АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Середній індикаторний тиск циклу

Читайте также:
  1. До навчання у середній школі.
  2. Економічні цикли, їх суть і фази циклу. Види і причини циклічних коливань. Антициклічна політика держави.
  3. Середній клас в Україні
  4. Синтез ДНК и фазы клеточного деления. Роль циклинов и циклинзависимых протеинкиназ в продвижении клетки по клеточному циклу.
  5. Чому дорівнює середній вміст гемоглобіну в одному еритроциті?

Лабораторна робота №3. Визначення основних показників роботи двигуна.

Методичні вказівки до виконання.

1. Основні показники роботи двигуна.

2. Середній індикаторний тиск циклу.

3. Індикаторна потужність двигуна.

4. Ефективна потужність двигуна і механічний к.к.д.

5. Питомий розхід палива і ефективний к.к.д

 

 

Джерела:

1. Ф.І. Абрамчук. Автомобільні двигуни-К.: Арістей. 2006.-476с. – С.38.

2. М.С. Ховах, Г.С. Маслов Автомобільні двигуни. –М.: Машиностроение. 1971.- С.72

 

Мета заняття:

Навчитися розраховувати основні показники роботи двигуна.

 

Теоретичні відомості.

 

1. Основними показниками роботи двигуна є:

 

Середній індикаторний тиск циклу.

Середній індикаторний тиск в циліндрі по нескругленій діаграмі рірвизначається:

Для двигунів з іскровим запаленням:

Де ра – тиск в кінці такту впуску, ε – ступінь стиску, λ – ступінь підвищення тиску,

.n1- показник політропи при стиску, n2- показник політропи при розширенні.

 

Для дизельних двигунів:

де ρ – ступінь попереднього розширення, δ – ступінь подальшого розширення, Ці величини звязані залежністтю: ε = ρ δ.

 

Реальний середній індикаторний тиск в двигунах менший за розрахунковий і визначається по формулі:

 

рі = φn pip

 

де φn – коефіцієнт зменшення тиску, рівний 0,92…0,97

 


1 | 2 | 3 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)