АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Визначте наявні в реченнях фонетичнi засоби стилiстики

Читайте также:
 1. А) суспільно небезпечні наслідки, причинний зв’язок між діянням і суспільно небезпечними наслідками, місце, час, обстановка, спосіб і засоби вчинення злочину;
 2. Банківським послугам притаманна наявність наступних
 3. Визначте вірні дії першої медичної допомоги та їх послідовність при утопленні
 4. Визначте місце козацької держави у міжнародних відносинах та основні положення її дипломатичної діяльності.
 5. Визначте основні методи дослідження психогенетики і можливості їх застосування
 6. Визначте привілейований склад злочину.
 7. Визначте фактори середовища, які впливають на розвиток таланту і обдарованості.
 8. Вправа 15. Доберіть зразки текстів різних стилів. Визначте їх мовностилістичні особливості.
 9. Вправа 172. Визначте правильні варіанти словосполучень і складіть із ними речення для офіційно-ділового тексту.
 10. Вправа 183. Визначте правильні варіанти словосполучень і складіть із ними речення для офіційно-ділового тексту.
 11. Вправа 7. У поданих реченнях знайдіть слова або вирази, що не відповідають стилістичним і лексичним нормам сучасної української літературної мови. Напишіть правильний варіант.

Прочитайте. Чи має, на вашу думку, сенс звукосимволічна теорія походження мови? Відповідь підтвердіть прикладами.

Німецький філософ ХVІІ – початку ХVІІІ ст. Г. Лейбніц уважав,

що слова виникли завдяки стихійному, інстинктивному

наслідуванню їхнього звучання відповідно до тих вражень, які

отримували первісні люди від довколишніх предметів, звірів, реалій

тощо. У тих природних звуках він убачав не «справжнє коріння», а

лише «соки, якими живиться коріння мови». Відповідно до цього

виникла звукосимволічна теорія походження мови, за якою звуки

передають враження про навколишній світ. Цю теорію

підтримували такі визначні лінгвісти, як В. Гумбольдт («…звук за своєю індивідуальною якістю вказує на якість предмета»), Я. Грімм,

Г. Штайнталь, О. Потебня, Ш. Баллі. Отже, за Г. Лейбніцом, є звуки

сильні й шумні, а є м’які й тихі – і ті, й інші передають відповідні

уявлення. Приголосні символізують твердість, гладкість.

Наприклад, звук [р] викликає сильний рух і шум, тому в

найрізноманітніших мовах він передає слова зі значенням сильної

дії. Найпоказовіші тут поетичні приклади. Як не згадати

Франкового «Вічний революціонер/ Дух, що тіло рве до бою, / Рве

за поступ, щастя й волю, —/ Він живе, він ще не вмер. / Ні

попівськії тортури,/ Ні тюремні царські мури, / Ані війська

муштровані, / Ні гармати лаштовані, / Ні шпіонське ремесло / В

гріб його ще не звело» («Гімн»). Не менш промовистим є Шевченкове:

«За кражу, за войну, за кров, / Щоб братню кров пролити, просять

/ І потім в дар тобі приносять / З пожару

вкрадений покров» («Кавказ»). Статикою

руїни наповнений повторюваний [р] у

В. Стуса: «Яка нестерпна рідна чужина. /

Цей погар раю, храм, зазналий скверни»;

«Пощо, недоле осоружна, оця прострація

покор

Звук [лі5] позначає тихий і м’який шум. Як

зазначає Г. Лейбніц, властивість цього звука

привела до того, що за його допомогою в

латинській, верхньонімецькій та інших

мовах творять слова зі зменшувальним

значенням – себто поняття формує для себе

звукову оболонку слова. Таки жодна наша

колискова не містить скупчення шиплячих,

свистячих та дрижачого [р], але неодмінно

наявний у ній[лі5], що нагадує задоволенебелькотіння дитини в колисці: «Ой люлі,

люлі, моя дитино».

О. СМОЛЯНІНОВА.

Прочитайте. Перепишіть, уставляючи пропущені літери.

Визначте наявні в реченнях фонетичнi засоби стилiстики.

1. Шумить ж..ття журливе жовте ж..то, подiй х..тає повнi

колоски. Додолу вiт..р гне плоди важкi, як спiє зерно людських мрiй

налите (Б._I. Антонич). 2. Куйовдить вiтер срiбний струм осик, i

полохливе листя щось л..пече, мов немовля настрашене...

(Є. Маланюк). 3. Ходжу у ліс, в його осінню тишу, у тихе шел..стіння

вітрове. Бо тільки в нім я від трудів оддишу, обл..шу клопіт в шепоті

д..рев (В. Іващенко). 4. Схопився вiт..р по дiбровi i полохливо втiк у яр

(Олександр Олесь). 5. Мiж межами жваво, живо жовте ж..то жнуть

ж..нцi (Д. Загул). 6. Ж..не з гір бур..лом, котить валуни, ріка глухо

гуркоче, пер..мелюючи все в гл..бині на кам’яних своїх жорнах.

Серед брудних бурунів пл..ве дер..во з..лене, гіллясте! (З журналу).

􀂋Позначте орфограми. Поясніть напи$

сання слів.

Розкажіть, як ви мрієте провести свій

вихідний день. Уживайте стилістичні

засоби фонетики.

Доберіть і запишіть приклади

звукової епіфори з текстів художньої

літератури, популярних пісень тощо.

Роздивіться репродукцію картини

Д. Стецька. Пригадайте пісню,

співзвучну настроєві картини.

Дмитро СТЕЦЬКО.
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)