АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Які особливості впливають на первинні перетворювачі і виконавчі органи автоматики?

Читайте также:
 1. GG ДРУГИЕ ОТХОДЫ, СОДЕРЖАЩИЕ В ОСНОВНОМ НЕОГРАНИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ СОДЕРЖАТЬ МЕТАЛЛЫ И ОРГАНИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
 2. I. Организационная часть.
 3. I. Организационный момент
 4. I. Особенности организации когнитивного опыта
 5. I. Постановка организационных задач предприятия.
 6. I.Организационно – методический раздел
 7. II. Организационно-технический раздел.
 8. II. ОРГАНИЗАЦИЯ И ЗАСТРОЙКА ТЕРРИТОРИИ
 9. II. Организация и проведение учебно-ознакомительной практики
 10. II. Организация проведения предполетного и послеполетного досмотров
 11. II. Особенности организации метакогнитивного опыта
 12. II. Порядок формирования экспертных групп, организация экспертизы заявленных на Конкурс проектов и регламент работы Конкурсной комиссии

1) +широкі межі зміни параметрів навколишнього середовища

2) мала небезпека відмов

3) широкі межі зміни параметрів навколишнього середовища, мала імовірність відмов

4) велика небезпека відмов

Л-4, с.16

 

94) Які засоби автоматизації використовуються в тельферах:

1) +кінцеві (шляхові) вимикачі

2) реле часу

3) програмні пристрої

4) датчик температури

Л-4, с.519

95) Які методи використовують для одержання якісного нарощу­вання металів гальванічним способом:

1) +зміни полярності і форми струму електролізу

2) зміни форми струму електролізу

3) зміни полярності струму електролізу

4) нічого з перерахованого

Л-4, с.521

 

Як класифікують сільськогосподарські об’єкти за типом технологічних процесів?

1) +механічні, теплові, електричні, біологічні, хімічні, гідравлічні

2) безінерційні, аперіодичні

3) коливальні, диференціальні, інтегральні, з запізненням

4)аперіодичні і коливальні

Л-4, с.23

 

97) Як класифікують сільськогосподарські об’єкти за взаємо­зв’язком технологічного і транспортного руху?

1) безінерційні, аперіодичні, коливальні, диференціальні, інтегральні, з запізненням

2)+з несполученим, сполученим і незалежним рухом

3) неперервні та періодичні

4) газоподібні і рідкі

Л-4, с.23

 

Як класифікують сільськогосподарські об’єкти за видом технологічного циклу?

1)+ неперервні та періодичні

2)газоподібні, рідкі, тістоподібні

3) механічні, теплові, електричні, біологічні, хімічні, гідравлічні

4) механічні, електричні

Л-4, с.23

 

Як класифікують сільськогосподарські об’єкти за динамічними властивостями об’єкта?

1) з несполученим, незалежним рухом

2) неперервні та періодичні

3) +безінерційні, аперіодичні, коливальні, диференціальні, інтегральні, з запізненням

4) зі сполученим незалежним рухом

Л-4, с.24

 

Як класифікують сільськогосподарські об’єкти за агрегатним станом оброблюваного матеріалу?

1) механічні, теплові, електричні, біологічні, хімічні, гідравлічні

2) +газоподібні, рідкі, тістоподібні

3) з несполученим, сполученим і незалежним рухом

4) неперервні та періодичні

Л-4, с.23

 

Скільки величин (параметрів) мають найпростіші об’єкти автоматизації?1) +одну вихідну величину і відповідно один вхідний вплив

2) одну вихідну величину

3) кілька взаємозалежних вхідних і вихідних координат

4) один вхідний вплив

Л-4, с.30

 

Скільки величин мають складні об’єкти автоматизації?

1) одну вихідну величину і відповідно один вхідний вплив

2) кілька взаємозалежних вхідних і вихідних координат

3)+ кілька взаємозалежних вхідних і вихідних координат, які вимагають обліку взаємного впливу, суміжних впливів і параметрів

4) один вхідний вплив

Л-4, с.30

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)