АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ШКІРА ТА її ПОХІДНІ

Читайте также:
  1. D. Мімічні м’язи голови і шкіра обличчя
  2. В експерименті у жаби було зруйновано гіпофіз. Внаслідок цього через деякий час її шкіра посвітлішала. Відсутність якого гормону викликала таку реакцію шкірного покриву?
  3. З віком шкіра людини має зморшки та складки. Зміни у яких структурах головним чином викликають цей стан?
  4. ШКІРА. ПОХІДНІ ШКІРИ

У

17. У шкіру потрапило чужорідне тіло, яке і призвело до запалення. Які клітини сполучної тканини приймають участь в реакції шкіри на стороннє тіло? А. *Макрофаги, нейтрофіли, фібробласти

18. У біопсійному матеріалі шкіри хворого, в епідермісі, виявлено клітини з чисельними відростками. У цитоплазмі вищевказаних клітин виявляли гранули темнокоричневого кольору. Що це за клітини? А. *Меланоцити

20. У хворого (45 років) на хронічний пієлонефрит порушена видільна функція нирок. Як це може відобразитись на функції шкіри?Актив. діял. потових з-з

28.У хворого 30-ти років виявлена злоякісна пухлина шкіри. Які клітини епідермісу беруть участь в імунній відповіді? А. *Т-лімфоцити

35. У хворого в результате травми була видалена частина нігтьової пластинки.За рахунок яких структур відбудеться її відновлення? А. *Нігтьового ложа

26.У педіатричну клініку поступила дитина 5 місяців зі змінами кісткової системи: з деяким розмягченням плоских кісток черепа, збільшенням розмірів тім'ячок, характерними здуттями ребер. Харчування дитини було нормальним, але з нею рідко гуляли. Дитині був поставлений діагноз - рахіт. Яка функція шкіри в даному випадку постраждала? А. *Синтезу вітаміну

27. У судово-медичній практиці періодично виникає необхідність виконати ідентиф.особи…метод дактило-скоп…Якого шару? А. Сосочковий щар дерми

29.У гіст. преп. представлений орган пошарового типу будови, який покритий багато шар. плоским зроговілим епітелієм Під базальною мембраною епітелію знаходиться пухка сполучна тканина, яка випинається у вигляді сосочків. Глибше розташовується щільна неоформлена сполучна тканина, яка формує сітчастий шар. Який орган має дані морфологічні ознаки? Шкіра

30. У гістологічному препараті шкіри у складі епідермісу визначаються наступні шари: базальний, шипуват, зернистий, блискучий і товстий роговий. До якої ділянки тіла людини може належати даний епітелій? А. *Шкіра долоні

Н

2. На мікропрспарті шкіри пальця дитини спостерігаємо основні компоненти шкіри епідерміс та власне шкіру. Епідерміс має ознаки недостатнього розвитку. Назвіть який ембріональний листок у процесі розвитку пошкод? А. *Ектодерма

5. На поверхні тіла людини розрізняютьділянки товстої та тонкої шкіри. Будовою якої частини цього органу різняться ці ділянки? А. *Епідермісу6. На електронній мікрофотографії епідермісу шкіри серед клітин кубічної форми виділяються клітини з відростками, в цитоплазмі яких добре розвинутий апарат Гольджі, багато рибосом меланосом. Назвіть цю клітину. Меланоцити

9. На ділянці епідермісу, внаслідок травми, відсутні шари, аж до росткового. Назвати клітини, які послужать джерелом його регенер.?Кл. остистого і баз. шарів

В

3. В епідермісі є клітини, що виконують захисну функцію; вони подібні за морфологією до дендритних клітин лімфовузлів, селезінки, тимусу, мають моноцитарний генез. Які це клітини? А. *Клітини Лангерганса

12. В судово-медичній експертизі широко використовується метод дактилоскопії, який базується на тому, що сосочковий шар дерми визначає строго індивідуальний малюнок на поверхні шкіри. Назвіть тканину, яка утворює сосочковий шар дерми. А. Пухка вол. Неоформл. Спол. тканина

33. В травматологічне відділення поступив чоловік з опіками волосистої частини голови, в результаті яких загинули клітинивсіх шарів епідермісу аж до базальної мембрани. За рахунок яких структур буде проходити епітелізація ураженої поверхні? А. *Клітин волосяних фолікулів

11. Вивчення відбитків виступів епідерміс пальців рук використав. в кримінал. для ідентиф. особи, а також для діагностики генетичних аномалій, зокрема хвороби Дауна. Який шар шкіри визначає індивідуальність відбитків? А. *Сосочковий

П

4. При гістологічному дослідженні біоптата шкіри, взятого в хворого з опіком, виявляється лише щільна неоформлена сполучна тканина. Який шар даного органа був представл. для вивчення? А. *Сітчастий шар дерми

21. При опіках І - II ступеня джерелом регенерації епітелію являються базал. відділи потових залоз. В якому з означених нижче шарів шкіри розташ. кінцеві відділи потових залоз? А. *Глибоких відділах сітчастого шару дерми

32. При одному із шкірних затвор. в результаті аутоімунних реакції відбувається відшарування епідермісу від базальної мембрани і формуються міхурці. Які структури епідермісу при цій реакції пошкоджуються? Напівдесмосоми

‡агрузка...

ІЗ.Після отримання легкої травми шкіри подряпина в дитини зникла через 10 діб. Камбіальні елементи якого шару епідермісу забезпечили його репаративну регенерацію? А.Базальньій шар

14.Під впливом іонізуючого випромінювання постраждали клітини базального шару епідермісу. Яка функція останнього послабиться, або загальм? А.Регенеративна

15. Під впливом радіації постраждали клітини базального шару епідермісу. Яка функція останнього послабиться, або загальмується? А. *Регенеративна

31. Під дією ультрафіолетового випромінювання через деякий час шкіра темніє. Синтез якої речовини активізуегься ультрафіолетовим випромінюванням у пігментних клітинах? А. *Меланіну

С

7. Старіння шкіри людини харак-теризується утворення зморшок та складок. Зміни в яких структурах головним чином викликають цей стан?Еластичних волокнах

16. Сталася травма шкіри з пошкодженням сітчастого шару. За рахунок діяльності яких диферонів клітин станеться регенерація цього шару?Фібробластичного


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)