р., викладач Борщівського агротехнічного коледжу;
  Ковальов В.О., викладач ВНЗ “Кіровоградський технікум механізації сільського господарства”;
  Подсвєтов В.В., викладач ВСП “Тальянківський коледж Уманського НУС”
  Манжара В.М., викладач Глухівського коледжу ім. С.А. Ковпака Сумського НАУ
  Кушней Н.Д., викладач Стрийського коледжу Львівського НАУ
   
Редактор Цибенко Н.В.
   
Відповідальний за випуск   Гач М.Г.

1) Залежно від обсягу завдань, які на неї покладені, автоматизація класифікується:

1) +часткова, комплексна, повна

2) часткова, комплексна, періодична

3) часткова, повна, неповна

4) часткова, неповна, періодична

Л-1, с. 5

2) Об’єктом управління автоматизації є:

1) автоматичний вимикач

2) +кожний агрегат, механізм, технологічний процес, виробництво, які підлягають автоматизації

3) електродвигун

4) усі перераховані

Л-1, с. 5

3) Залежно від функцій, що виконують спеціальні автоматичні пристрої, розрізняють наступні основні види автоматизації:

1) автоматичний контроль

2) автоматичний захист

3) + усі перераховані

4) автоматичне і дистанційне керування

Л-4, с.6

4) Що містить у собі автоматичний контроль:

1) автоматичний вимір

2) сортування і збір інформації

3) автоматичну сигналізацію

4) + усі перераховані

Л-4, с.6

5) У проектах автоматизації сільськогосподарського виробництва використовують такі схеми:1) структурні

2) функціонально-технологічні

3) підключень

4) + усі перераховані

Л-1, с. 6


6) Структурною схемою називається:

1) основний технічний документ, що визначає функціонально-блочну структуру окремих вузлів автоматичного контролю, керування і регулювання технологічного процесу, оснащення об’єкта керування приладами і засобами автоматизації

2) проектний документ, на якому показується дійсне розміщення пристроїв, апаратів, елементів у просторі і з’єднання між ними

3) +схема, на якій виконується графічне зображення об’єкта автоматизації, а також його частин і зв’язків між ними. Зв’язок показується лінією, а його напрям – стрілкою

4) жодна із перерахованих

Л-3, с.15

7) Функціонально-технологічною схемою називають:

1) схему, на якій виконується графічне зображення об’єкта автоматизації, а також його частини і зв’язків між ними. Зв’язок показано лінією, а його напрям стрілкою

2) проектний документ, на якому показано дійсне розміщення пристроїв, апаратів, елементів у просторі і з’єднання між ними

3) +основний технічний документ, що визначає функціонально-блочну структуру окремих вузлів автоматичного контролю, керування і регулювання технологічного процесу, оснащення об’єкта керування приладами і засобами автоматизації

4) усі перераховані

Л-3, с.16

 

8) Принциповою схемою називають:

1) схему, на якій виконується графічне зображення об’єкта автоматизації, а також його частин і зв’язків між ними. Зв’язок показано лінією, а його напрям стрілкою

2) схему, на яких показують розміщення обладнання на планах приміщень, траси прокладання кабелів, спосіб прокладання, марки проводів і кабелів, довжину проводки

3) +проектний документ, розроблений на основі схем автоматизації, який визначає повний склад елементів та зв’язків між ними, а також дає детальне уявлення про принцип роботи схем

‡агрузка...

4) всі перераховані

Л-3, с.25

 

9) Схемою підключення називають:

1) +схему, на якій показано зовнішні з’єднання і вказано порядковий номер кабелів, їх марку, спосіб прокладання і довжину

2) проектний документ, на якому показано дійсне розміщення пристроїв, апаратів, елементів у просторі і з’єднання між ними

3) схему, на якій показано розміщення обладнання на планах приміщень, траси прокладання кабелів і проводів, спосіб прокладки, марки проводів і кабелів, довжину проводки

4) всі перераховані

Л-3, с.37

 

10) Маркування силових кіл на принципових схемах здійснюється:

1) 1, 2, 3

2) С1, С2, С3

3) +L1, L2, L3

4) А1, А2, А3

Л-4, с.64

 

11) Маркування кіл керування на принципових схемах здійснюється:

1) арабськими цифрами справа наліво і зверху вниз

2) +арабськими цифрами зліва направо і зверху вниз

3) латинськими літерами і цифрами зліва направо і зверху вниз

4) латинськими літерами справа наліво

Л-3, с.32

 

12) На принципових електричних схемах графічні умовні зображення елементів можуть бути виконані способами:

1) +рознесеним і суміщеним

2) адресним

3) ручним

4) строчним

Л-4, с.63

 

13) На принципових схемах стан контактів електромагнітних апаратів показаний для випадку, коли:

1) +відсутнє живлення на їх котушці

2) живлення подано на їх котушку

3) живлення подано на вимикач

4) усі перераховані

Л-3, с.30

 

14) Літерне позначення автоматичного вимикача в силових колах принципової електричної схеми:

1) SF

2) +QF

3) FU

4) КМ

Л-4, с.62

 

15) Літерне позначення автоматичного вимикача в колах керування принципової електричної схеми:

1) FU

2) QF

3)+ SF

4) SQ

Л-4, с.62

 

16) Літерне позначення запобіжника в колах принципової електричної схеми:

1) SF

2) +FU

3) QF

4) KV

Л-4, с.61

 

17) Літерне позначення магнітного пускача в колах принципової електричної схеми:

1) +КМ

2) КТ

3) RV

4) KA

Л-4, с.62

 

18) Літерне позначення кнопкового вимикача в колах керування принципової електричної схеми:

1) SA

2) SQ

3)+ SB

4) Sφ

Л-4, с.62

 

19) Літерне позначення реле струму в колах керування принципової електричної схеми:

1) KL

2)+ КА

3) КТ

4) KV

Л-4, с.62

 

20) Літерне позначення реле часу в колах керування принципової електричної схеми:

1)+ KТ

2) КІ


3) КУ

4) KA

Л-4, с.62

 

21) Літерне позначення теплового реле в колах принципової електричної схеми:

1) SK

2) +КK

3) КM

4) KT

Л-4, с.62

 

22) Літерне позначення датчика тиску в колах керування принципової електричної схеми:

1) ВK

2) BR

3)+ BP

4) BM

Л-4, с.61

 

23) Літерне позначення датчика температури в колах керування принципової електричної схеми:

1)+ ВK

2) SL

3) BP

4) KA

Л-4, с.61

 

24) Літерне позначення датчика рівня в колах керування принципової електричної схеми:

1) SP

2)+ SL

3) KV

4) Sφ

Л-4, с.62

 

25) Літерне позначення датчика вологи в колах керування принципової електричної схеми:

1) +Sφ

2) SL

3) BR

4) BK

Л-3, с.28

 

26) На функціонально-технологічній схемі первинний перетворювач тиску умовно позначається:

1) PL

2)+ PE

3) SL

4) BL

Л-4, с.52

 

27) На функціонально-технологічній схемі датчик вологості умовно позначається:

1) ТЕ

2) LE

3) +ME

4) Sφ

Л-4, с.52

 

28) Літерою Н на функціонально-технологічній схемі позначається:

1) часова програма

2)+ ручна дія

3) густина

4) вологість

Л-4, с.49

 

29) Літерою І на функціонально-технологічній схемі позначають:

1) тиск

2) +показ

3) час

4) густину

Л-4, с.49

 

30) Літерою S на функціонально-технологічній схемі позначається:

1) +вмикання, вимикання, перемикання

2) температура

3) час

4) шлях

Л-4, с.50

31) Для чого використовуються командні апарати:

1) для створення вторинних імпульсів (команд) на вмикання електроустановки

2) для створення первинних імпульсів (команд) на вимикання електроустановки


3) +для створення первинних імпульсів (команд) на вмикання, вимикання та зміну режиму роботи електроустановки

4) для створення первинних імпульсів (команд) на зміну режиму роботи електроустановки

Л-4, с.76

32) Безбаштова насосна установка в автоматичному режимі управляється:

1) датчиком рівня

2) +датчиком тиску

3) датчиком температури

4) датчиком вологості

Л-4, с.110

 

33) Для автоматичного підтримання об’єму повітряної подушки в гідроакумуляторі безбаштової установки застосовують:

1)+ струминний регулятор

2) повітряний насос

3) водяний насос

4) жоден із перерахованих

Л-4, с.108

 

Які засоби автоматизації використовуються в баштовій водонасосні установці з контролем тиску води в водопроводі?

1) + електроконтактний манометр в напірному водопроводі, та датчики “сухого ходу” в свердловині

2) реле тиску повітря в верхній частині бака

3) електродні датчики рівня води в водонапірному баку датчики “сухого ходу” в свердловині

Л-4, с.112

 

35) В баштових насосних установках застосовують датчики рівня типу:

1) мембранний

2) +електродний

3) мембранний і електродний

4) автоматичний

Л-1, с. 208


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.022 сек.)