АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Взаємодія ГЕС і навколишнього середовища

Читайте также:
 1. Аналіз галузі та конкурентного середовища підприємства в галузі
 2. Аналіз маркетингового середовища підприємства
 3. Аналіз оточуючого середовища сервісного підприємства
 4. Аналіз та оцінка середовища підприємств за методом SWOT-аналізу
 5. В галузі охорони навколишнього середовища»
 6. Взаємодія АЕС і навколишнього середовища
 7. Взаємодія з іншими засобами
 8. Взаємодія країн у справі збереження та відновлення довкілля.
 9. Взаємодія металів з кислотами
 10. Взаємодія металів з неметалами
 11. Взаємодія митних органів з правоохоронними та іншими державними органами

Усього кілька десятиліть назад широке поширення одержала точка зору про те, що ГЕС не можуть негативно впливати на навколишнє середовище. Однак згодом стало ясно, що при будівництві і експлуатації ГЕС навколишньому природному середовищу наноситься істотний збиток (рис. 7.5).

Рис. 7.5. Вплив ГЕС на навколишнє середовище

Головним нещастям є саме водоймища, більшу частину яких становлять мілководдя. Площі мілководь особливо великі при зарегулюванні рівнинних рік, наприклад, у водоймищ Дніпровського каскаду. Вода мілководь інтенсивно прогрівається сонцем, що в сукупності із вступом біогенних речовин створює сприятливі умови для розвитку синьозелених водоростей і інших евтрофікаціонних процесів. При створенні водоймищ затоплюється територія, рівна площі його дзеркала. Для акумулювання 1 км3 води у водоймищах, що споруджуються на рівнинних ріках, площа затоплення становить порядку 300-320 км2, на гірських ріках - порядку 80-100 км2. Тому розвиток гідроенергетики переважної частини в гірській місцевості. У результаті фільтрації води в борти водоймища довкола нього формується велика зона підтоплення, майже рівна по площі дзеркалу водоймища. Хвильові явища викликають переробку берегів і їх обвалення, що збільшує площі мілководь. Мілководдя і підтоплення сприяють заболочуванню територій, що прилягають до водоймища.

При спорудженні ГЕС відбувається перерозподіл стоку ріки, змінюється її рівень, а також хвильовий, термічний і льодовий режими. Швидкості плину ріки зменшуються в десятки раз. В окремих частинах водоймища виникають застійні зони. Змінюється тепловий режим у нижньому б'єфі водоймища в осінньо-зимовий період за рахунок вступу з верхнього б'єфа більш теплої води, нагрітої у водоймище за літо. Ці відхилення від природніх умов поширюються на сотні кілометрів від греблі ГЕС. Спостерігаються істотні зміни гідрохімічного і гідробіологічного режимів водних мас. У верхньому б'єфі маси води насичуються органічними речовинами, що надходять із річковим і поверхневим стоком, стічними водами, а, що також вимиваються із затоплених ґрунтів.

Під тиском величезних мас води, накопичених у водоймищах, нерідко відбуваються осідання земної поверхні, порівнянні із землетрусами силою до 2-3 балів. У результаті зміни руслових режимів у водоймищах осідають наноси. Зарегулювання річкового стоку відбивається на стані морського середовища. Згубним для Азовського моря виявилося зарегулювання стоку рік Дону і Кубані. Спорудження Цимлянського (на Доні) і Краснодарського (на Кубані) водоймищ зменшив вступ річкового стоку в Азовське море приблизно на 30%, що привело до зниження рівня моря на 70 див. Чорноморська вода із солоністю 14-17% заюшила в акваторію Азовського моря, солоність якого становила 7-11%. Поступова зміна солоності Азовського моря привела до зникнення його численного і різноманітного рибного населення. Цьому сприяли також невиправдано високі квоти щорічного улову риби і забруднення акваторії Азовського моря стічними водами рисових плантацій, іншими стічними водами, скиданнями судів. У результаті протягом 15-20 років рибні запаси Азовського моря виявилися практично вичерпаними.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)