АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Охорона і використання лісів зелених зон міст

Читайте также:
 1. Адміністративні правопорушення в галузі охорони природи, використання природних ресурсів, охорони пам'яток історії та культури. Ведення адвокатом таких справ.
 2. Виділення і визначення розмірів зелених зон міст України
 3. Використання web інтерфейсу для роботи з e-mail
 4. Використання автофільтру в EXEL.
 5. Використання антивірусів
 6. Використання добрив і пестицидів та його наслідки
 7. Використання займенників у професійному мовленні
 8. Використання здобутків правової інформатики щодо забезпечення правотворчої діяльності
 9. Використання і переробка відходів.
 10. Використання імені фізичною особою
 11. Використання інформаційно-обчислювальної техніки
 12. Використання макросів

Охорона і використання лісів зелених зон міст повинні ґрунтуватися на комплексній системі лісокористування. Така система включає лісоводство, біотехнічні і протипожежні заходи, благоустрій території для забезпечення оздоровчих і середозахисних функцій лісу і організації відпочинку міського населення, а також передбачає обмеження побічного користування лісом. Виконання цих завдань повинне забезпечувати:

· у лісопарковій частині - збереження і формування довговічних стійких і естетично привабливих насаджень, придатних для організації відпочинку населення;

· у лісогосподарській частині - формування високопродуктивних насаджень, що сприяють очищенню і оздоровленню повітряного басейну міста, створенню резерву для подальшого розширення лісопаркової частини міста, задоволенню потреб у деревині і продуктах побічного користування лісом.

Територіальна організація зелених зон міст передбачає:

· виділення місць відпочинку населення;

· виділення особливо охоронюваних ділянок, "зон спокою" для тварин, що забезпечують підтримку нормального функціонування лісових екосистем;

· розміщення зон розвитку лісогосподарської діяльності.

Лісоводні заходи включають систему рубань і лісовідновних робіт. Система рубань у лісах зелених зон передбачає:

· у лісопарковій частині - рубання, спрямовані на формування ландшафту, і санітарні рубання;

· у лісогосподарській частині - рубання догляду за лісом, санітарні рубання, лісовідновні рубання, рубання реконструкції малоцінних лісових насаджень і рубання, спрямовані на формування естетично коштовного ландшафту.

Вік насаджень лісогосподарської частини зелених зон міст, намічуваних для лісовідновного рубання, визначають із урахуванням стану насаджень, але не нижче класу віку, установленого для лісів першої групи.

Лісовідновні роботи повинні проводитися на лесотипологічної основі з місцевих порід дерев з урахуванням ландшафтних особливостей території, по можливості відновлюючи корінні насадження, як найбільш стійкі до рекреаційних навантажень, а також сприяючи природньому лісовідтворенню.

Поблизу промислових підприємств, що виділяють в атмосферу пил і шкідливий гази, створюються лісові культури з підвищеними газоустійкістю і пиловлюючими властивостями.

Лісу зелених зон міст забезпечуються також системою протипожежних заходів.

Біотехнічні заходи включають:

· фітопатологічний і ентомологічний захист лісу і профілактику атак шкідників і хвороб шляхом здійснення лісопатологічного нагляду і використання засобів захисту лісу, безпечних для людини і тварин;

· збереження і регулювання чисельності тварин за допомогою системи щорічних обліків, заходів щодо охорони і регулюванню чисельності, обладнання штучних гнізд для птахів і рукокрилих, уведення в деревостій плодово-ягідних дерев і чагарників, створення системи зон спокою, мікрозаказників і мікрозаповідників для залучення господарсько-коштовних організмів, підтримки високої надійності функціонування лісових екосистем.

Для регулювання чисельності тварин, що наносять шкоду лісовим насадженням, допускається їхнє відлякування, вилов і відстріл з дотриманням заходів безпеки відпочиваючих.

Сінокосіння допускається тільки на спеціально відведених ділянках. У лісах лісопаркової частини не допускаються такі побічні види лісокористування, як випас худоби, промислова заготовка лікарських трав, збір красиво квітучих рослин, деревних соків, грибів, ягід, плодів, горіхів, технічної сировини, а також полювання.

Насадження лісопаркової частини повинні сприяти формуванню привабливих ландшафтів, для чого передбачається декоративне оформлення лісових доріг, галявин і узлісь.

Контрольні питання

1. Що таке флора, фауна, рослинність, тварина населення?

2. Що таке ареал? Які різновиди ареалу ви знаєте?

3. Як урбанізація впливає на динаміку ареалів видів рослин і тварин?

4. Що таке антропогенний ландшафт? Чим він відрізняється від ландшафтно-техногенної системи?

5. Основні риси зміни рослинного покриву в процесі урбанізації.

6. Охарактеризуйте основні риси урбанізованої фауни.

7. Фітомеліорація, створення зелених насаджень у різних функціональних зонах міста.

8. Що таке зелена зона міста? Які види лісокористування можливі в зелених зонах?

9. Класифікація зелених насаджень міст.

10. Функції лісопаркової і лісогосподарської частин зеленої зони міста.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)