АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Основні засоби роботи з функціями ЕСЛИ, СУММЕСЛИ, СЧЕТЕСЛИ в Excel і приклади їх використання

Читайте также:
 1. I. Мета, завдання та загальні вимоги до виконання курсової роботи
 2. II Методика виконання курсової роботи.
 3. II. ЗМІСТ І ОФОРМЛЕННЯ РОБОТИ
 4. III. Мета, стратегічні напрями та основні завдання Національної стратегії
 5. IV. Основні напрями реалізації Національної стратегії
 6. IX. СИГНАЛИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПІД ЧАС МАНЕВРОВОЇ РОБОТИ
 7. MS Excel (9)
 8. MS EXCEL. Использование электронного табличного процессора excel: построение графиков. Взаимодействие excel с другими приложениями windows.
 9. MS Excel. Типы диаграмм в Excel. Создание диаграмм в Excel.
 10. MS Excel.Текстовые функции, примеры использования текстовых функций.
 11. VI Поточний контроль виконання роботи
 12. VI Поточний контроль виконання роботи

Функція ЕСЛИ - п овертає одне значення, якщо задане умова при обчисленні дає значення ИСТИНА, і інше значення, якщо БРЕХНЯ.

Функція ЕСЛИ використовується при перевірці умов для значень і формул.

Синтаксис ЕСЛИ (лог вираженіе; значеніе еслі істіна; значеніе еслі ложь)

Лог вираженіе - будь-яке значення або вираз, що приймає значення ІСТИНА або БРЕХНЯ. Наприклад, A10 = 100 - логічний вираз; якщо значення у клітинці A10 дорівнює 100, цей вираз приймає значення ІСТИНА, а в іншому випадку - значення БРЕХНЯ. Цей аргумент може використовуватися в будь-якому операторі порівняння.

Значеніе еслі істіна - значення, яке повертається, якщо аргумент «лог_вираженіе» має значення ІСТИНА. Наприклад, якщо даний аргумент - рядок «У межах бюджету», а аргумент «лог_вираженіе» має значення ІСТИНА, то функція ЯКЩО відобразить текст «У межах бюджету». Якщо аргумент «лог_вираженіе» має значення ІСТИНА, а аргумент «значеніе_еслі_істіна» не вказано, повертається значення 0 (нуль). Щоб відобразити слово ІСТИНА, необхідно використовувати логічне значення ІСТИНА для цього аргументу. Аргумент «значеніе_еслі_істіна» може бути формулою.

Значеніе еслі ложь - значення, яке повертається, якщо «лог_вираженіе» має значення БРЕХНЯ. Наприклад, якщо даний аргумент - рядок «Перевищення бюджету», а аргумент «лог_вираженіе» має значення БРЕХНЯ, то функція ЯКЩО відобразить текст «Перевищення бюджету». Якщо аргумент «лог_вираженіе» має значення БРЕХНЯ, а аргумент «значеніе_еслі_ложь» опущений (тобто після аргументу «значеніе_еслі_істіна» відсутня крапка з комою), то повертається логічне значення БРЕХНЯ. Якщо аргумент «лог_вираженіе» має значення БРЕХНЯ, а аргумент «значеніе_еслі_ложь» порожній (тобто після аргументу «значеніе_еслі_істіна» стоїть крапка з комою, а за нею - що закриває дужка), то повертається значення 0 (нуль). Аргумент «значеніе_еслі_ложь» може бути формулою.

Функція СУММЕСЛІ використовується, якщо необхідно підсумувати значення діапазону (Діапазон. Дві або більше клітинок аркуша. Клітинки діапазону можуть бути як суміжними, так і несуміжні.), Відповідають вказаним умовам. Припустимо, наприклад, що в стовпці з числами необхідно підсумувати лише значення, великі 5. Для цього можна використовувати зазначену нижче формулу.

= СУММЕСЛІ (B2: B25; "> 5")

У даному прикладі на відповідність умовам перевіряються сумміруемие значення. При необхідності можна застосувати критерії до одного діапазону, підсумувавши відповідні значення з іншого діапазону. Наприклад, формула = СУММЕСЛІ (B2: B5; "Іван"; C2: C5) підсумовує лише ті значення з діапазону C2: C5, для яких відповідні значення з діапазону B2: B5 рівні "Іван".

СЧЕТЕСЛІ-Підраховує кількість клітинок усередині діапазону, що задовольняють заданому критерію. СЧЕТЕСЛІ (діапазон; критерій)

Діапазон-діапазон, в якому потрібно підрахувати клітинки.

Критерій-критерій у формі числа, виразу, посилання на клітинку або тексту, який визначає, які клітинки треба підраховувати. Наприклад, критерій може бути виражений наступним чином: 32, "32", "> 32", "яблука" або B4.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)