АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Топологія локальних мереж

Читайте также:
  1. Network topology (Топологія мережі)
  2. ПОБУДОВА СІТЬОВОГО ГРАФІКА БУДІВНИЦТВА ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ.

Топологія мережі — це її геометрична форма або фізичне розташування комп’ютерів по відношенню один до одного. Існують такі типи топологій: зірка, кільце, шина, дерево, комбінована. Мережа у вигляді зірки містить центральний вузол комутації (мережевий хаб, мережевий сервер), до якого посилаються всі повідомлення з вузлів (робочих станцій). Мережа у вигляді кільця має замкнений канал передачі даних в одному напрямку.

Інформація передається послідовно між адаптерами робочих станцій доти, доки не буде прийнята отримувачем. Топологія «Шина» використовує як канал для передачі даних, коаксіальний кабель. Усі комп’ютери під’єднуються безпосередньо до шини. У мережі з топологією «Шина» дані передаються в обох напрямках одночасно.

 

130. Упорядкування даних у таблицях Excel.

Для швидкого сортування списку за збільшенням значення ключової ознаки необхідно встановити табличний курсор у клітинку, з якої список починається, потім клацнути мишкою на кнопці сортування По возрастанию, розміщеній на стандартній панелі інструментів. Кнопка сортування По убыванию працює так само, але список сортується за зменшенням значення ключової ознаки. В обох випадках Excel визначає розмір списку і сортує всі рядки в ньому. Якщо у формулах використовується значення клітинок, розміщених в інших рядках списку, то після сортування ці формули будуть неправильні. Якщо формули в списку пов`язані з клітинками поза ним, слід вказати абсолютні адреси цих клітинок. У разі потреби відсортувати більш ніж одне поле необхідно виконати команду Данные/ Сортировка, з`явиться діалогове вікно Сортировка диапазона. У списку Сортировать по вибрати поле і вказати порядок сортування. Потім зробити це для другого поля. Якщо треба сортувати і за третім полем, визначити останнє в третьому розділі. Якщо активізована опція Идентифицировать поля по Подписям (первая строка диапазона), рядок заголовка граф не буде впливати на сортування. Клацнути на кнопці ОК, і рядки швидко перегрупуються. Якщо результат сортування виявився незадовільним, виконати команду Правка/ Отменить Сортировку або натиснути Ctrl + Z. Досить часто потрібно, щоб рядки робочої таблиці зберігалися в початковому стані, а сортування виконувалось лише тимчасово для проглядання. Тоді слід доповнити робочу таблицю ще однією додатковою графою і зберігати в ній порядкові номери рядків без формул. Якщо клацнути мишкою на кнопці Параметры у діалоговому вікні Сортировка диапазона, на екрані з`явиться діалогове вікно Параметры сортировки, у якому є такі поля:

Порядок сортировки по первому ключу. Дає змогу визначити особливий порядок сортування.

Учитывать регистр. При сортуванні буде враховуватися відмінність між великими і малими буквами.

Сортировать. Дає змогу визначити порядок сортування рядків (задано за замовчуванням) або граф.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)