АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Використання добрив і пестицидів та його наслідки

Читайте также:
 1. А) суспільно небезпечні наслідки, причинний зв’язок між діянням і суспільно небезпечними наслідками, місце, час, обстановка, спосіб і засоби вчинення злочину;
 2. Адміністративні правопорушення в галузі охорони природи, використання природних ресурсів, охорони пам'яток історії та культури. Ведення адвокатом таких справ.
 3. Використання web інтерфейсу для роботи з e-mail
 4. Використання автофільтру в EXEL.
 5. Використання антивірусів
 6. Використання займенників у професійному мовленні
 7. Використання здобутків правової інформатики щодо забезпечення правотворчої діяльності
 8. Використання і переробка відходів.
 9. Використання імені фізичною особою
 10. Використання інформаційно-обчислювальної техніки
 11. Використання макросів

 

Внесення в грунт органічних і мінеральних доьрив значно підвищує родючість грунту і врожайність культур. Для окультурення кислих грунтів застосовують вапнування, а солонцюватих — гіпсування. Без використання добрив сільськогосподарське виробництво існувати не може. В економічно розвинених країнах внесення у грунт добрив, використання нових сільськогос­подарських машин, зрошення земель в останні 20 — 30 років дали змогу підвищити врожайність сільськогосподарських культур у 2 — 3 рази.

Проте внесення добрив може бути економічним фактором, який погіршує санітарний стан, агрофізичні, біологічні та агрохімічні власти­вості грунту. Велика кількість добрив, які вносять на полях, порушує природний цикл кругообігу природних речовин не лише в полі, а й у біосфері.

Надлишок добрив шкідливо впливає на біологічну повноцінність і харчові якості вирощуваних овочевих культур, зелених кормів. Бульби картоплі, вирощені в таких умовах, містять мало крохмалю, погано збе­рігаються. У ряді випадків нітрати накопичуються в рослинах. Якщо вміст їх становить понад 0,5 %, цс стає небезпечним для тварин, які поїдають такі рослини.

Охороні навколишнього середовища і грунтів сприяє використання сучасних прогресивних систем удобрення, згідно з якими необхідно: додержуватися встановлених норм внесення добрив; на легких грунтах застосовувати гранульовані добрива; не вносити добрив у талий грунт;азотні добрива вносити навесні;не вносити добрива в грунтиводоохоронних зон;не залишати на полях невикористаних добрив.

Пестициди – ядохімікати з різним ступенем токсичності. Пестициди застосовують у сільському господарстві для захисту рослин від шкідників, хвороб і бур’янів, а також для стимулювання розвитку зерен, плодів і т.п.Пестициди є не тільки дуже токсичними речовинами, але і досить стійкими. Стійкість пестицидів порівнюють із радіоактивними ізотопами і оцінюють також по періоду напіврозпаду – час, за який концентрація пестицидів зменшується в 2 рази. Самими стійкими є хлорорганічні пестициди.

Пестициди, потрапляючи в організм людини і накопичуючись там у великих кількостях, приводять до розвитку багатьох хронічних захворювань і гострих отруєнь, а також до збільшення кількості вроджених аномалій розвитку і дитячої смертності. Пестициди надовго затримуються в організмі, деякі залишаються в ньому назавжди. Ще однією негативною властивістю пестицидів є те, що вони можуть виводитися з організму і передаватися дітям разом з молоком матері, що годує.Прикладом пестициду є ДДТ.

Для прикладу, у світовому океані пестициди накопичуються у фітопланктоні, що приводить до вповільнення процесу фотосинтезу. Тим часом фітопланктон робить близько 70% кисню на всій Землі. Якщо концентрація ДДТ досягне у світових водах великих кількостей у результаті подальшого його використання, то наслідки можуть бути катастрофічними.

Після обробки культурних рослин пестициди зберігаються на їхній поверхні і у ґрунті. При цьому період напіврозпаду в деяких пестицидів, що містять миш’як, свинець або ртуть, може затягтися до 20 років, тому що вони є дуже стійкими і майже не руйнуються під дією сонця, мікроорганізмів і экзоферментів. До таких пестицидів відноситься і ДДТ.За допомогою досягнень сучасної науки були проведені експерименти, у результаті яких було встановлено, що ДДТ впливає на геном людини, викликаючи генетичні зміни в організмі.Існує певна допустима норма вмісту залишкових пестицидів у продуктах харчування. Це така кількість пестицидів, що є нешкідливим для здоров’я людини.

До безпечних засобів захисту рослин можна віднести:

 1. сівозміна;
 2. заміну землі в теплицях;
 3. переміщення теплиць на інші ділянки;
 4. спільні посадки різних культур;
 5. залучення птахів, жаб і хижих комах до місць посадок і ін.

Так, для боротьби з попільницею, що вражає, крім капусти, також брукву, редис і інші, можна використати жуків і личинок сонечок, які знищують попелицю.

Питання для самоконтролю:

1. Що таке пестициди?

2. Яка роль добрив у вирощуванні врожаю?

3. Поясніть позитивні і негативні сторони хімічного обробітку грунтів?

 

Теми рефератів:

ü Пестициди та їх види. Вплив пестицидів на довкілля та здоров'я людини.

ü Мінеральні добрива:їх класифікація та використання.

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)