АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Створення розрахункових полів в запитах, звітах та формах Microsoft Access за допомогою Побудувача виразів

Читайте также:
 1. A computer that is configured with the IPv6 address as shown in the exhibit is unable to access the internet. What is the problem?
 2. Access Control List
 3. Access-list 10 permit any
 4. AD CONSILIUM NE ACCESSERIS, ANTEQUAM VOCERIS - на совет не иди, пока не позовут (Цицерон)
 5. Figure 3: Percentage of the population with access to drinking water
 6. Ip access-group 2 out
 7. Microsoft Office 2010
 8. Microsoft Word
 9. MS Access
 10. Random Access Memory
 11. V2: Офисный пакет программ Microsoft Office.
 12. What statement illustrates a drawback of the CSMA/CD access method:Collisions can decrease network performance.

Створення запиту із розрахунковим полем

1. Створити простий запит.

2. У вікні відкритої БД до стрічки створення обрати створений запит, натиснути кнопку Конструктор. З'явиться вікно, у верхній частині якого відображена структура таблиці. Нижня частина - бланк запиту - містить опис запиту в табличній формі. Кожний стовпчик у ньому відповідає одному полю. Рядки Поле та Имя таблицы мають списки, що випадають, за допомогою яких і визначають потрібні для запиту поля.

3. Для створення розрахункового поля слід:

А) встановити курсор у бланку запиту після останнього поля, вставити порожній стовпчик через пункти меню Вставка\ Столбцы та натиснути піктограму Построитель выражений на панелі інструментів;

Б) у полі Построителя выражений набрати розрахунковий вираз, для цього:

- поставити знак = та вибрати функцію, необхідну для підрахунків, та додати аргументи, якщо це необхідно;

- якщо розрахунки прості, вибрати в переліку полів, вибраних до запиту, ті, які потрібні для розрахунків та натиснути кнопку Вставить;

- вибрати потрібні математичні операції у вікні Построителя выражений;

- натиснути <ОК>;

- у бланку запиту замість слова Выражение, запропонованого програмою для підпису розрахункового поля, ввести власне. Для перегляду створеного запиту достатньо переключити режим його перегляду за допомогою кнопки зі списком Вид на панелі інструментів Конструктора запросов.

 

Створення стилів користувача у Microsoft Word.

Новий стиль може створюватися за допомогою інструментальної панелі форматування або діалогового вікна “Стиль”. У першому випадку для зразкового абзацу тексту задаються необхідні параметри форматування символів і абзаців. Потім активізується список стилів (клацанням ЛКМ на кнопці “Стиль” або натисненням на клавіші Ctrl+Shift+S) і в нього вводиться ім’я нового стилю. Для оформлення одним стилем кількох абзаців їх варто спочатку виділити, а потім застосувати до них вибраний стиль. У другому випадку за допомогою параметра “Создать” активізується вікно “Создание стиля”. У цьому вікні задаються:

- тип нового стилю (стиль абзацу або стиль символів) і його ім’я;

- ім’я базового стилю або відмову від нього;

- режим форматування (“Формат”) об’єктів тексту (символів, абзаців, точок табуляції та ін.).

Новий стиль можна скопіювати в шаблон, що редагується (“Добавить в шаблон”), поширити на наступний абзац, а також зв’язати з вибраною комбінацією клавіш.

Створений таким способом новий стиль заносять в таблицю стилів за командою ОК.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)