АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Методика створення макросів і приклад їх використання Excel

Читайте также:
 1. II Методика виконання курсової роботи.
 2. II. ПОРЯДОК И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА
 3. III. Методика расчета эффективности электрофильтра.
 4. MS EXCEL. Использование электронного табличного процессора excel: построение графиков. Взаимодействие excel с другими приложениями windows.
 5. MS Excel. Типы диаграмм в Excel. Создание диаграмм в Excel.
 6. MS Excel.Текстовые функции, примеры использования текстовых функций.
 7. АДАПТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ И МЕТОДИКА ИХ РЕГУЛИРОВАНИЯ
 8. Адміністративні правопорушення в галузі охорони природи, використання природних ресурсів, охорони пам'яток історії та культури. Ведення адвокатом таких справ.
 9. Ампутационный метод. Показания, методика.
 10. Аналіз існуючих теоретико-практичних розробок створення інформаційних систем для вирішення обраної проблеми.
 11. Ароматерапия — эстетическая методика. Чувство меры – признак высокого вкуса.
 12. Банківські об'єднання: порядок створення та їх типи

Створення електронної таблиці часто супроводжується виконанням однотипних рутинних операцій, що приводить до надмірної витрати часу. Для автоматизації виконання різноманітних рутинних операцій (наборів операцій), як, наприклад, форматування чи обчислення даних, та для прискорення створення електронної таблиці в MS Excel існують так звані макроси.

Макрос-це серія команд і функцій,що зберігаються в модулі VBA-мови програмування 4го покоління. Один раз створивши макрос,його можна виконувати стільки разів,скільки необхідно виконати дану задачу. У середовищі M EXCEL макрос може бути записаний за допомогою спеціальної програми запису макросів-MacroRecorder, або написаний самостійно мовою VBA.

Перед тим як записати або написати макрос,необхыдно спланувати кроки ы команди, якы вын буде виконувати.Якщо пыд час запису макросу буде допущена помилка,дія,що виправляє її, буде також записана.Щоразу при запису макроса всі дії,виконані користувачем, інтерпретуються у вигляді інструкцій мови VBA, які зберігаються в спеціальному модулі,приєднаному до робочої книги. Кожному макросу надається імя, за яким можна викликати для виконання, відреагувати та знищити, якщо макрос містить помилки або якщо він уже непотрібний.

Спланувавши дії,які має виконувати макрос, треба викликати пункт головного меню Сервис/Макрос/Начать запись, при цьому відкривається вікно,куда треба занести:-імя для макросу. Першим символом імені макроса має бути літера. Інші символи можуть бути літерами,цифрами або знаками підкреслювання. У імені макроса не допускаються проміжки,і замість них слід використовувати знаки підкреслювання.-імя робочої книги,де має бути збережений макрос;-комбінації клавіш,які використовуватимуться при швидкому виклику макроса.Для малих літер використовується комбінація CTRL+літера,а для великих літер-CTRL+ SHIFT+літера,де літера-будь-яка клавіша на клавіатурі,окрім цифри та спеціального знака.

Після натиснення Ок на екрані зявиться панель Остановка з 2ма кнопками:Ліва кнопка- Завершить макрос, Права кнопка- Относительные ссылки.

За замовчанням,при запису макроса використовується абсолютні посилання,і такий макрос обробляє ті ж самі комірки,що були активізовані під час запису.Для того ж, щоб під час роботи макроса можна було б обробляти будь-які комірки,використовуються відносні посилання. Для цього перед початком виконання дій на панелі Остановка натискається кнопка Относительные ссылки. Режим відносних посилань зберігається до кінця роботи з M Excel,або до повторного натиснення кнопки.Далі виконуються усі потрібні дії і в кінці роботи натискається кнопка Завершить макрос.

Виклик макросу: Сервис/Макрос/Макросы… обирається потрібний макрос і Выполнить.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.002 сек.)