АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ТРАВНА СИСТЕМА. ПОРОЖНИНА РОТА

Читайте также:
 1. Американская глобальная система.
 2. Банки и банковская система. Центральный банк, его функции
 3. БАНКІВСЬКА СИСТЕМА. ВИДИ БАНКІВ ТА ЇХ ФУНКЦІЇ. АКТИВИ ТА ПАСИВИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ
 4. Банковская система.
 5. Британская колониальная система.
 6. Восточная 7-ми чакровая энергетическая система.
 7. Дайте определение понятия “политическая сфера общества”, функционирующая как система. Каковы ее отличительные характеристики?
 8. Двигательный аппарат человека как биомеханическая система.
 9. ДЕНЕЖНАЯ СИСТЕМА. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВАЛЮТНЫЕ СИСТЕМЫ
 10. Денежный рынок. Банковская система. Денежно-кредитное регулирование. Налогово-бюджетная политика
 11. Дыхательная система.
 12. Ендокринна система.

У

1. У процесі ембріогенезу відбулося порушення формування переднього відділу первинної кишки. Вкажіть можливу локалізацію аномалій розвитку?А. *Органи порожнини рота

5. У гістологічному препараті молочного зуба дитини відмічається гіпоплазія (недорозвиток) ематі. Визначте, з діяльністю яких клітин пов'язані ці порушення:А. *Внутрішніх емалевих клітин

6. У гістологічному препараті розвитку зуба визначається емаїевий орган , який має форму «дзвона». У ньому розрізняють зовнішні ематеві клітини кубічної форми, внутрішні емааеві клітини призматичної форми і розташовані в центрі клітини з відростками, які формують сітку. Який період розвитку зуба представлений у препараті?Період формув. и диференціації зубних зачатків

17. У гістологічному препараті визначається слизова оболонка, вкрита багатошаровим плоским незроговілим, місцями - багатошаровим плоским, частково зроговілим епітелієм. До складу слизової оболонки також належить власна пластинка, м'язова пластинка відсутня. Яку локалізацію має така слизова оболонка:А. *Ротова порожнина

21. У хворого виявлена легка гіперемія шкіри та лущення гіперемійованих ділянок у ділянці нижньої щелепи. Межі пошкоджених ділянок чітко окреслені, мають неправильну форму, при пальпації безболісні. Який з епітеліїв пошкоджений?А. *Багатошаровий плоский зроговілий

23. У гістологічному препараті визначається орган, основу якого складає скелетна поперечно-посмугована м'язова тканина. Орган має шкірний, проміжний і слизовий відділи. Епітелій - багатошаровий плоский зроговілий, у слизовому відділі переходить у багатошаровий плоский незроговілий. Назвіть даний орган.А. *Губа

27. У гістологічному препараті спостерігаємо утвір ротової порожнини, який складається з слизової оболонки, має вільну частину і прикріплену частину, яка міцно зрослася з окістям. Епітелій - багатошаровий плоский зроговілий. Власна пластинка утворює довгі сосочки, які глибоко занурені в епітелій. Назвіть дане утворення:А. *Ясна

31. У гістологічному препараті визначається утворення ротової порожнини, в основі якого лежить кісткова тканина. Воно вкрите слизовою оболонкою. В утворенні розрізняємо жирову, залозисту і крайову зони. В усіх зонах власної пластинки колагенові волокна утворюють міцні пучки, які вплітаються в окістя. Яке утворення представлене на препараті?А. *Тверде піднебіння В35. У гістологічному препараті піднебінного мигдалика виявляються крипти. Вкажіть, який епітелій покриває дану структуру?А. *Багатошаровий плоский незроговілий

36. У хворого, 15 років, під час ангіни спостерігається збільшення піднебінних мигдаликів. Які гістологічні структури цих органів беруть участь в імунному захисті організму у відповідь на проникнення стрептококів?Лімфат. вузлики

39. У результаті хімічного опіку бічної поверхні язика в 5-ти літньої дитини в цій області відсутня смакова чутливість, що зв'язано з руйнуванням смакової сенсорної клітини. Яка структура клітини бере участь у виникненні нервового імпульсу?А. *Мікроворсинки на апікальній поверхні

40. У хворої дитини спостерігається білий наліт на язику. За рахунок яких сосочків відбувається назване явище?А. *Ниткополібний сосочок

41. У новонародженої дитини на язиці є сосочки, які відіграють роль тактильних подразників рецепторів соска молочної залози, що полегшує молоковіддачу. Як називаються ці сосочки?А. *Конічні сосочки

49. У гістологічному препараті декальцинованого зуба бачимо сильно васкуляризовану пухку волокнисту сполучну тканину, яка містить різноманітні клітини. Дентинобласти цієї зони мають грушоподібну форму і
розташовуються в кілька рядів. Про яку структуру зуба ведеться мова:А. *Коронкова пульпа

56. У чоловіка 47 років за медичними показами була видалена одна із слинних залоз, після чого різко зменшилась активність амілази у слині. Яка залоза була видалена?А. *Привушна

59. У ротову порожнину виділяегься секрет парних привушних залоз. Які відділи з нижчеиерелічених входять до складу привушної залози?А. Білкові кінцеві відділи

68. У ході морфогеисзу зуба сталося пошкодження внутрішніх клітин зубного мішечка. Формування яких структур зуба буде порушено:А. *Цементу зуба

69. У дівчини 15 років відбувся хімічний опік верхньої поверхні язика. Який епітелій ушкоджений при цьому?А. *Багатошаровий зроговілий

‡агрузка...

74. У дитини запалення привушної залози, яке супроводжується недостатньою секрецією слини. Який тип секреції спостерігається в екзокриноиитач кінцевих відділів залози?А. *Мерокриновий

Н

2. На гістологічному препараті ротової порожнини ембріона виявляється зубний зачаток. Вкажіть, з яких елементів він складається.А. *Емалевого органа, зубного сосочка, зубного мішечка

4. На гістологічному препараті зріз щелепи зародку людини 2-го місяцю розвитку, яка містить пошкоджений зубний енітеліаїїьний орган. Яка гістологічна чаегина зуба не буде розвинена?А. *Емаль

13. На гістологічному препараті сагітального розрізу закладки нижньої щелепи 3,5-місячного плода людини спостерігається епітеліальний емалевий орган, який охоплює накопичення мезенхімних клітин. Зовні емалевий орган такожоточений компактно розташованими епітеліальними клітинами. Як називається мезенхімне утворення, яке оточує емалевий орган?А. *3убний мішечок

24. Немовля отримує материнське молоко. Які гістологічні структури ротової порожнини пристосовані для подразнення соска грудей, що викликають рефлекторну молоковіддачу?А. *Епітеліальні ворсинки туби

32. На гістологічному препараті організму рогової порожнини видно, що слизова оболонка за своєю будовою поділена на З зони: жирову, залозисту, волокнисту. Що за орган у препараті?А. Тверде піднебіння

33. На гістологічному препараті органу ротової порожнини під слизовою оболонкою знаходиться добре розвинений шар жирової тканини. З якої ділянки зроблений препарат?А. *Тверде піднебіння

45. На поверхні язика відкриваються численні вивідні протоки малих слинних залоз язика, топографія розташування яких не типова для залоз. Вкажіть місце розташування слинних залоз язика.А. *М'язова основа

50. На шліфі багатокореневого зуба бачимо тканину, яка розташовується на верхівках коренів зуба і в місці їх розгалуження. Тканина містить клітини з відростками, які лежать у лакунах і численні колагенові волокна, що мають радіальний або поздовжній напрямок. Назвіть дану тканину.Клітинний цемент

51. На шліфі коронки зуба в дентині бачимо канальці. Що містять дані канальці?А. *Відростки дентинобластів

52. На шлифі зуба в ділянці верхівки кореня бачимо тканину, яка містить клітини з відростками, розташовані в лакунах. Назвіть дану тканину.А. Клітинний цемент

55. На шліфі зуба особи похилого віку в дентині виявили радіальні світлі смуги. Такі ділянки мають назву:А. *Прозорий дентин

73. На гістологічному препараті підщелепної залози видно вивідну протоку. Слизова оболонка протоки вистелена низьким кубічним епітелієм, клітини якої мають слабо розвинуті органели. Що це за вивідна протока?А. *Вставна протока

79. На мікропрепараті, зробленому з привушної слинної залози, розрізняємо кінцеві секреторні відділи з сероцитами, що синтезують переважно ферменти. До яких залоз за класифікацією за хімічним складом секрету вона належить.А. *Білкова

П

8. Про порушення функції якої залози може свідчити пізнє формування органів щелешю-лицевої ділянки і пізнє прорізування зубів у дітей?А. *Щитовидної

9. При обстеженні пацієнта було виявлено аномалію розвитку емалі. З пошкодженням яких структурних компонентів зубного зачатка це пов'язано?А. *Внутрішній емалевий епітелій емалевого органа

12. При обстеженні хворого було виявлено недостатній розвиток пульпи зуба. Яке ембріональне джерело зазнало пошкодження?А. *Мезенхіма

19. Причина виникнення деяких захворювань ротової порожнини пов'язана з особливостями будови слизової оболонки. Які морфологічні ознаки характеризують ці особливості?А. *Місцями відсутні підслизова основа та м'язова пластинка слизової

26. При деяких захворюваннях ясен виявили порушення цілісності слизової оболонки, яка вистеляє ясна. Які особливості будови слизової оболонки ясен можна спостерігати в нормі?А. *Нсрухомо зрощена з окістям, власна пластинка утворює високі сосочки, відсутня м'язова пластинка

30. При вивченні гістологічного препарату ротової порожнини дитини в ділянці піднебінного шва виявлено характерне потовщення епітелію у вигляді концентричних нашарувань епітеліоцитів. Як називаються такі структури?А. *Еиітеліальні тільця піднебіння

35. При обстеженні хворого на дифтерію виявлено зміни на м'якому піднебінні та язичку. Який епітелій, що вистеляє ротову поверхню язичка, зазнав ушкодження?А. Багатошаровий плоский

38. При травматичному пошкодженні нижньої щелепи виявлено пошкодження м'яких тканин органу ротової порожнини, що мас максилярну, проміжну та мандибулярну зони. Який орган зазнав ушкодження?А. *Щока

47. При проведені дослідження епітеліальних клітин ротової порожнини на поверхні ядер виявляються округлі тільця, які свідчать про те, що клітини взято з ротової порожнини жінки. Як називається таке утворення хроматину?А. *Тільце Барра

48. Представлений гістопрепарат органа ротової порожнини, слизова оболонка якого покрита багатошаровим плоским зроговілим епітелієм. Назвіть цей орган.А. *Ясна

53. При дослідженні пучків періодонт) по ходу його фіброзних волокон виявлено численні кущикові рецептори . Яке функціональне навантаження вони несуть? А. *Барорецептори

54. При дослідженні пучків иеріодонту вздовж його волокон виявлені чутливі нервові закінчення у формі клубочків. Роль яких рецепторів відіграють такі нервові закінчення :А. *Тактильних

62. При хронічних запалювальних процесах слинних залоз спостерігаегься пошкодження епітелію вивідних проток. Який епітелій буде ушкоджуватись при цьому в посмугованих протоках великих слинних залоз?А. *Призматичний епітелій з базальною посмугованістю

64. При гострому запаленні привушної слинної залози спостерігається пошкодження клітин секреторних відділів. Які клітини страждають при цьому?А. *Серозні, міоеиітеліальні клітини

65. При хронічних запальних процесах у привушній залозі спостерігається пошкодження епітелію вивідних проток. Який епітелій вкриває між часточкові протоки привушної слинної залози в нормі?А. *Двошаровий, далі - багатошаровий плоский

66. При гострому запаленні привушної слинної залози спостерігаегься пошкодження клітин секреторних відділів. Які клітини страждають при цьому?А. *Серозні, міоеиітеліальні клітини

71. Привушна залоза має кінцеві відділи, які утворені сероцитами. Які органели цих клітин забезпечують синтез і секрецію компонентів слини?А. "Гранулярна ендоплазматична сітка. комплекс Гольджі

В

3. В експерименті на тварині в зубному зачатку зруйнували внутрішній шар епітелію емалевого органа. Розвиток якої жанини зуба буде порушено? А. Ематі

10. В процесі ембріонального розвитку сталося пошкодження поверхневих мезенхімних клітин зубного сосочка в
зубному епітеліальному органі. До порушення формування яких структур зуба це може призвести?А. *Дентину зуба

11. В ході морфогенезу зуба сталося пошкодження внутрішніх клітин зубного мішечка зубного органа. Формування яких структур зуба буде порушено?А. *Цементу зуба В.

14. В ембріогенезі ротової порожнини емаль зубів розвивається з:А. Епітелію

34. В гістологічному препараті органу ютової порожнини видно, що передня поверхня вистелена багатошаровим плоским незооговідим епітелієм, а задня поверхня –псевдобагатошаровим війчастим епітелієм. Що це за орган?А. *М'яке піднебіння

58. Відомо, що в ротову порожнину виділяегься секрет привушних залоз, які всередині мають велику кількість вивідних проток. Деякі протоки вистелені епітелієм з чітко вираженою базальною посмугованістю та мікроворсинками. Які це вивідні протоки з перелічених нижче?А. *Посмугована

60. Внаслідок аномалії розвитку в новонародженого виявлено порушення формування паренхіми великих слинних залоз. Порушенням яких ембріональних джерел викликана ця аномалія?А. *Ектодерми

61. Відомо, що підщелепна слинна залоза має слизові кінцеві відділи, що складаються з мукоцитів. Які ознаки характерні для мукоцитів?А. *Оксифільна цитоплазма

72. Великі слинні залози здатні до масивного виділення слини. Які протоки входять до складу цих залоз?А. *Внутрішньо~, міжчасточкові протоки та проток залози

76. В процесі розвитку зуба в періодонті зберігаються залишки ембріональної кореневої піхви Гертвіга, що носять назву епітеліальних острівців Малассе. Вони можуть бути джерелом розвитку кіст або пухлин в області кореня зуба. Якими клітинами утворена піхва Гертвіга?А. *Клітинами емалевого органу

С

15. Студент запам'ятав, що епітелій у слизовій оболонці ротової порожнини багатошаровий плоский незроговілий. У гістологічному препараті щоки він побачив, що обох боків її епітелій зроговілий. Про що мав пам'ятати студент?А. *Зроговівати може проміжна зона слизової оболонки щоки

16. Стоматолог у кабінеті поліклініки дав завдання інтерну обстежити в пацієнта ділянки слизової оболонки ротової порожнини, котрі зроговівають. Які це ділянки?А. *На твердому піднебінні, вільних краях ясен та вздовж проміжної частини щоки

20. Структурно-функціональною одиницею м'язової тканини мімічної мускулатури є симпласт. Яка це м'язова тканина з перелічених нижче?А. *Поперечно-посмугована

78. Студенту запропонований тест про будову слинних залоз. В умові говориться, що в слинних залозах крім секреторних клітин зустрічаються і міоепітеліальпі, які здатні до скорочення. З якого джерела походять міоепітеліальпі клітини?А. *Епідермального

Х

42. Хворий, 53 років, скаржиться на погіршення смакової чутливості. При обстеженні лікар помітив явища атрофії слизової оболонки деяких ділянок ротової порожнини. Де найвірогідніше спостерігалися такі зміни?А. *На верхній поверхні язика

43. Хворий, 30 років, звернувся до лікаря зі скаргами на підвищення температури тіла до тридцяти восьми градусів, слабкість, болі в горлі. При обстеженні з'ясувалося, що язик хворого вкритий білим нальотом. Які гістологічні структури язика беруть участь в утворенні цього нальоту?А. *Епітелій ниткоподібних сосочків

44. Хворий, 40 років, страждає від серцевих нападів. Лікар призначив йому прийом нітрогліцеріну під язик. Які особливості будови слизової оболонки ротової порожнини насамперед обумовлюють таку можливість прийому ліків?А. Проникливість багатошарового плоского незроговілого епітеліюЯ

18. Який епітелій вкриває слизову оболонку ротової порожнини?А. *Багатошаровий плоский В.

25. Які основні особливості будови слизової оболонки ясен?А. *Зроїдена з окістям

29. Які особливості будови слизової оболонки твердого піднебіння?А. *Щільно зрощена з окістям

О

28. Однією з ланок у патогенезі пародонтозу вважають руйнування епітелію ясен у місці прикріплення до кутикули емалі зуба, що призводить до утворення воріт для проникнення мікроорганізмів. Як називають щілинний простір, що обмежений поверхнею шийки зуба і вільним краєм ясен?А. *Ясенна кишеня В.

37. Один з органів ротової порожнини являє собою декілька складок слизової оболонки, у власній пластинці якої розташовані численні лімфоїдні фолікули. Який це орган?А. Піднебінний мигдалик

77. Однією із вроджених вад, при якій неможливе нормальне харчування і дихання, є серединне розщеплення губи. Незростання яких ембріональних утворень призводить до цієї патології?А. *Медіальних носових відростків

З

67. За допомогою актиноміцину Д блокована білоксинтетична система клітин слиних залоз. Який компонент буде відсутній у слині? Які клітини припинять виділяти свій секрет?А. *Фермент амілаза, сероцити

75. За допомогою шпателя зроблено зішкріб зі слизової оболонки щоки, виготовлено мазок і пофарбовано метиленовим синім. Під мікроскопом біля внутрішньої мембрани ядер епітеліоцитів видно напівсферичні грудочки гетерохроматину. Що це за структура?А. *Тільця Барра

Д

57. Досліджується гістологічний препарат слинних залоз, в якому окрім змішаних кінцевих відділів визначаються слизові ацинуси. Який препарат досліджується?А. *Під'язикова слинна залоза

63. Деякі захворювання слинних залоз зумовлені порушенням функціонування їх вивідних проток. Які саме типи вивідних проток розрізняють у великих слинних залозах?А. *Внутрішньо-, міжчасточкові протоки та проток залози

70. Дитина пошкодила бічну поверхню язика. Які сосочки язика при цьому, імовірно, пошкоджені?А. * Листоподібні


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.015 сек.)