АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Взаємодія митних органів з правоохоронними та іншими державними органами

Читайте также:
 1. Антиконкурентні дії органів влади, місцевого самоврядування, адміністративно - господарського управління і контролю
 2. Взаємодія АЕС і навколишнього середовища
 3. Взаємодія ГЕС і навколишнього середовища
 4. Взаємодія з іншими засобами
 5. Взаємодія країн у справі збереження та відновлення довкілля.
 6. Взаємодія металів з кислотами
 7. Взаємодія металів з неметалами
 8. Взаємодія між органами Держказначейства та державної податкової служби в процесі виконання державного та місцевих бюджетів за доходами
 9. Взаємодія попиту і пропозиції. Ринкова рівновага та механізм її досягнення
 10. Взаємодія процесів. Розподілювана пам’ять. Семафори
 11. Взаємодія теорії та практики

Відповідно до статей 26-29 МКУ, митні органи у своїй діяльності взаємодіють з іншими державними, в тому числі, правоохоронними органами. Відповідно до Статуту залізниць України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.1998 р. №457, та з метою врегулювання порядку й умов переміщення товарів та інших предметів у вантажних залізничних поїздах через митний кордон України Міністерством транспорту України та Державною митною службою виданий спільний наказ від 30.03.2001 р. №231/174 "Про затвердження Порядку взаємодії митниць і залізниць України при переміщенні через митний кордон товарів та інших предметів у вантажних залізничних поїздах".[22, с.122] [2, ст.26-29]

З метою посилення боротьби з контрабандою і максимального використання можливостей у цій галузі зацікавлених міністерств і установ України, наказом Державного митного Комітету України №225 від 21.09.1994 р. затверджена і введена в дію Інструкція про взаємодію правоохоронних та інших державних органів України у боротьбі із злочинністю, яка узгоджена з керівниками МВС, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України. Ця Інструкція надала змогу підвищити ефективність взаємодії МВС, Служби безпеки України, Державної митної служби України і Державної прикордонної служби України у попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів у сфері зовнішньоекономічної діяльності, припиненні незаконного вивезення та ввезення на територію України об'єктів інтелектуальної власності, наркотичних засобів, сильнодіючих отруйних, радіоактивних, вибухових речовин, зброї та набоїв до неї, предметів культурної та історичної спадщини, виявленні та усуненні причин і умов, що сприяють здійсненню таких правопорушень.[24, с.143-149]

З метою вдосконалення взаємодії, координації зусиль і розмежування функцій на кордоні України організацій державної влади і управління, Державним комітетом у справах охорони державного кордону України, Державною митною службою, Міністерством внутрішніх справ, Службою безпеки, Міністерством транспорту, Міністерством закордонних справ, Міністерством охорони здоров'я, Міністерством сільського господарства і продовольства, Міністерством охорони навколишнього середовища, Міністерством юстиції України, за погодженням з Генеральним прокурором України (назви міністерств дано у редакції Інструкції), була розроблена "Інструкція про взаємодію та розмежування функцій щодо здійснення контролю на державному кордоні", яка введена в дію в митних органах України наказом Державного митного комітету України №181

від 20.07.1995 р.[23, с.255]

Постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2007 р. № 622 затверджено Порядок реєстрації об'єктів права інтелектуальної власності у митному реєстрі, отримання інформації та взаємодії митних органів з іншими правоохоронними і контролюючими органами та власниками прав на об'єкти права інтелектуальної власності у разі призупинення митного оформлення товарів за ініціативи митного органу. Відповідно до розділу даного Порядку, який має назву «Отримання інформації та взаємодія митних органів з іншими правоохоронними і контролюючими органами та правовласниками у разі призупинення митного оформлення товару за ініціативи митного органу» митні органи з метою реалізації права призупиняти за власною ініціативою митне оформлення товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності (далі - об'єкти) та відносно яких є підстави вважати, що внаслідок їх переміщення через митний кордон України можуть бути порушені права інтелектуальної власності, вживають заходів до отримання, перевірки та зберігання інформації про правовласника. Митні органи отримують інформацію про правовласника, товари, об'єкти, що містяться у складі товарів, іншу інформацію, яка може бути використана для запобігання порушенню прав інтелектуальної власності під час переміщення через митний кордон України товарів, що містять об'єкти:

- від виробників товарів, що містять об'єкти;

- від правоохоронних та контролюючих органів;

- від митних органів інших країн, у тому числі з відкритих баз даних таких органів;

- від міжнародних організацій, у тому числі з відкритих баз даних таких організацій; з митного реєстру;

- з інших джерел.

Отримана, попередньо опрацьована та сформована митним органом інформація з висновками та пропозиціями щодо можливостей її використання під час здійснення митного контролю доводиться до ДМСУ. Державна митна служба України аналізує та перевіряє зазначену інформацію із здійсненням взаємодії у встановленому законодавством порядку з правовласниками, митними органами інших країн, міжнародними організаціями, правоохоронними і контролюючими органами. Опрацьовану інформацію Держмитслужба доводить до всіх митних органів для використання під час прийняття рішення про призупинення митного оформлення товарів, що містять об'єкти, за власної ініціативи.[24, с.65-72]

Держмитслужба забезпечує зберігання перевіреної інформації про правовласника, товари і об'єкти, що містяться у складі товарів. Якщо на підставі такої інформації митний орган у процесі митного контролю та митного оформлення товарів, що містять об'єкти, виявляє ознаки порушень права інтелектуальної власності, то він за власною ініціативою призупиняє митне оформлення таких товарів. Митний орган надсилає у той же день повідомлення правовласникові, в якому пропонується подати у триденний строк після його надходження митному органу письмове клопотання про сприяння захисту прав інтелектуальної власності та внести заставу або надати іншу еквівалентну гарантію для відшкодування витрат і збитків у разі призупинення митного оформлення товарів, що містять об'єкти. Інформація про таке призупинення митного оформлення товарів невідкладно доводиться до Держмитслужби. Після надходження інформації про призупинення за власної ініціативи митного органу митного оформлення товарів, що містять об'єкти, Держмитслужба перевіряє своєчасність внесення правовласником застави або надання іншої еквівалентної гарантії, про що невідкладно інформує митний орган, який призупинив митне оформлення таких товарів. Захист прав інтелектуальної власності здійснюється відповідно до вимог Цивільного кодексу з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом.[25, с.129]

Обмін статичною інформацією між митними органами з іншими державними органами здійснюється у порядку визначеному відповідними законодавчими актами, що регулюють діяльність цих органів. Взаємовідносини митних органів і їх посадових осіб з органами місцевого самоврядування будуються на договірній основі та на засадах підконтрольності у межах повноважень наданих органам місцевого самоврядування. З питань віднесених до відання органів місцевого самоврядування на їх вимогу митні органи надають відповідну інформацію. Відповідно до закону України «Про місцеві державні адміністрації» від 9 квітня 1999року №586 місцева державна адміністрація сприяє діяльності митних органів, створює умови для їх належного функціонування, забезпечує виконання завдань за міжнародними договорами, сприяє розвитку міжнародного співробітництва, сприяє зовнішньоекономічним зв’язкам. [26, с.54-58]

Порядок взаємодії між митними органами, правоохоронними органами та органами охорони державного кордону України визначається і інструкцією «Про взаємодію та розмежування функцій щодо здійснення контролю на державному кордоні» від 20 червня 1994року №188 відповідно до цієї інструкції взаємодія між вказаними органами здійснюється за такими напрямками:

1. Розробка і здійснення заходів щодо запобігання, виявлення і розкриття порушень митного законодавства з прикордонних і митних питань.

2. Розслідування і розкриття злочину в сфері зовнішньоекономічної діяльності, розшук і затримання злочинців.

3. Обмін інформацією про наміри і спроби порушень державного кордону, незаконного переміщення через кордон товарів та інших предметів.

4. Внесення до відповідних інструкцій міністерств та усунення виявлених причин і умов, які сприяють здійсненню порушень законодавства про державний кордон та митну справу та пропозиції щодо змін і доповнень до чинного законодавства України.

5. Узагальнення підсумків та розробка нових форм взаємодії.

Отже, взаємодія надає змогу підвищити ефективність взаємодії МВС, Служби безпеки України, Державної митної служби України і Державної прикордонної служби України у попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів у сфері зовнішньоекономічної діяльності, припиненні незаконного вивезення та ввезення на територію України об'єктів інтелектуальної власності, наркотичних засобів, сильнодіючих отруйних, радіоактивних, вибухових речовин, зброї та набоїв до неї, предметів культурної та історичної спадщини, виявленні та усуненні причин і умов, що сприяють здійсненню таких правопорушень.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)