АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ТРАВНА СИСТЕМ.А

Читайте также:
  1. ТРАВНА СИСТЕМА
  2. ТРАВНА СИСТЕМА. ПОРОЖНИНА РОТА

П

3. При гістологічному дослідженні в ділянці шийки власної залози шлунка виявляються дрібні клітини, які мають …високе ядерно-цитоплазматичне співвідношення і базофільну цитоплазму. Вкажіть функцію цих клітин. А. *Регенерація покривного та залозистого епітелію

4. При захворюваннях шлунка пошкоджується епітеліальна пластинка слизової оболонки. Який епітелій страждає при цьому?А Одношаровий призматичний залозистий

7. Після повної резекції шлунка в хворого розвивається злоякісна анемія. Відсутність яких клітин викликає дану патологію?А. *Парієтальних

25. При ендоскопічному дослідженні шлунка виявлено пошкодження епітеліального покриву слизової оболонки. За рахунок яких гландулоцитів можлива репаративна його регенерація?А. Малодифсренц. шийкових мукоцитів

26. При гістологічному дослідженні аспіраційного біоптату слизової оболонки шлунка у хворого, що страждає на виразкову хворобу виявлено збільшення кількості гландулоцитів, що мають оксифільні властивоегі цитоплазми. Що утворюють ці клітини?А. *Соляну кислоту

30. При захворюваннях слизової оболонки тонкої кишки страждає функція епітелію. До якого морфологічного типу він відноситься?А. Одношар. призматичного з облямівкою

31. При обстеженні хворого із захворюванням тонкої кишки виявлено суттєві зміни процесів пристінкового травлення. З порушенням функції яких клітин це пов'язано?А. *Стовпчастих з облямівкою та клітин Панета

32. При ендоскопічному дослідженні у хворого на хронічний ентероколіт (запалення кишки) спостерігається відсутність специфічних структур рельсфа тонкої кишки. Які компоненти визначають особливості рельєфу слизової оболонки тонкої кишки в нормі?А. *Циркулярні складки, ворсинки та. крипти

33. Під час оперативного втручання в хворого видалена частина тонкої кишки. За рахунок яких елементів можлива регенерація м'язової оболонки?А. *Гладких міоцитів

34. Під час біопсійного дослідження стану стінки тонкої кишки було взято частину слизової оболонки. Який з означених нижче епітеліїв вкриває поверхню слизової оболонки тонкої кишки?А. *Одношаровий призматичний облямований

35. При ентероскопічному обстеженні під час активного травлення відмічається …,результаті чого змінюється їх довжина. Якою з означених нижче причин це обумовлено?А. *Скороченшш гладких міоцитів39. При деяких захворюваннях товстої кишки змінюються кількісні співвідношення між епітеліоцитами слизової оболонки. Які типи клітин переважають в епітелії крипт товстої кишки у нормі?А. *Келихоподібні клітини

40. При ендоскопічному дослідженні виявлено пухлину, яка походить із слизової оболонки сповпчастої зони прямої кишки. З якого епітелію утворилась ця пухлина?А. Багатошарового кубічного

48. При розростанні сполучної тканини в паренхімі печінки (фіброз), внаслідок хронічних захворювань, спостерігається ПОрушсННЯ ЦйрКуЛЯЦІі КрОЬі. уїКИИ напрямок руху крові в класичній печінковій часточці за умов норми?А. *Від периферії до центра

52. При порушенні зв'язків . між гепатоцитами печінки, що виникають внаслідок деяких патологічних процесів, жовч може потрапляти в кров, викликаючи жовтяницю. Порушеннями якого типу міжклітинних контактів можно пояснити це явище?А. *Щільного

54. При зверненні до лікаря хворий скаржився на дуже сильний біль в епігастральній ділянці, нудоту, блювоту, різке підвищення температури. Госпіталізований з підозрою на панкреатит. Відомо, що при цьому захворюванні можлива невротизація великих ділянок залозистої тканини -панкреанекроз. Які з відомих клітинних органел (при умові руйнування своїх власних мемира^ здатні викликати такий масивний ауголіз з руйнуванням тканин?А. *Лізосоми

56. Підшлункова залоза є залозою змішаної секреції, яка виконує як екзокринну, так і ендокринну функцію. Які клітини цієї залози виконують екзокринну функцію?А. *Ациноцити

59. Після гастректомії у хворого розвивається злоякісна анемія. Відсутність яких клітин залоз шлунку викликає дану патологію.'А. *Парієтальних

66. Під дією шкідливих факторів сталося вогнищеве пошкодження епітелію шлунка. За рахунок яких клітин це сталося?А. *Шийкові мукоцити

67. При запальних захворюваннях шлунка пошкоджується покривний епітелій слизової оболонки. Який епітелій страждає?А Одношаровий призматичний залозистий

‡агрузка...

68. При обстеженні хворого з захворюванням тонкої кишки виявлено порушення процесів пристінкового та мембранного травлення. З порушенням функції яких клітин це пов'язано?

А. *Стовпчастих з облямівкою

71. При деяких захворюваннях товстої кишки змінюються кількісні співвідношення між епітеліоцитами слизової оболонки. Які типи клітин переважають в епітелії крипт товстої кишки в нормі?

А. *Келихоподібні клітини

72. При ректороманоскопії виявлено пухлину, яка походить зі слизової оболонки кінцевого відділу прямої кишки. 3 якого епітелію утворилася ця пухлина?А Багатошарового плоского незроговілого

73. При обстеженні хворого виявлено аномалію розвитку печінки. Яке ембріональне джерело зазнало пошкодження?А. *Ентодерма середнього відділу первинної кишки

74. При гістологічному обстеженні аспіраційного біоптату слизової оболонки шлунка у хворого, що страждає на виразкову хворобу, виявлено збільшення кількості гландулоцитів, що мають оксифільні властивості цитоплазми. Утворення якого компоненту шлункового соку забезпечують ці клітини?А. *Соляну кислоту

83. При морфологічному аналізі біопсійного матеріалу слизової оболонки стравоходу, взятою від хворого, виявлено процес зроговіння епітелію. Який з означених нижче типів епітеліїв вкриває слизову оболонку стравоходу в нормі?А. Багатошаровий плоский незроговілий

86. При обстеженні хворого 43 років виявлено, що у нього в шлунку погано перетравлюються білкові продукти. Аналіз шлункового соку виявив низькукислотність. Функція яких клітин шлунку порушена в даному випадку?А. *Парісгальні екзокриноцити

100. При мікроскопічному дослідженні трубчастого органл' було виявлено, що його. слизова оболонка вкрита багатошаровим плоским не зроговілим епітелієм, а власна пластинка містить прості трубчасті залози, кінцеві відділи яких складаються переважно з мукоцитів і незначної кількості парієтальних клітин. Який цс орган?А. Стравохід

101.При дослідженні рельєфу слизової оболонки трубчастого органу з'ясувалося, що він формується складками, полями і ямками. Який це орган?А. *Шлунок

У

5. У біопсійному матеріалі шлунка хворого при гістологічному досліджені виявлено суттєве зменшення або повну відсутність паріетальних клітин у залозах. Слизову оболонку якої ділянки шлунку вивчали?А. *Пілоричний відділ

6. У хворого внаслідок неконтрольованого прийому нестероїдних протизапальних препаратів виник виразковий дефект стінки шлунка. З ураженням яких клітин це пов'язано ?А. *Залозистих

10. У порожнині шлунка підвищений вміст слизу, то затруднюс травлення. З порушенням функціональної діяльності яких клітин це пов'язано?А. *Мукоцити слизової оболонки

12. У цитоплазмі клітин підшлунк. зникають гранули секрету. До яких структурних елементів цитоплазми можна віднести ці гранули?А. *До включень

13. У результаті розриву зірчастої вени сталося пошкодження епітелію шлунка. За рахунок яких клітин сталася його
регенерація?А. *Шийкові мукоцити

14. У хворого зроблено резекцію шлунку з видаленням пілоричного відділу. Які процеси в ШКТ будуть порушені?А. *Перехід хімусу в 12-палу кишку

18. У порожнині шлунка підвищений вміст слизу, що затруднює травлення. З порушенням функціональної діяльності яких клітин це пов'язано?А. *Поверхневого епітелію

20. У хворого 42 років після променевої терапії рака шлунка розвинулась злоякісна анемія внаслідок ушкодження клітин, виробляючих антианемічпий фактор. Які з клітин залоз шлунка ушкоджені при цьому?А. *Парієтальні клітини

21. У хворого на гастрит сталося пошкодження епітелію шлунка. За рахунок яких клітин відбудеться його регенерація?А. *Шийкових слизових клітин

28. У гістопрепараті представлена слизова оболонка органа. На поверхні ворсинок в епітеліальному пласті визначаються призматичні клітини з облямівкою та келихоподібні клітини. У склад якого органа входять дані клітини?А. Тонкої кишки

29. У хворого на хронічний ентероколіт (запалення кишки) виявлено порушення травлення та всмоктування білків у тонкій кишці, внаслідок недостатньої кількості в кишковому соці дипептидаз. Порушенням функції яких клітин, що мають ацидофільні гранули та синтезують дипептидази, викликано це явище?Кл. Панета

37. У цитоплазмі енітеліоцитів кишки виявлені гранули, в яких гістохімічними методами виявлені дипептидази, лізоцим і іони цинку. Вкажіть ці клітини.А. *Клітини Панета

38. У гістоирспараті представлений орган травної системи, який має сильно потовщену власну пластинку слизової оболонки, що містить разом з підслизовою основою численні лімфоїдні вузлики. В якому органі лімфоїдні вузлики посідають найбільший об'єм відносно товщини всієї стінки?А. * Апендикс

44. У гістологічному препараті представлений поперечний зріз стінки порожнистого органу, слизова оболонка якого вкрита багатошаровім плоским незроговілим епітелієм. Який це орган ?А. *Стравохід

47. У хворого, який отруївся речовиною ССЕ4, спостерігається порушення цілісності мембран лізосом у більшості клітин печінки. Яким буде результат впливу отрути на клітини печінки?А. *Розвивається аутоліз, що призведе до загибелі клітин

50. У результаті ножового поранення в ділянці печінки була пошкоджена печінкова артерія, але кров продовжувала поступати до печінкової часточки. Яка судина забезпечила подачу крові до часточки?А. *Навколочасточкова вена

51. У результаті впливу гепатотропного трунку в гепатоцитах була зруйнована граігулярна ендоплазматична сітка. Синтез яких речовин буде порушений в епітелії печінки?А. * Альбумінів і фібриногену

53.У гістопепараті підшлункової залози бачимо групу клітин. Частина з них разташована центрально та має базофільні секреторні гранули. Відомо, що гранули нерозчинні у воді, але добре розчинні в спирті та їх секрет регулює вуглеводневий обмін. Назвіть ці клітини.А. *В-клітини

60. У гістологічному препараті паренхіма органа представлена часточками, які мають форму шестигранних призм і складаються з анастомозуючих пластинок, між якими лежать синусоїдні капіляри, які радіально сходяться до центральної вени. Який анатомічний орган має дану морфологічну будову?А. *Печінка

62. У дитини першого року життя спостерігається порушення сторожування материнського молока. З порушенням діяльності яких клітин власних залоз шлунка це пов'язано?А. *Головиі екзокриноцити

64. У хворого при гастроскопії виявлено недостатню кількість слизу, що вкриває слизову оболонку. З порушенням функції яких клітин стінки шлунка цс пов'язано?А. *Клітин призматичного залозистого епітелію

69. У людей, що схильні до надмірного Споживання солодкого, постійно знаходяться в стані напруги певні клітини підшлункової залози. Які саме?А. *В-клітини

75. У гістопрепараті представлений орган травної ситеми, стінка якого склвдасться з 4 оболонок: слизової, підслизивої, м'язової і серозної. Слизова оболонка має складки і ямки. Визначіть, який орган має даний рельєф.А. *Шлунок

76. У гістопрепараті представлений зріз стінки органа травної трубки, рельєф слизової якого представлений ямками. Поверхня ямок покрита епітелієм, в якому всі клітини лежать на базальній мембрані, мають призматичну форму, апікальна частина клітин заповнена краплями мукоїдного секрету. Визначте, який органмає таку будовуА. *Шлунок

77. У гістопрепараті представлений орган, у власній пластинці слизової оболонки якого знаходяться прості трубчасті залози, які складаються в основному з головних і парієтальних, а також слизових, шийкових та ендокринних клітин. Вкажіть вид залоз.А. *Власні залози шлунка

78. У гістопрепараті представлена залоза. У часточках визначаються ацинуси, секреторні клітини яких мають дві зони: базальну - гомогенну базофільну і апікальну - зимогенну оксифільну. Який орган має дані ключові морфологічні ознаки?А. "Підшлункова залоза

79. У гістопрепараті визначається паренхіматозний орган, структурно-функціональною одиницею якого є часточки. Останні мають нечіткі межі всередині знаходиться центральна вена, радіально направлені балки, внутрішньочасточкові синусоїдні капіляри. Часточка обмежена міжчасгочковими артеріями, венами і жовчними протоками (тріадами). Вкажіть, якому органу належать дані морфологічні озьіаки?А. *Печінці

80. У хворого з хронічним атрофічним гастритом виявили ознаки гіпсохромної анемії. Порушеннями функцій яких клітин залоз шлунка можна пояснити розвиток анемії?А. *Парістальні клітини

84. У онкологічного хворого після променевої терапії морфологічним дослідженням виявлено значне порушення процесу регенерації епітеліального шару слизової оболонки тонкої кишки. Які клітини епітеліального покриву пошкоджені?А. *Стовпчасті епітеліоцити без облямівки в криптах

87. У хворого зменшена швидкість оновлення епітелію тонкої кишки. З ушкодженням яких клітин епітелію це може бути пов'язане?А. Стовпчастих епітеліоцитів без облямівки

88. У хворого В. 39 років після ироміневої терапії з приводу пухлини печінки, утворилась виразка тонкої кишки внаслідок пригнічення мітотичної активності клітин, за рахунок яких відбувається оновлення покривного епітелію тонкої кишки. Назвіть їх.А. *Стовпчасті клітини крипт без обЛЯМ1ВКИ

90. У хворої внаслідок опіку стравоходу оцтовою кислотою пошкоджений епітелій слизової оболонки. Які клітинні структури покривного епітелію є джерелом репаративної регенерації?А. Стовбурові клітини

91. У гістопрепараті представлена слизова оболонка органа. На поверхні ворсинок в епітеліальному пласті визначаються призматичні з облямівкою і келихоподібні клітини. У склад якого органа входять дані клітини?А. *Тонкої кишки

94. У хворого в аналізі шлункового соку виявлено зменшення кількості НС1 та пепсину. З порушенням продукції якого гормону шлункових залоз це пов'язано?А. *Гастрину

Н

9. На злектронній мікрофотографії власної залози шлунка представлено крупну клітину трикутної форми, в цитоплазмі якої видно систему внутрішньоклітинних секреторних канальців, велику кількість мітохоїщрій. Назвати дану клітину.А. *Парієтальна

16. На гістологічному зрізі слизової оболонки дна шлунка у складі залоз видно порівняно великі клітини з ацидофільною цитоплазмою, електрошга-мікроскопічно в цих клітинах виявляється складна система внутрішньо-клітинних канальців. Який із перечислених компонентів продукують ці клітини?А. *Соляну кислоту

27. На електронній мікрофотографії ентероцита дванадцятипалої кишки чітко виявляються електроннощільні гранули у базальному полюсі клітини. Що найімовірніше вони містять?А. *Секретин

41. На мікропрепараті тонкої кишки у власній пластинці слизової, оболонки виявили скупчення клітин кулястої форми з великими базофільними ядрами, які оточені вузьким обідком цитоплазми. У більшості таких скупчень центральна частина світла і містить менше клітин, ніж периферійна. До якої морфологічної структури належать такі скупчення ?А. *Лімфатичний вузлик

45. На гістологічному препараті кишки підслизова основа заповнена кінцевими секреторними відділами білкових залоз. Який відділ кишки представлений на препараті ?А. 12-пала кишка

46. На гістологічному препараті стінки тонкої кишки на дні кпиїїт знайдено розташовані групами клітини, в апікальній частині яких містяться великі ацидофільні секреторні ітранули; цитоплазма забарвлена базофільно. Які це клітини?А. *Клітини Панета

49. На електронній мікрофотографії представлена клітина печінки, у цитоплазмі якої видно гранули, що мають ущільнення в центрі, схоже на кісточку. Крім того відомо, що ця клітина має протипухлинну, активність. Яка це клітина?А. *ріт-клітина

63. На електронній мікрофотографії епітелію дванадцятипалої кишки чітко виявляються клітини з електроннощіл. гранулами в базальному полюсі. Яка це клітина?А. *Ендокринна

92. На електронній мікрофотографії фрагменту власної залози шлунку представлена велика клітина неправильної кулястої форми, в цитоплазмі якої є велика кількість внутрішньоклітинних канальців та мітачондрій. Визначте дану клітину.А. *Парієтальна

93. На елекгронній мікрофотографії фрагменту власної залози шлунку представлена клітина з кулястим ядром в центрі та розвинутими гранулярною ендоплазматичною сіткою та комплексом Гольджі. В апикальній частині клітини - щільні секреторні гранули. Визначте клітину.А. *Головна

95. На електронній мікрофотографії крипти тонкої кишки видно клітині, які розташовані на дні крипти та мають у цитоплазмі великі ацидофільні секреторні гранули. Що це за клітини?А. *Клітини Панета

96. На електронній мікрофотографії фрагменту власної залози шлунка представлена велика клітина неправильної кулястої форми, в цитоплазмі якої визначаються внутрішньоклітинні канальці, оточені великою кількістю мітохондрій. Що продукує дана клітина?А. *ІониСГіН+

В

43. Виявлено, що найчастіше запалення червоподібного відростка (апендицит) трапляється після перенесених вірусних інфекцій. Які морфологічні особливості будови стінки червоподібного відростка сприяють цьому?А. *Вмішує багато скупчень лімфоїдної тканини

65. Введення інсуліну для оцінки повноти ваготомії супроводжується значним збільшенням кислотності шлункового соку. Які клітини залоз шлунка забезпечують це:А. *Парієтальні

99. В результаті пошкоджуючого впливу гепатотропної отрути в гепатоцитах зруйнований апарат Гольджі. Синтез яких речовин буде порушений в печінці?А. *Жовчі

102. В препараті трубчастого органу виявлена м'язова оболонка, яка складається з трьох шарів гладких міоцитів. Слизова оболонка вкрита одношаровим призматичним залозистим епітелієм і має тришарову м'язову пластинку. Який цс орган?А. *Шлунок

103.В препараті паренхіматозного органу розрізняють нечітко відмежовані часточки шестигранної форми, в центрі яких знаходиться вена, а в між часточковій сполучній тканині проходять тріади (артерія, вена і вивідна протока). Який це орган?А. *Печінка

Х

2. Хворій (20 років) у зв'язку з ревматизмом призначено тривалий прийом аспірину. Яка тканина в найбільшій мірі забезпечить захист слизової оболонки шлунка від ушкодження?А.Одиошаровий призматичний залозистий епіт.

15. Хворому з гіперсекрецією шлункового соку лікар рекомендував виключити з дієти насичені бульйони і овочеві відвари. Тому що вони стимулюють шлункову секрецію переважно по наступному механізму:А.______________________

22. Хворий, 60 років, тривалий час лікується з приводу хронічного гастрита. При ендоскопії шлунка спостерігаються зміни з боку епітелію слизової оболонки. Який епітелій зазнав змін?А. *Одношаровий циліндричний залозистий

24. Хворий поступив у терапевтичне відділення із скаргами на сухість шкіри, втрату апетиту, нудоту, відчуття переповнення в епігастральній ділянці, схильність до проносів. Встановлено діагноз - хронічний гастрит із зниженою секреторною і кислото утворюючою функцією. Функціонування яких клітин покривного епітелію шлунка суттєво порушена?А. *Парієтальні

57. Хворий віком 50 років скаржиться на підвищення апетиту, спрагу, зниження маси тіла, стомлюваність.При лабораторному обстеженні виявлено підвищення кількості цукру в крові. Функція яких клітин зумовлює розвиток даного захворювання?А. *В-клітин

58. Хворий, 55 років, наглядається в ендокринолога з приводу порушення ендокринної функції підшлункової залози, що проявляється зменшенням кількості гормону глюкагону в крові. Функція яких клітин цієї залози порушена в цьому випадку?А. * А-клітин острівців Лангерганса

61. Хвора з 14 років хворіє на цукровий діабет. Які клітини підшлункової залози не функціонують?А. В-клітини

81. Хворий поступив у терапевтичну клініку. Лабораторно встановлено зниження кислотності шлункового соку. Які клітини шлункових залоз обумовили даний стан ?А. *Парієтальні

82. Хворому на хронічний гастрит зроблена внутрішньошлункова рН-метрія, якою встановлено зменшення кислотності шлункового соку. Функція яких клітин знижена?А. *Парієтальні екзокриноцити

89. Хворий С. 45 років госпіталізований зі скаргами на біль в шлунку. Гастроскопія виявила наявність невеликих за розміром виразок в ділянці дна шлунка. Порушення функції яких клітин слизової оболонки шлунка стало однією з причин пошкодження слизової оболонки?А. *Клітин поверхневого епітелію, що виробляють слизовий секрет

97. Хворому, який серед інших скарг має печію, зроблено біопсію слизової шлунку. В препараті визначено багато клітин з оксифільною цитоплазмою, деякі містять по два ядра. Які це клітини?А. *Парістальні екзокриноцити

98. Хвора, 70 років, тривалий час лікується з приводу хронічного дуоденіту. При ендоскопічному дослідженні виявлені зміни з боку епітелію слизової оболонки 12-типалої кишки. Який епітелій зазнав змін?А. *Одношаровий циліндричний

З

11. Захворювання шлунка можуть супроводжуватися істотними змінами вмісту соляної кислоти у шлунковому соці. З порушенням діяльності яких клітин це пов'язано?А. *Парієтальні екзокриноцити

19. Захворювання шлунка можуть супроводжуватися зниженням чи підвищенням вмісту соляної кислоти в шлунковому соці. З порушенням функціональної діяльності яких клітиьі це пов'язано?А. *Парієтальних

Д

1. Для патанатомічного дослідження представлена злоякісна пухлина, що розвинулася з поперечно-посмугованої м'язової тканини органа травної системи. З якого органу був взятий біонтах?А. *Верхня третина стравоходу ...

42. Деякі захворювання кишки пов'язані з порушенням функції екзокриноцитів із ацидофільними гранулами. Де розташ. ці клітини в нормі?А. *У дні кишкових крипт

70. Деякі захворювання тонкої кишки пов'язані з порушенням функції екзокриноц. з ацидофільними гранулами (клітини Панета).Де розташ. ці клітини?А. *На дні кишкових крипт


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.019 сек.)