АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Використання автофільтру в EXEL

Читайте также:
 1. Адміністративні правопорушення в галузі охорони природи, використання природних ресурсів, охорони пам'яток історії та культури. Ведення адвокатом таких справ.
 2. Використання web інтерфейсу для роботи з e-mail
 3. Використання антивірусів
 4. Використання добрив і пестицидів та його наслідки
 5. Використання займенників у професійному мовленні
 6. Використання здобутків правової інформатики щодо забезпечення правотворчої діяльності
 7. Використання і переробка відходів.
 8. Використання імені фізичною особою
 9. Використання інформаційно-обчислювальної техніки
 10. Використання макросів
 11. Використання наручників охоронцями

Автофільтр може працювати за простими критеріями(одна умова),складними критеріями(максимум 2 умови за одним полем) і складеними критеріями,які можуть містити стільки умов,скільки полів у списку,але при цьому використовують макс 2 умови за одним полем. Критерії заносяться під час роботи Автофільтра, а результати запиту для подальшого збереження користувач може самостійно скопіювати в інше місце поточного робочого аркуша або на новий аркуш.

Виділяється список,вибирається пункт меню Данные/Фильтр…/Автофильтр:

В усіх назвах полів списку розташується кнопка зі стрілкою.При натисненні на цю кнопку у вибраному полі списку відкривається меню.Пункт Все виводить усі значення з позначеного поля,Пункт (Первые 10…) виводить до десяти записів з макс або мін значеннями з позначеного поля,Пункт (Пустые) виводить тільки ті записи,де у вказаному поля є порожні комірки, а пункт (Непустые) виводить тільки ті записи,де в указаному полі немає порожніх комірок(ці пункти меню зявляються у меню Автофільтра,тільки у випадку,якщо у полі є порожні комірки).

При виборі одного з наведених значень,список буде відфільтрований по простому критерію. Так само можна одночасно вибрати критерій пошуку даних і в іншому полі(полях)-складений критерій. Стрілка на кнопці і номери рядків списку стануть блакитними-це ознака того, що дані у списках відфільтровані.

Для відновлення показу всіх записів списку можна поступово із меню кнопки зі стрілкою,в полях де визначався критерій,вибрати пункт Все, або одразу вибрати в головному меню пункт Данные/Фильтр…/Отобразить все.

Пункт (Условие) використовується для створення запиту із складним критерієм(максимум 2 умови) по вказаному полю.У віконці можна запонити дві,або одну умову.У списку умов обираємо якусь одну(менше,більше,равно..). Кнопка И використовується якщо потрібне одночасне виконання обох введених умов, кнопки ИЛИ -коли має виконуватися одна з 2х умов.Тиснемо Ок і отримуємо результати.

Кожен отриманий результат запиту можна скопіювати у визначене місце робочої книги, зробити відповідні підписи,а в основній таблиці скасувати результати запитів і за необхідністю продовжувати створювати нові запити для пошуку даних.

Якщо робота із запитами уже непотрібна,Автофільтр можна закрити.Для цього вибирається пункт меню Даные/Фильтр../Автофильтр -кнопки зі стрілками зникнуть, і таблиця набуде попереднього вигляду.

Використання надбудов EXEL для вирішення нелінійних рівнянь n-го порядку.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)