АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Вправа 3

Читайте также:
 1. Вправа 1
 2. Вправа 1
 3. Вправа 1.
 4. Вправа 100. Запишіть 5 термінів з фаху, у структурі яких є м’який знак, апостроф, а також ті, які пишуться через дефіс.
 5. Вправа 103. Подані прикметники запишіть за правописними правилами. Прокоментуйте написане.
 6. Вправа 106. Замість крапок, де потрібно, вставте пропущені букви та апостроф.
 7. Вправа 107. Запишіть 5 термінів з фаху, у структурі яких є м’який знак, апостроф, а також ті, які пишуться через дефіс.
 8. Вправа 112. Запишіть дієприкметники українською, зробіть висновки щодо правил перекладу активних і пасивних дієприкметників з російської мови на українську.
 9. Вправа 121. Запишіть дієприкметники українською, зробіть висновки щодо правил перекладу активних і пасивних дієприкметників з російської мови на українську.
 10. Вправа 124. Подані словосполучення запишіть у формі давального відмінка, звертаючи увагу на милозвучність мовлення. Прокоментуйте написане.
 11. Вправа 134. Подані словосполучення запишіть у формі давального відмінка, звертаючи увагу на милозвучність мовлення. Прокоментуйте написане.
 12. Вправа 144. Перекладіть з російської, прокоментуйте відмінності у написанні числівників в обох мовах.

1.Утворіть латинською мовою терміни із заданим значенням:

а) лікування методами психічного впливу; кровотеча з прямої кишки, огляд стінок порожнини носа; вшивання грижи, дослідження піхви за допомогою кольпоскопа; пластична операція язику; видалення піхви; піхвова кровотеча, накладання шву на промежину, розсічення м’язу; наука про лікування психічних хвороб;

в) запалення: ока, головного мозку, жовчного міхура, піхви, язику, ободової кишки, сльозового мішечка, спинного мозку, хребця, щитовидної залози, шлунку, прямої кишки, молочної залози, роговиці, губи, сечового міхура, кісткового мозку, м’язу , носу, очного яблука, слизової оболонки тонкої й товстої кишок, лімфатичного вузла, вени з утворенням тромбу;

c) розтин: ободової кишки; сліпої кишки; підвищена функція щитоподібної залози; доброякісна пухлина з залозистого епітелію; запалення (скелетних) м’язів ; зшивання кишки.

2.Утворіть латинською мовою терміни з наступними початковими терміноелементами:

a) gastr-: видалення усього шлунка; шлункова біль; запалення слизової оболонки шлунку; огляд внутрішньої поверхні шлунка, дванадцятипалої кишки; запалення слизової оболонки шлунка й тонкого кишечнику; огляд слизової оболонки шлунка за допомогою гастроскопа; шлункова кровотеча;

b) hyster-: розріз матки; зшивання стінок матки при її розриві; загальна назва хвороб матки невідомої етіології; фіксація патологічно рухливої матки; видалення матки;

c) kerat-: запалення роговиці; видалення (частини) роговиці; розтин роговиці; доброякісне новоутворення шкіри з надлишковим ороговінням; пластична операція роговиці;

d) cyst-: розтин порожнини сечового міхура; огляд внутрішньої поверхні сечового міхура за допомогою цистоскопа; наявність конкрементів у сечовому міхурі; запалення слизистої оболонки сечового міхура; видалення сечового міхура; рентгенівський знімок сечового міхура;

e) neur-: ураження нервів запального характеру; пухлина з нервових волокон; розділ клінічної медицини, вивчаючий хвороби нервової системи; функціональне захворювання нервової системи; нейрогенний; з’єднання швом кінців розірваного нерва;

f) proct-: спастичні болі в області прямої кишки; запалення слизової оболонки прямої кишки; фіксація прямої кишки при випаданні; кровотеча з прямої кишки ; лікар-спеціаліст з лікування хвороб прямої кишки; видалення прямої кишки;g) rhin-: носовий камінь; запалення слизової оболонки носа; кровотеча з носа; огляд стінок порожнини носа за допомогою дзеркала;

h) psych-: наука о психічних хворобах; хворобливий розлад психіки; лікування методами психічного впливу; лікар-спеціаліст з лікування психічних хвороб; спеціаліст, вивчаючий психічну діяльність людини.

3.Утворіть латинською мовою терміни з наступними кінцевивими терміноелементами:

а) -logia: розділ медицини, вивчаючий фізіологію та патологію жіночої полової системи; наука про нормальні життєві процеси; наука про життя, про живіі організми; розділ внутрішніх хвороб, вивчаючий захворювання шлунково-кишкового тракту; розділ медицини, що займається лікуванням хвороб очей;

b) -ectomia: видалення (частини) роговиці; повне видалення мигдалин (при їх хронічному запаленні); видалення сльозового мішечка; видалення жовчного міхура; видалення матки; видалення усього шлунка;

c) -scopia: дослідження піхви за допомогою кольпоскопу; огляд стінок порожнини носа за допомогою дзеркал; спостереження дна ока за допомогою офтальмоскопа; огляд прямої кишки за допомогою ректоскопа; огляд внутрішньої поверхні сечового міхура за допомогою цистоскопа;

d) -tomia: розтин порожнини сечового міхура; розтин спинного мозку; розріз м’язу; розтин вени; розтин порожнини жовчного міхура; розтин роговиці;

e) -rrhagia: ациклічна маточна кровотеча; кровотеча з прямої ; кишкова кровотеча; шлункова кровотеча; кровотеча з языка;

f) -graphia: рентгенологічне дослідження молочної жалози без застосування контрастних рідин; рентгенологічне дослідження вен за допомогою контрастних речовин; рентгенологічне дослідження сечового міхура; рентгенологічне дослідження спинного мозку після введення контрастної речовини;

g) -itis: запалення язика; запалення біля матки; запалення серозної оболонки матки; запалення слизистої оболонки матки; запалення сльозового мішечка; запалення піднебінних мигдаликів; запалення молочної залози; запалення головного мозку;

‡агрузка...

h) -lithus: венний камінь; сечовий камінь; носовий камінь; кишковий камінь;

i) -оmа: доброякісна пухлина з м’язових волокон; доброякісна (натуральна) пухлина з залозистого епітелію; злоякісна пухлина з залозистого епітелію; доброякісне новоутворення шкіри з надлишковим ороговінням; доброякісна пухлина з волокнистої сполучної тканини; доброякісна пухлина з м’язової та волокнистої тканини.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)