АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

III. Мета, стратегічні напрями та основні завдання Національної стратегії

Читайте также:
 1. Case 3. Розробка товарної стратегії фірми
 2. I. Мета, завдання та загальні вимоги до виконання курсової роботи
 3. II. Завдання та обов'язки
 4. II. Перевірка виконання домашнього завдання.
 5. II. Перевірка домашнього завдання.
 6. IV. Домашнє завдання з інструктажем.
 7. IV. Основні напрями реалізації Національної стратегії
 8. V. Домашнє завдання з інструктажем.
 9. VI. Домашнє завдання.
 10. VI. Домашнє завдання.
 11. VI. Домашнє завдання.

Мета Національної стратегії.

Метою Національної стратегії є:

· підвищення доступності якісної, конкурентоспроможної освіти відповідно до вимог інноваційного сталого розвитку суспіль-ства, економіки;

· забезпечення особистісного розвитку людини згідно з її індиві-дуальними здібностями, потребами на основі навчання протягом життя.

Стратегічні напрями розвитку освіти.

Стратегія розвитку національної системи освіти повинна формуватися адекватно сучасним інтеграційним і глобалізаційним процесам, вимогам переходу до постіндустріальної цивілізації, що забезпечить стійкий рух та розвиток України в першій чверті XXI століття, інтегрування національної системи освіти в європейський і світовий освітній простір.

Стратегічними напрямами державної політики у сфері освіти повинні стати:

· реформування системи освіти, в основу якої покладатиметься принцип пріоритетності людини;

· оновлення згідно з вимогами часу нормативної бази системи освіти;

· модернізація структури, змісту та організації освіти на засадах компетентнісного підходу;

· створення та забезпечення можливостей для реалізації різно-манітних освітніх моделей, створення навчальних закладів різ-них типів і форм власності;

· побудова ефективної системи національного виховання, роз-витку і соціалізації дітей та молоді;

· забезпечення доступності та безперервності освіти протягом усього життя;

· формування безпечного освітнього середовища, екологізації освіти;

· розвиток наукової та інноваційної діяльності в освіті, підви-щення якості освіти на інноваційній основі;

· інформатизація освіти, вдосконалення бібліотечного та інфор-маційно-ресурсного забезпечення освіти і науки;

· забезпечення проведення національного моніторингу системи освіти;

· підвищення соціального статусу педагогічних і науково-педагогічних працівників;

· створення сучасної матеріально-технічної бази системи освіти.

Основні завдання Національної стратегії

Модернізація і розвиток освіти повинні набути випереджального безперервного характеру, гнучко реагувати на всі процеси, що відбуваються в Україні та світі. Підвищення якісного рівня освіти має бути спрямовано на забезпечення економічного зростання держави та розв'язання соціальних проблем суспільства, дальше навчання і розвиток особистості. Якісна освіта є необхідною умовою забезпечення сталого демократичного розвитку суспільства.

Зусилля органів управління освітою, науково-методичних служб за підтримки всього суспільства та держави повинні бути зо-середжені на реалізації стратегічних напрямів розвитку освіти, подоланні наявних проблем, виконанні перспективних завдань, серед яких:

· оновлення цілей і змісту освіти на основі компетентнісного підходу та особистісної орієнтації, урахування світового досві-ду та принципів сталого розвитку;

· забезпечення економічних і соціальних гарантій для реалізації конституційного права на освіту кожним громадянином Украї-ни незалежно від місця проживання і форми здобуття освіти;

· перебудова навчально-виховного процесу на засадах розвива-льної педагогіки, спрямованої на раннє виявлення та найбільш повне розкриття потенціалу (здібностей) у дітей, з урахуванням їх вікових та психологічних особливостей;

· забезпечення розвитку та функціонування української мови як державної, задоволення мовно-освітніх потреб національних меншин, створення умов для вивчення іноземних мов;

· побудова ефективної системи національного виховання на засадах загальнолюдських, полікультурних, громадянських цін-ностей, забезпечення фізичного, морально-духовного, культурного розвитку дитини, формування соціально зрілої творчої особистості, громадянина України і світу, підготовка молоді до свідомого вибору сфери життєдіяльності;

· забезпечення системного підвищення якості освіти на іннова-ційній основі, сучасного психолого-педагогічного та науково-методичного супроводження навчально-виховного процесу;

· посилення мовної, інформаційної, екологічної, економічної, правової підготовки учнів та студентів;

· створення безпечного освітнього середовища;

· забезпечення функціонування ефективної системи інклюзивної освіти;

· удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підви-щення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних та керівних кадрів системи освіти, підвищення їх управлінської культури;

· підвищення відповідальності сім'ї за освіту і виховання дітей;

· забезпечення економічних та соціальних гарантій педагогіч-ним, науково-педагогічним, бібліотечним та іншим працівни-кам системи освіти, підвищення їх соціального статусу, престижу педагогічної професії, створення умов для професійного вдосконалення і творчості;

· створення сучасної матеріально-технічної бази для функціону-вання системи освіти;

· забезпечення створення умов для розвитку індустрії сучасних засобів навчання (навчально-методичних, електронних, техніч-них, інформаційно-комунікаційних тощо);

· розвиток взаємодії органів управління освітою та органів громадського самоврядування навчальних закладів, забезпечення об'єктивного оцінювання якості освіти;

· розроблення ефективного механізму фінансово-економічного забезпечення освіти, належної оплати праці педагогічних та науково-педагогічних працівників.

· Для здійснення стабільного розвитку і нового якісного прориву в національній системі освіти необхідно забезпечити:

у дошкільній освіті:

· відновлення роботи закритих у попередні роки дошкільних навчальних закладів, розширення їх мережі до повного задоволення потреб населення;

· стовідсоткове охоплення обов’язковою дошкільною освітою дітей старшого дошкільного віку через урізноманітнення форм її здобуття;

· створення оптимальних організаційно-педагогічних, санітарно-гігієнічних, навчально-методичних і матеріально-технічних умов для функціонування дошкільних навчальних закладів;

· удосконалення мережі навчально-виховних комплексів типу «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад», відкриття груп та дошкільних закладів різних типів і форм власності, формування груп з короткотривалим перебуванням дітей тощо;

· оновлення змісту, форм, методів і засобів навчання, виховання і розвитку дітей дошкільного віку відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти та програм розвитку дитини;

у загальній середній освіті:

· обов’язкове здобуття всіма дітьми і молоддю повної загальної середньої освіти в обсягах, визначених державними стандартами загальної середньої освіти;

· здійснення оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів з урахуванням демографічних, економічних, соціаль-них перспектив розвитку регіонів, потреб громадян та сус-пільства;

· урізноманітнення моделей організації освіти, зокрема для дітей, які проживають у сільській місцевості, створення умов для розвитку мережі загальноосвітніх навчальних закладів, заснованих на приватній формі власності;

· оновлення змісту, форм і методів організації навчально-вихов-ного процесу на засадах особистісної орієнтації, компетент-нісного підходу;

· підвищення ефективності навчально-виховного процесу на основі впровадження досягнень психолого-педагогічної науки, педагогічних інновацій, інформаційно-комунікаційних техно-логій;

· створення умов для диференціації навчання, посилення про-фесійної орієнтації та допрофільної підготовки, забезпечення профільного навчання, індивідуальної освітньої траєкторії розвитку учнів відповідно до їх особистісних потреб, інтересів і здібностей;

в освіті дітей з особливими освітніми потребами:

· розроблення методики раннього виявлення та проведення діаг-ностики дітей з особливими освітніми потребами;

· удосконалення мережі спеціальних навчальних закладів, створення нових моделей та форм організації освіти для осіб з особ-ливими освітніми потребами;

· відкриття дошкільних груп компенсуючого типу для дітей з особливими освітніми потребами, які проживають у сільській місцевості;

· розширення практики інклюзивного та інтегрованого навчання в дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах дітей та молоді, що потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку;

· пріоритетне фінансування, навчально-методичне та матеріаль-но-технічне забезпечення навчальних закладів, що надають освітні послуги дітям і молоді з особливими освітніми потребами, забезпечення архітектурної, транспортної та інформацій-ної доступності таких закладів для цієї категорії осіб;

у позашкільній освіті:

· збереження та розвиток мережі позашкільних навчальних закладів для забезпечення рівного доступу дітей та молоді з урахуванням їх особистісних потреб до навчання, виховання, розвитку та соціалізації засобами позашкільної освіти (створення умов для охоплення різними формами позашкільної освіти не менше 70 відсотків дітей відповідного віку);

· належне навчально-методичне, матеріально-технічне забезпечення позашкільних навчальних закладів;

· підвищення соціального статусу педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів;

· удосконалення системи підготовки та перепідготовки кадрів для позашкільної освіти;

· державну підтримку програмно-методичного забезпечення сис-теми позашкільної освіти шляхом внесення відповідних змін до нормативно-правових актів;

· використання виховного потенціалу системи позашкільної освіти як основи гармонійного розвитку особистості;

· розвиток та підтримку системи роботи з обдарованою і талановитою молоддю;

· урізноманітнення напрямів позашкільної освіти, вдосконалення її організаційних форм, методів і засобів навчально-виховного процесу;

у професійно-технічній освіті:

· розроблення та впровадження державних стандартів професій-но-технічної освіти з професій широких кваліфікацій; оновлення та затвердження оптимального переліку професій з підго-товки кваліфікованих робітників (скорочення їх кількості на основі інтеграції);

· оптимізацію мережі професійно-технічних навчальних закладів різних типів, професійних спрямувань та форм власності з урахуванням демографічних прогнозів, регіональної специфіки та потреб ринку праці; розширення їх автономії, створення навчально-виробничих комплексів;

· удосконалення механізму формування державного замовлення на підготовку робітничих кадрів відповідно до реальних потреб економіки, регіональних ринків праці, запитів суспільства;

· удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підви-щення кваліфікації інженерно-педагогічних кадрів професійно-технічної освіти на базі вищих навчальних закладів і профіль-них професійно-технічних навчальних закладів;

у вищій освіті:

· приведення мережі вищих навчальних закладів і системи упра-вління вищою освітою у відповідність із потребами розвитку національної економіки та запитів ринку праці;

· створення дослідницьких університетів, розширення автономії вищих навчальних закладів;

· перегляд та затвердження нового переліку професій педагогіч-них і науково-педагогічних працівників;

· розроблення стандартів вищої освіти, зорієнтованих на ком-петентнісний підхід, узгоджених із новою структурою освіт-ньо-кваліфікаційних (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти та з Національною рамкою кваліфікацій;

· розширення взаємодії вищих навчальних закладів з установами Національної академії наук України та Національної академії педагогічних наук України щодо розвитку наукових дослід-жень у сфері вищої освіти;

· залучення роботодавців до співпраці з вищими навчальними закладами, зокрема, до участі у розробленні стандартів вищої освіти, організації проходження практики студентами, вирі-шенні питань надання першого робочого місця випускникам;

· дальше вдосконалення процедур і технологій зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти, які виявили бажання вступити до вищих навчальних закладів, як передумови забезпечення рівного доступу до здобуття вищої освіти;

· переоснащення навчальної, науково-методичної та матеріаль-но-технічної бази вищих навчальних закладів;

у післядипломній освіті:

· удосконалення нормативно-правового забезпечення системи післядипломної педагогічної освіти; розроблення стандартів післядипломної педагогічної освіти, зорієнтованих на модерні-зацію системи перепідготовки, підвищення кваліфікації та стажування педагогічних, науково-педагогічних працівників і ке-рівників навчальних закладів;

· реалізацію сучасних технологій професійного вдосконалення та підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних і керівних кадрів системи освіти відповідно до вимог іннова-ційного розвитку освіти;

· забезпечення випереджувального характеру підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних і керівних кадрів відповідно до потреб реформування системи освіти, викликів сучасного суспільного розвитку.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)