АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Вправа 7. У поданих реченнях знайдіть слова або вирази, що не відповідають стилістичним і лексичним нормам сучасної української літературної мови. Напишіть правильний варіант

Читайте также:
 1. I. Составьте предложения, поставив слова в правильном порядке.
 2. II. Семантика слова (10 часов)
 3. III. Внутренняя форма слова. Мотивация номинации.
 4. IV. Словарный состав современного русского литературного языка в функциональном, социолингвистическом аспектах и с точки зрения его происхождения (2 часа).
 5. IV. Стилевое расслоение лексики. Стилистическая окраска слова.
 6. Активный и пассивный словарь. Историзмы и архаизмы. Типы архаизмов. Стилистические функции.
 7. Акустический словарь
 8. Анализ структуры значения многозначного слова
 9. Анализ типов значений слова
 10. Аннексия Чехословакии
 11. Антонимы. Типы антонимов. Антонимия и полисемия. Стилистические функции антонимов (антитеза, антифразис, амфитеза, астеизм, оксюморон и т.д.). Энантиосемия. Словари антонимов.
 12. В отличие от значений многозначного слова, которые помещаются в толковых словарях в одной словарной статье, омонимы, будучи разными словами, выделяются в разные словарные статьи.

1. Дану конференцію можна рахувати всеукраїнською, бо в ній прийняли участь делегати з усіх регіонів України. У перших стрічках свого поетичного твору поет змалював чудову картину природи. Поступили в продаж вироби акціонерського товариства "Сіверянка". Я рахую, що це питання можна розглянути в слідуючий раз. Мова йшлася про нові технології виробництва. У боротьбі за збільшення ефективності сільськогосподарського виробництва рішучу роль відіграє орендний підряд. Збори акціонерів проголосили відкритими. Ми виконали поставлені перед нами задачі. Акт було складено у трьох екземплярах. На перший курс вищих учбових закладів приймаються громадян України, у яких є повна середня освіта.

2. Він завжди має свою власну думку, ніколи не боїться сказати, як він рахує. На нашій кафедрі збереглася одна вільна вакансія. У випадку невиконання умов договору одна із сторін вправі розторгнути його. Керівництво нашого підприємства рахує, що ви не вчасно розраховуєтесь за предоставлені послуги. Останнім часом широкого поширення дістала дистанційна форма навчання. Він дуже здібний, енергійний і перспективний на майбутнє керівник. На повістку дня винесено наступні питання. Ще одна стаття розходів нашого об’єднання – охорона оточуючого середовища. У масових міроприємствах, що були проведені у нашому місті, взяли участь і бувші військовослужбовці. До установи надійшли запити з Чернігова, Данії, Сибіру, Москви. Молодь України – це передовий авангард нашої держави. На Чернігівській кондитерській фабриці „Стріла” запроваджено прогресивні передові технології. На адрес керівника надіслано нові повідомлення.

 

Тестові завдання для самоконтролю

Українська літературна мова. Норми літературної мови

1. До складу якої мовної групи входить українська мова?

а) слов’янська; б) романська; в) германська.

2. До якої підгрупи слов’янської групи належить українська мова?

а) південнослов’янська; б) східнослов’янська; в) західнослов’янська.

3. Вищою формою загальнонародної національної мови є:

а) літературна мова; б) ділова мова; в) розмовна мова.

4. Чим відрізняється літературна національна мова від загальнонародної?

а) нормативністю; б) професійністю; в) лексикою.

5. На основі яких говорів виникла українська літературна мова?а) говори Середньої Наддніпрянщини; б) говори північного наріччя; в) говори південно-західного наріччя.

6. Хто з українських письменників є зачинателем нової літературної мови?

а) І. Котляревський; б) Т. Шевченко; в) П. Куліш.

7. Особливу роль у становленні нової української літературної мови відіграв поет, який своєю творчістю підніс її до загальнонародної, розкрив багатства її словника, створив її чітко внормовану систему – це:

а) Г. Квітка-Основ'яненко; б) І. Котляревський; в) Т. Шевченко.

8. Найголовнішою ознакою літературної мови є:

а) її унормованість; б) багатство словника; в) граматична та орфографічна правильність.

9. Норма, що регулює правильну вимову звуків, звукосполучень та слів називається:

а) акцентуаційною; б) орфоепічною; в) орфографічною.

10. Норма, що вказує на правильне наголошування українських слів, називається:

а) акцентуаційною; б) орфоепічною; в) орфографічною.

11. Граматичні норми регулюють:

а) вживання слів у властивому їм значенні та побудову речень; б) правильний запис слів; в) правильне творення і вживання слів та їх форм, правильну побудову словосполучень і речень.

12. Які норми порушено в реченні: У липні проблемно купити квиток до Криму.

а) орфографічні; б) стилістичні; в) граматичні.

13. Які норми порушено в реченні: У магазині-салоні „Ірина” розпочався сезонний розпродаж зимових пальто.

а) граматичні; б) стилістичні; в) пунктуаційні.

14. Які норми порушено в реченні: Шестидесятого розміру, думаю, ще немає, і, мабуть, найближчим часом не завезуть.

а) пунктуаційні; б) орфографічні; в) граматичні.

Вправи та завдання для самостійної роботи

Вправа 8. Конспектування першоджерел з певною дидактичною настановою (з'ясуйте, що означає поняття професійного мовлення, форми його вираження, законспектувавши працю Н. Костриці (Українська мова і література в школі. - 2002. - №4. - С. 12 - 14)).

‡агрузка...

Вправа 9. Підготуйте доповідь на тему: "Концепція мовного розвитку України" за поданою далі схемою. Виголосіть її перед однокурсниками.

1. Перша підтема (виклад, аргументація);

– перша мікротема;

– друга мікротема.

2. Друга підтема (виклад, аргументація);

– мікротема.

Вправа 10. Організувати „круглий стіл” на одну із запропонованих тем: „Мовна ситуація Чернігівщини”, „Друга державна мова: вирішення проблеми чи її загострення”, „Стан і статус української мови в державі”, „Українська мова у вищій школі”.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.009 сек.)