АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Вправа 172. Визначте правильні варіанти словосполучень і складіть із ними речення для офіційно-ділового тексту

Читайте также:
 1. ВАРІАНТИ
 2. Варіанти завдань
 3. Варіанти завдань
 4. Варіанти задач
 5. Варіанти контрольних робіт
 6. Варіанти контрольних робіт розподіляються серед студентів згідно порядкового номера списку групи (який варто уточнювати в заочному деканаті).
 7. Варіанти тестових завдань
 8. Визначте вірні дії першої медичної допомоги та їх послідовність при утопленні
 9. Визначте місце козацької держави у міжнародних відносинах та основні положення її дипломатичної діяльності.
 10. Визначте наявні в реченнях фонетичнi засоби стилiстики.
 11. Визначте основні методи дослідження психогенетики і можливості їх застосування
 12. Визначте фактори середовища, які впливають на розвиток таланту і обдарованості.

В останній час – останнім часом; на цих днях – цими днями; іншим часом – в інший час; по вівторках – щовівторка; у той день – того дня; у це літо – цього літа; на цей раз –цього разу; у таких обставинах – за таких обставин.

Тестові завдання для самоконтролю

СКЛАДНІ ВИПАДКИ КЕРУВАННЯ У ТЕКСТАХ ДІЛОВИХ ПАПЕРІВ. ПРАВОПИС ГЕОГРАФІЧНИХ НАЗВ У ДОКУМЕНТАХ

1. Помилки в керуванні виникають, коли стійке словосполучення руйнується. Виберіть правильну відповідь:

а) кожного взяло за самолюбство; б) кожного взяло за живе; в) кожного взяло за професійну гордість.

2. Близькозначні слова вимагають після себе неоднакових відмінків. Виберіть правильну відповідь:

а) властивий (кому?); б) властивий (чого?); в) властивий (для кого?).

3. Виберіть правильний спосіб керування у словосполученнях:

а) опанувати (чому?); б) опанувати (чим?); в) опанувати (що?).

4. Виберіть правильний варіант відповіді у словосполученнях, зберігаючи спосіб керування:

а) завідувач (чим?); б) завідуючий (чого?); в) завідувач (чого?).

5. Одне і те саме дієслово вимагає після себе неоднакових відмінкових форм. Виберіть правильний варіант відповіді:

а) дякувати (кого?); б) дякувати (ким?); в) дякувати (кому?).

6. У якій граматичній формі ставиться присудок, якщо підмет має числівник, що закінчується на одиницю?

а) у формі однини; б) у формі множини; в) обирається однина і множина.

7. Синтаксичний зв'язок узгодження передбачає:

а) різні граматичні форми підмета і присудка; б) підпорядкованість присудка підмету; в) однаковий рід, число (при потребі відмінок).

9. Якої форми вимагають від присудка підмети зі словами більшість, меншість, ряд, частина, багато, кілька?

а) однини; б) множини; в) однини і множини.

11. Якщо речення ускладнене однорідними членами речення, дієприкметниковими зворотами чи підрядними реченнями, присудок вживається:

а) у множині; б) в однині; в) в однині і множині.

12. Виберіть правильний варіант відповіді:

а) прагнути до забезпечення і покращення продукції; б) прагнути до забезпечення і покращення продукцією; в) прагнути до забезпечення продукцією і покращення її якості.

15. У реченні "УАН (Українська академія наук) була створена в 1918 р." підмет виражений:а) прикладкою; б) абревіатурою; в) однорідними членами речення.

16. Те саме за змістом дієслово може мати різні прийменники (за наявності прийменникового типу керування). Виберіть правильну відповідь:

а) трапилось по помилці; б) трапилось через помилку; в) трапилось із-за помилки.

17. При перекладі з російської мови те саме дієслово може мати різні прийменники. Як правильно:

а) звернутися за адресом; б) звернутися на адресу; в) звернутися по адресу.

18. У діловому стилі є усталені словосполучення дієслівного типу, де вибір прийменника неможливий. Як правильно:

а) витрати на перевезення; б) витрати щодо перевезень; в) витрати через перевезення.

Вправи та завдання для самостійної роботи

Вправа 173. Складіть фрагменти – "заготовки" до наведених далі тем, користуючись прийомами опису та оповіді. На одну з тем складіть міні-промову з використанням "заготовок".

Теми:

1. Екологічні катастрофи та катаклізми.

2. Останній гучний політичний скандал.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)