АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

II. ЗМІСТ І ОФОРМЛЕННЯ РОБОТИ

Читайте также:
 1. I. Мета, завдання та загальні вимоги до виконання курсової роботи
 2. II ЗМІСТ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ
 3. II Методика виконання курсової роботи.
 4. II. Оформлення і порядок захисту курсового проекту
 5. IX. СИГНАЛИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПІД ЧАС МАНЕВРОВОЇ РОБОТИ
 6. V Оформлення звіту з переддипломної практики
 7. VI Поточний контроль виконання роботи
 8. VI Поточний контроль виконання роботи
 9. VI Поточний контроль виконання роботи
 10. VI Поточний контроль виконання роботи
 11. VI. Методичні вказівки до виконання курсової роботи.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА “

 

 

 

Прогнозування і оцінка наслідків

аварій на хімічно-небезпечних об,єктах

Та проведення захисних заходів

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

 

до виконання розрахунково – графічних робіт

з “ Цивільної оборони

(для студентів усіх профілів навчання)

 

 

Затверджено

на засіданні кафедри

техногенно-екологічної безпеки

протокол № 6 від 07.02.2008 р.

 

Львів 2008

Прогнозування і оцінка наслідків аварій на хімічно-небезпечних об,єктах та проведення захисних заходів: Методичні вказівки до виконання розрахунково – графічних робіт з “ Цивільної оборони “ для студентів усіх профілів навчання. Укл: С.І.Качан, В.Є.Гончарук, С.М.Орел Львів: Видавництво Національного університету “Львівська Політехніка”, 2008- с.

 

 

Укладачі: С.І.Качан, к.ф.-м.н., доцент

В.Є.Гончарук, к.ф.-м.н., доцент

С.М.Орел, к.т.н., доцент

 

 

Відповідальний за випуск: Гончарук В.Є., к.т.н., доцент

 

Рецензент: Новіков В.П., д.х.н, професор

 


ЗМІСТ

 

 

I. Мета і завдання роботи.................................................…………….......….4

II. Зміст і оформлення роботи.....................................................…………......4

III. Оцінка обстановки, що склалася на ОГД у надзвичайній ситуації…...……….......5

3.1. Оцінка хімічної обстановки........................................................….....5

ІV. Оцінка інженерного захисту працівників...........................................……8

4.1. Оцінка захисної споруди за вмістимістю....................................…...8

4.2. Оцінка захисної споруди за життєзабезпеченням...........................10

 

V. Графічний додаток........................................................................................11

 

VІ. Заходи для захисту персоналу ОГД ………..............................................13

 

Висновки та пропозиції.........................................................................………13

Додаток: Бланк завдання...............................................................………..…14

Розрахункові таблиці.................................................................................…15

Список літератури..........................................................…………..…..........…18

 

 

I. МЕТА І ЗАВДАННЯ РОБОТИ

 

Тема: “ Прогнозування і оцінка наслідків аварій на хімічно-небезпечних об`єктах та проведення захисних заходів”

 

Мета розрахунково-графічної роботи: закріплення отриманих теоретичних знань з дисципліни “Цивільна оборона” і використання їх на практиці: набуття студентами практичних навичок з оцінки обстановки, яка може виникнути на промисловому об’єкті у надзвичайних ситуаціях і визначення необхідних заходів для захисту працівників та населення, оцінки інженерного захисту персоналу об’єктів господарської діяльності (ОГД).

Розрахунково-графічна робота з даної дисципліни передбачена програмою після проходження теоретичної частини предмету і є заключним етапом вивчення даного курсу.

 

II. ЗМІСТ І ОФОРМЛЕННЯ РОБОТИ

 

Кожен студент виконує розрахунково-графічну роботу одного із варіантів вихідних даних, що видаються викладачем.

Робота складається з розрахункової частини (формат А4) і графічного додатку.

А) Титульна сторінка повинна мати:

- найменування вузу,

- найменування кафедри,

- назву теми роботи,

- номер варіанту роботи,

- найменування навчальної групи,

- прізвище і ініціали студента,

- прізвище та ініціали викладача, який керує роботою;

Б) Заповнений і підписаний викладачем варіант завдання.

В) Розрахункова частина має такі розділи:

- вступ;

- оцінка обстановки, яка склалася на ОГД у надзвичайних ситуаціях:

а) оцінка хімічної обстановки,

б) оцінка інженерного захисту працівників ОГД:

- оцінка захисної споруди за вмістимістю;

- оцінка захисної споруди за захисними властивостями від

радіоактивного ураження;

- оцінка захисної споруди за життєзабезпеченням;

Г) - графічний додаток;

Д) - висновки та пропозиції щодо захисту персоналу.

Текст висновків та заходів по захисту працівників повинен бути коротким і ясним. Необхідно обґрунтувати прийняті рішення з посиланням на літературу і матеріали, які є джерелами для прийняття рішень.

 

Розрахункову частину необхідно починати з розділу “ВСТУП”, в якому слід відмітити необхідність уміння вирішувати задачі із забезпечення безпеки життєдіяльності у звичайних умовах та в умовах надзвичайних ситуацій. Далі, враховуючи вихідні дані, в роботі необхідно виконати такі завдання:

 

1. Оцінка обстановки, яка виникла на об’єкті у надзвичайній ситуації.

У розділі виконуються розрахунки і пояснення до них з таких питань:

- оцінка хімічної обстановки: визначення меж можливих зон хімічного зараження, можливих втрат працівників в осередку хімічного ураження, визначення часу підходу хмари зараженого повітря до певного рубежу і часу уражаючої дії небезпечних хімічних речовин (НХР)

 

2. Оцінка інженерного захисту працівників ОГД.

Оцінка інженерного захисту персоналу полягає у визначенні показників, які характеризують надійний захист людей. Вона проводиться для найбільш несприятливих умов роботи об’єкту за такими показниками: за вмістимістю; за захисними властивостями від радіоактивного ураження; за роботою системи життєзабезпечення.

 

3. Графічний додаток виконується у масштабі на міліметровому папері і повинен мати:

- позначені метеорологічні умови;

- позначення напрямку “північ-південь”;

- графічне зображення обстановки, яка виникла на ОГД.

 

4. Заходи щодо захисту працівників.

У розділі розглядають рекомендовані заходи, які спрямовані на захист персоналу в обстановці, що виникла на об’єкті у надзвичайній ситуації. Необхідно зафіксувати роботу усіх служб цивільної оборони на підприємстві та зробити висновки і дати пропозиції по покращенню інженерного захисту.

5. В кінці пояснювальної записки подають список використаної літератури.

 

При виконанні роботи основна увага надається самостійній роботі студентів. Студент вибирає технічні рішення, використовуючи дані методичні вказівки, а також рекомендовану довідкову літературу і нормативні матеріали.

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)