АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Накопичувачі на оптичних дисках

Читайте также:
  1. Накопичувачі на гнучких магнітних дисках (НГМД)
  2. Накопичувачі на жорстких магнітних дисках (НЖМД)
  3. Розрахунок системи теплоакумулюючого електроопалення з застосуванням твердотільних (магнезитових) накопичувачів)

Накопичувач CD-ROM Починаючи з 1995 року в базову конфі-гурацію персонального комп'ютера замість дисководів на 5,25 дюймів почали включати дисковод CD-ROM. Абревіатура CD-ROM (Compact Disk Read Only Memory) перекладається як постійний запам'ятовуючий пристрій на основі компакт-дисків. Принцип дії цього пристрою полягає у зчитуванні цифрових даних за допомогою лазерного променя, що відбивається від поверхні диска. В якості носія інформації використовується звичайний компакт-диск CD. Цифровий запис на компакт-диск відрізняється від запису на магнітні диски високою щільністю, тому стандартний CD має ємність порядку 650-700 Мбайт. Такі великі об'єми характерні для мультимедійної інформації (графіка, музика, відео), тому дисководи CD-ROM відносяться до апаратних засобів мультимедіа. Крім мультимедійних видань (електронні книги, енциклопедії, музикальні альбоми, відеофільми, комп'ютерні ігри) на компакт-дисках розповсюджується також різноманітне системне та прикладне програмне забезпечення великих обсягів (операційні систе-ми, офісні пакети, системи програмування і т.д.)

Накопичувач CD-R (CD-Recordable) Зовні схожі на накопичувачі CD-ROM і сумісні з ними за розмірами диска та форматами запису. Дають змогу виконати одноразовий запис і необмежену кількість зчитувань. Запис даних здійснюється за допомогою спеціального програмного забезпечення. Швидкість запису сучасних накопичувачів CD-R складає 4х-8х.

Накопичувач CD-RW (CD-ReWritable) Використовуються для багаторазового запису даних, причому можна як просто дописати нову ін-формацію на вільний простір, так і повністю перезаписати диск новою інформацією (попередні дані знищуються). Як і у випадку з накопичувачами CD-R, для запису даних необхідно встановити в системі спеціальні програми, причому формат запису сумісний зі звичайним CD-ROM. Швидкість запису сучасних накопичувачів CD-RW складає 2х-4х.

Накопичувач DVD (Digital Video Disk) Пристрій для читання цифрових відеозаписів. Зовні DVD-диск схожий на звичайний CD-ROM (діаметр - 120 мм, товщина 1,2 мм), однак відрізняється від нього тим, що на одній стороні DVD-диску може бути записано до 4,7 Гбайт, а на обох - до 9,4 Гбайт. У разі використання двошарової схеми запису на одному його боці можна розмістити вже до 8,5 Гбайт інформації, відповідно на обох боках - близько 17 Гбайт. DVD-диски допускають також перезапис інформації.

Найважливішим чинником, що стримує широке застосування накопичувачів CD-R, CD-RW та DVD, є висока вартість як їх самих, так і змінних носіїв.

!23. Інструментальні засоби MS Outlook Express (The Bat, Thunderbird, тощо).

Щоб користувач міг надсилати й одержувати електронні повідомлення, на його комп’ютері повинно бути програмне забезпечення клієнта електронної пошти. Існують різні поштові програми, які мають різні можливості і призначені для роботи в різних операційних системах. Широко застосовуються поштові програми Microsoft Exchange, Outlook Express, Microsoft Outlook, Internet Mail, Eudora, Exchange Mail тощо.

При роботі в Outlook Express доступна безліч інструментальних засобів. На-приклад, щоб прочитати повідомлення, достатньо натискувати кнопку «По-шта» на панелі інструментів Internet Explorer.

Зручність використовування адресної книги при відправці повідомлень не викликає сумнівів. Адресна книга Outlook Express досконаліша, ніж в інших стан-дартних поштових додатках і надає більш широкий круг можливостей. Ось деякі з них.

1) Зберігання і оновлення інформації про адресатів: домашня адреса і адреса електронної пошти, робочий і домашній телефони і т.д.

2) Створення поштових груп або списків розсилки. Можна відправляти повідомлення відразу цілій групі, а також обновлювати інформацію про окремих представників даної групи.

3) Визначення тих осіб, яким необхідно відправляти повідомлення в текстовому форматі, а не форматі HTML.

4) Використання адрес конференцій. Можна виділити декілька адрес і виклика-ти на конференцію NetMeeting вказаних абонентів.

5) Автоматичне включення візиток в у відповідь повідомлення.

The Bat - це зручна й потужна програма з багатомовним інтерфейсом, що володіє рядом можливостей, що значно полегшують роботу з електронною поштою. Вона дозволяє працювати з необмеженою кількістю поштових скриньок, підтримуючи протоколи IMAP4, POP3, APOP і SMTP, має потужну систему сортування пошти, дозволяє перевіряти орфографію й робити PGP-Шифрування, а також має безліч інших, не менш корисних функцій. Крім цього, є можливість роботи з листами безпосередньо на сервері, без їхнього завантаження на комп'ютер користувача, записна книжка, функція дозвону й утиліта для перегляду різних графічних файлів.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)