АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Інформація, її види та властивості

Читайте также:
 1. Визначники та їх основні властивості.
 2. Голос та його акустичні властивості.
 3. Дайте визначення змінному струму та охарактеризуйте його основні властивості.
 4. Інформація, необхідна для розрахунку амплітуди варіаційного ряду?
 5. Інформація, необхідна для розрахунку середньої арифметичної простої?
 6. Кислотні властивості.
 7. Стаття 546. Інформація, що містить державну таємницю
 8. Тема: Експлуатаційні властивості. Кузов автомобіля та його дизайн.
 9. Товар і його властивості. Альтернативні теорії вартості.
 10. Товар та його властивості.
 11. Товар та його властивості. Вартість товару

В межах інформатики, як технічної науки можна сформулювати поняття інформації, інформаційної системи та інформаційної технології.

Інформація - це сукупність відомостей (даних), які сприймають із навколишнього середовища (вхідна інформація), видають у навколишнє середовище (вихідна інформація) або зберігають всередині певної системи.

Інформація існує у вигляді документів, креслень, малюнків, текстів, звукових та світлових сигналів, електричних та нервових імпульсів тощо. Саме слово ”інформатика” походить від латинського information, що означає виклад, роз'яснення факту, події.

Властивостями інформації є достовірність, повнота, своєчасність

(актуальність), корисність, зрозумілість.

Достовірність інформації означає, що вона відповідає реальності. Повнота інформації означає, що її достатньо для розуміння ситуації і прийняття рішення. Своєчасність інформації означає, що вона є саме тією, яка потрібнана даний момент. Корисність інформації означає, що вона є значущою для розв’язання поставленої задачі. Зрозумілість інформації означає, що вона є доступною для цілком ясного і однозначного усвідомлення тим, для кого призначається .Шум – це некорисна, зайва, надлишкова інформація.

Розглянемо властивості комп’ютерної інформації: 1) Фіксованість інформації. Це ключова властивість інформації.Потенційним носієм інформації може бути будьякий

феномен оточуючого нас світу, наявність або відсутність якого можна регулювати довільним чином.2) Інваріантність інформації по відношенню до її фізичних носіїв. Ця

властивість інформації безпосередньо пов'язана з попередньою. Вона означає, що

одну і ту ж інформацію, незалежно від її семантики, можна зафіксувати (записати)

будьякою мовою, використовуючи будьяку систему знаків, що наносяться будьяким

способом на будьякі носії. 3) Тлінність інформації. Оскільки кожна дана інформація (точніше, кожний її екземпляр) у будьякому випадку зафіксована на тому або іншому фізичному носії,збереження і саме існування інформації цілком визначається долею її носія. Поки носій недеформований, зберігається і сама інформація. Відбувається це незалежно від того,використовувалася інформація для якихнебудь цілей чи ні. Деформація носія спричиняєза собою зміну зафіксованої на ньому інформації. При цьому вона перекручується або руйнується – зникає. Образно кажучи, інформація гине разом зі своїми носіями. 4) Трансльованість, розмножуваність і мультиплікативність інформації.Згубних наслідків, пов'язаних з проявами тлінності інформації, дозволяють уникнути деякі інші її властивості. Трансльованість — можливість бути переданною з одного носія на інший тієї ж або іншої фізичної природи, в тій же або іншій системі запису. 5) Мінливість інформації. Під змінами інформації прийнято розуміти такі її зміни, які (на відміну від її руйнування і зникнення) хоча і зачіпають її кількість і семантику, але не позбавляють її значення.

Економічна інформація - це перетворена і оброблена сукупність відомостей, що відображає стан і хід економічних процесів. Економічна інформація циркулює в економічній системі і супроводжує процеси виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних благ і послуг. Економічну інформацію слід розглядати як один з різновидів управлінської інформації.

Економічна інформація може бути:що управляє (у формі прямих наказів, планових завдань і т.д.);що інформує (у звітних показниках, виконує в економічній системі, функцію зворотного зв'язку).


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)