АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

I. Мета, завдання та загальні вимоги до виконання курсової роботи

Читайте также:
 1. B. 2. Вимоги до транзакцій
 2. II Методика виконання курсової роботи.
 3. II. Завдання та обов'язки
 4. II. ЗМІСТ І ОФОРМЛЕННЯ РОБОТИ
 5. II. Перевірка виконання домашнього завдання.
 6. II. Перевірка домашнього завдання.
 7. III. Мета, стратегічні напрями та основні завдання Національної стратегії
 8. ISO посилює вимоги до випробування машинозчитуваних паспортів
 9. IV. Домашнє завдання з інструктажем.
 10. IX. СИГНАЛИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПІД ЧАС МАНЕВРОВОЇ РОБОТИ
 11. V. Домашнє завдання з інструктажем.

Державний університет телекомунікацій

Навчально-науковий інститут гуманітарних технологій

Кафедра економіки

 

Методичні вказівки до виконання

Курсової роботи

з дисципліни “ статистика”

 

для підготовки бакалаврів за напрямом

0502 «Менеджмент»

 

 

Київ-2013


I. Мета, завдання та загальні вимоги до виконання курсової роботи

Одним з важливих етапів підготовки фахівців зі спеціальності “Менеджмент організацій” є виконання згідно з навчальним планом курсової роботи з дисципліни “ Сатистика”.

Курсова робота (КР) виконується з метою закріплення студентами теоретичних знань і набуття практичних навичок застосування статистичних методів обробки даних, що характеризують соціально-економічні явища і процеси.

При виконанні КР студенти мають продемонструвати вміння самостійно:

- пов”язувати питання теорії і практики;

- розраховувати і аналізувати узагальнюючі статистичні показники;

- робити осмислення результатів проведених досліджень;

- оцінювати економічний потенціал і динаміку розвитку суспільно-економічних явищ і процесів, що досліджувались.

Курсова робота складається з двох частин: першої – теоретичної (І) та другої - розрахункової (ІІ). Теоретична частина КР виконується у вигляді реферату за однією з тем, наведених в “Переліку тем І частини курсової роботи” Тема обирається згідно порядкового номера прізвища студента в журналі групи.

Розрахункова частина КР виконується на основі статистичних показників, що характеризують процеси інвестування з України в економіку інших країн, а також процеси інвестування в українську економіку (дані наведені в таблицях додатку 1).

Виконання ІІ частини передбачає визначення: відносних та абсолютних статистичних показників, мір центральної тендеції, показників динаміки, показників виконання плану і планового завдання, прогнозних показників. Результати розрахунків оформлюються у вигляді таблиці,макет якої наведений в додатку 2.

При виконанні другої частини КР необхідно представити результати проведених розрахунків у вигляді графіків, полігонів частот, гістограм або діаграм.

Підсумком розрахункової частини є висновки, в яких коментується стан досліджуваного явища чи процесу, а також визначаються тенденції його розвитку.

 

 

Основні етапи виконання КР:

1. Складання детального плану роботи

2. Вивчення навчально-методичної літератури

3. Добір і опрацювання додаткової літератури

4. Добір і обробка емпіричних даних

5. Оформлення роботи, в якій обов”язково передбачається:

1) титульний лист (з визначенням назви навчального закладу, дисципліни, теми КР, прізвища студента, навчальної групи, року виконання КР;

2) план роботи;

3) зазначення теми І частини роботи з подальшим її розкриттям;

4) зазначення назви явища чи процесу, що аналізується в ІІ частині роботи; представленням відповідних розрахунків, графіків і висновків), з графічним представленням результатів обробки статистичних даних

5) висновки стосовно виконаних розрахунків;

6) список використаної навчально-методичної та додаткової літератури;

7) особистий підпис студента і дата завершення роботи.

Робота повинна виконуватись на аркушах формату А4, з написами на одному боці, на державній мові. Обсяг КР не повинен перевищувати 40 аркушів формату А4. Робота може виконуватись різними способами: рукописним, машинним, машинописним.Текст роботи не повинен дублювати інші літературні джерела, при необхідності допускаються цитати з відповідними посиланнями на першоджерела. КР повинна подаватись до перевірки викладачу у визначений термін.У разі невиконання методичних вказівок щодо складу, обсягу та оформлення, КР повертається студенту для повторного опрацювання.

Студенти, що своєчасно повністю у відповідності до методичних вказівок виконали КР допускаються до її захисту. В результаті захисту КР оцінюється диференційовано. Під час захисту необхідно продемонструвати володіння теоретичними питаннями висвітленими в курсовій роботі, зробити висновки стосовно проведеного статистичного дослідження, бути готовим відповісти на питання пов”язані з теоретичною і розрахунковою частиною КР.

Перелік тем І частини курсової роботи з навчальної дисципліни “Статистика”

1. Основні завдання і напрями реформування статистики в Україні

2. Організація державної статистичної інформаційної системи

3. Класифікація статистичної інформації

4. Якісний і кількісний зміст статистичних показників

5. Система статистичних показників

6. Організаційні форми і види статистичного спостереження, способи масового спостереження

7. Зведення та групування статистичних даних

8. Формування груп за атрибутивними та варіаційними ознаками. Графічне представлення зведених даних. Різновиди рядів розподілу та їх частотні характеристики

9. Характеристики центру розподілу в варіаційних рядах

10. Використання абсолютних та відносних характеристик для оцінки варіації ознак в статистичній сукупності

11. Проведення вибіркового спостереження, основні види вибірки

12. Визначення чисельності вибіркової сукупності при повторному та безповторному випадковому виборі.

13. Кореляційний зв”язок між явищами. Види коефіцієнтів кореляції та інтерпритація їх значень

14. Абсолютні та відносні характеристики динамічних рядів

15. Основні види індексів, що використовуються в статистиці

16. Показники чисельноті населення та його розміщення на території країни

17. Основні показники статистики зайнятості та безробіття

18. Натуральні і грошові показники продукції промисловості, будівництва і матеріально-технічного забезпечення

19. Основні показники статистики транспорту та зв”язку

20. Статистичні показники – узагальнюючі характеристики соціально-економічних явищ

21. Використання дисперсії та середніх величин для характеристики статистичної сукупності

22. Використання кореляційного аналізу в статистиці

23. Визначення дисперсії та середніх величин для характеристики статистичної сукупності

24. Використання індексного методу при аналізі динаміки середніх значень показників. Принципи і методи обчислення загальних індексів

25. Статистичні показники при вивченні демографічної ситуації в країні

26. Статистичні показники, що характеризують соціальні умови та соціальний захист населення країни

27. Використання показників статистики ринку праці при розробці соціально-економічної політики країни

28. Основні джерела інформації в статистиці

 

ІІ. Приклад виконання розрахункової частини КР

 

На основі даних наведених в таблиці №1, що характеризують витрати на фонд оплати праці (ФОП) підприємства КМД УДППЗ “Укрпошта” за період 2001-2003р.р. необхідно зробити прогноз рівня витрат на наступні два роки з урахуванням розрахованих показників динаміки: абсолютні прирости, темпи зростання, темпи приросту, середньорічний абсолютний приріст, середньорічні темпи зростання і приросту рівня ФОП, а також розрахувати показники виконання плану, планового завдання, проаналізувати структурні зрушення, що відбулись на підприємстві за період 2001-2003 рр.

 

 

Таблиця 1 Фонд оплати праці по КМД УДППЗ “Укрпошта”

за період 20011-2013 р.р.

тис. грн.

№ п/п Структурний підрозділ 2011р. 2012р. 2013р.
Факт Факт План Факт
  Г С О 2561,9 3325,5 4657,0 4126,5
  Північний В З 1810,4 2244,2 2730,0 2747,0
  Південний В З 2795,9 3451,2 4250,0 4064,5
  Лівобережний поштамт 2383,6 2981,0 3552,0 3547,8
  Всього: 9551,8 12001,9 15189,0 14485,8

 

Розрахуємо абсолютні та відносні показники, що характеризують рівні витрати на ФОП КМД УДППЗ “Укрпошта”:

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)