АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

РОСТ(відомі У; відомі Х; нові Х) – використовується у задачах прогнозування для довгострокової нелілінійного прогнозу

Читайте также:
 1. Аналіз математичних методів прогнозування валютних курсів
 2. Аналіз, діагностика та прогнозування розвитку регіональної економіки
 3. ВЕРИФІКАЦІЯ ПРОГНОЗУ
 4. Відомість основних об'ємів робіт по будівництву об'єкта озеленення
 5. Відповідно до ст.62 ЦПК України сторони, треті особи та їхні представники за їх згодою можуть бути допитані як свідки про відомі їм обставини, що мають значення для справи.
 6. Дезінформація як метод маніпулювання людською свідомістю
 7. Для чого використовується розчин перекису водню в аптечці?
 8. Еволюція уявлень про свідомість.
 9. ЕКОНОМІЧНИЙ ЦИКЛ І ЙОГО ФАЗИ. ПРИЧИНИ ЕКОНОМІЧНИХ КОЛИВАНЬ. ПРОГНОЗУВАННЯ ДІЛОВОГО ЦИКЛУ
 10. Етапи вироблення прогнозу і критерії його ефективності
 11. Класифікація інформації, що використовується в системі органів державного управління
 12. Методи маніпулювання людською свідомістю

СЧЁТЕСЛИ (COUNTIF) Підраховує кількість непустих клітинок у діапазоні, які відповідають указаній умові.

МЕДИАНА (MEDIAN) Повертає медіану вказаних чисел.

 

90)

Гіперпосилання — це посилання в документі, по клацанню якого відкривається інша сторінка або файл. Звичайно посилання вказує на іншу веб-сторінку, але воно також може вказувати на малюнок, адресу електронної пошти або програму. У документі гіперпосилання може бути представлене текстом або малюнком.

• Абсолютне посилання містить повну адресу, включаючи протокол, веб-сервер, шлях та ім'я файлу.

• У відносному гіперпосиланні немає одного або декількох компонентів. Ці компоненти беруться з адреси сторінки, яка містить посилання. Наприклад, якщо не вказані протокол і веб-сервер, будуть використані протокол і домен (.com,.org,.edu або.ua) поточної сторінки.

У Microsoft Office Word можна створити гіперпосилання, натиснувши клавішу ENTER або ПРОБІЛ після того, як було введено адресу наявної веб-сторінки.

Створення гіперпосилання на документ, файл або веб-сторінку

• Виділіть текст або рисунок, який потрібно відобразити як гіперпосилання.

• На вкладці Вставлення у групі Посилання виберіть пункт Гіперпосилання

Можна також клацнути правою кнопкою миші текст або рисунок і вибрати команду Гіперпосилання з контекстного меню.

Або ж:

• Щоб створити посилання на наявний файл або веб-сторінку, виберіть варіант Наявнийфайлабовеб-сторінка у розділі Зв'язати з, а потім введіть адресу, на яку потрібно зробити посилання, у полі Адреса. Якщо адреса файла невідома, натисніть стрілку поруч зі списком Папка і знайдіть потрібний файл.

• Щоб створити посилання на файл, який ще не створено, виберіть варіант новимдокументом у списку Зв'язати з, введіть ім'я нового файлу в полі Ім'яновогодокумента, а потім у розділі Колипочатиредагуванняновогодокумента виберіть варіант Пізніше або Зараз.

 

 

91)

Діаграми — це засоби наглядного подання даних, які полегшують порівняння, виявлення закономірностей і тенденцій даних. Наприклад, замість аналізу декількох стовпців чисел на аркуші, можна, лише поглянувши на діаграму, дізнатися, зменшуються чи зростають об'єми продаж по кварталам, або як реальні об'єми продаж відповідають планам.

Діаграму можна створити на окремому аркуші або розташувати як впроваджений об'єкт на аркуші даних. Щоб створити діаграму, необхідно спочатку ввести для неї дані на аркуші. Після цього, виділивши ці дані, слід запустити майстер діаграм для покрокового створення діаграми, під час якого вибираються її тип і різні параметри. Діаграма зв'язана з даними аркуша, на основі яких вона створена, і в разі зміни даних автоматично оновлюється.

Типи діаграм:

• Стовпчасті діаграми

• Графіки

• Секторні діаграми

• Гістограми

• Діаграми з областями

• Точкові діаграми

• Біржові діаграми

• Поверхневі діаграми

• Кільцеві діаграми

• Бульбашкові діаграми

• Пелюсткові діаграми і тд

Графік – один із типів діаграми.

На основі даних, упорядкованих на аркуші у стовпці або рядки, можна побудувати графік. Графіки можуть відображати зміни даних у часі, зображених у спільному масштабі, тому вони ідеальні для демонстрації змін даних за рівні проміжки часу. У графіку дані категорій розподіляються рівномірно вздовж горизонтальної осі, а дані значень – рівномірно вздовж вертикальної осі.

 

92)

Запитом називають засіб пошуку даних, що зберігаються у списку, за допомогою певного критерію пошуку. Результатом запиту є набір записів, які задовольняють уведеному критерію.

У критерій пошуку може включатися одна або більше умов, при цьому декілька умов можуть накладатися або на один стовпчик таблиці (поле списку), або одночасно на декілька стовпчиків (полів списку).

За типами критерії поділяють на прості, складні, складені та обчислювальні.

Фільтрація - це швидкий і зручний спосіб пошуку даних у діапазоні та роботи з ними. У фільтрованому діапазоні відображаються лише рядки, які відповідають умовам, указаним для стовпця. У Microsoft Excel доступні дві команди для фільтрація діапазонів:

Автофільтр, який включає фільтр за виділеним фрагментом, для простих критеріїв добору; У разі використання команди Автофільтр праворуч від назв стовпців у фільтрованому списку з’являються кнопки зі стрілками (Данные/Фильтр/Автофильтр)

Розширений фільтр. За допомогою команди Розширений фільтр можна фільтрувати діапазон так само, як і з використанням команди Автофільтр, але в такому разі не відображатимуться розкривні списки для стовпців. Замість цього в окремому діапазоні умов над діапазоном потрібно ввести критерії (у вигляді незалежних таблиць), відповідно до яких повинна виконуватися фільтрація. Діапазон умов дає змогу виконати фільтрацію за складніших умов добору.

 

 

93)

Запит — це набір інструкцій, який можна використовувати для роботи з даними. Запит виконується для виконання цих інструкцій. Окрім повернення результатів, які можна сортувати, групувати або фільтрувати, за допомогою запиту також можна створювати, видаляти, копіювати або змінювати дані.

СУБД Access дозволяє створювати запити: • в режиме конструктора; • с помощью мастера.

Створення запиту за допомогою майстра:

Майстер ПРОСТОЙ ЗАПРОС на основі кількох пов’язаних таблиць або запитів дозволяє створювати запити двох типів: ПОДРОБНЫЙ та ИТОГОВЫЙ. Майстер ПЕРЕКРЕСТНЫЙ ЗАПРОС створює запит із статистичними розрахунками (суми, середні значення, кількість записів тощо). Такий запит дуже схожий на зведену таблицю EXCEL.

Порядок створення простого запиту:

1. Вибрати вкладинку Запросы, натиснути на кнопку Создать та у списку, що з’явився, вибрати Простой запрос.

2. На екрані з’явиться вікно для вибору полів (рис. 10.131), які будуть з’являтися у запиті. Поля можна вибрати з різних таблиць або запитів.

3. Після натиснення кнопки Далее з’явиться вікно, в якому треба визначити тип запиту — докладний або підсумковий (рис. 10.132).

4. Після натиснення кнопки Далее з’явиться вікно, в котрому треба задати назву запиту та натиснути кнопку Готово.

5. Для виконання запиту (перегляду) необхідно виділити назву потрібного запиту і натиснути на кнопку Открыть.

У режимі конструктора можна створити новий запит, або відредагувати існуючий запит.

Порядок створення нового запиту за допомогою конструктора:

1. Вибрати вкладинку Запросы, натиснути на кнопку Создать та вибрати Конструктор.

2. З’явиться вікно діалогу для додавання таблиць або запитів таке саме, як і під час встановлення зв’язку між таблицями, в якому треба вибрати потрібні таблиці.

3. Вибрати поля, які повинні з’являтися у запиті.

4. Задати порядок сортування.

5. Визначити умови відбирання записів.

6. Якщо потрібно, створити розрахункові поля.

7. Зберегти запит.

Виконання SQL-запиту:

Є три основні типи SQL-запитів:

Запити на об’єднання поєднують дані із двох або більше таблиць, але в інакший спосіб, ніж інші запити. У більшості запитів дані поєднуються за допомогою об’єднання рядків, проте в запитах на об’єднання дані поєднуються за допомогою додавання рядків. Запити на об’єднання відрізняються від запитів на додавання тим, що запити на об’єднання не змінюють базові таблиці. Запити на об’єднання додають до набору записів рядки, які не залишаються після закриття запиту.

Транзитні запити не обробляються ядром бази даних, яке постачається із програмою Access; натомість вони передаються безпосередньо на віддалений сервер бази даних, який обробляє та передає результати назад до програми Access.

Запити на визначення даних — це особливий тип запитів, за допомогою яких не обробляються дані, але можна створювати, видаляти й змінювати інші об’єкти бази даних.

 

SQL-запити не можна відкрити в поданні конструктора. Їх можна відкрити лише в режимі SQL або виконати. Окрім запитів на визначення даних, у разі виконання SQL-запиту він відкривається в поданні таблиці.

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)