АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

VI. Методичні вказівки до виконання курсової роботи

Читайте также:
 1. I. Мета, завдання та загальні вимоги до виконання курсової роботи
 2. II Методика виконання курсової роботи.
 3. II. Перевірка виконання домашнього завдання.
 4. VI Поточний контроль виконання роботи
 5. VI Поточний контроль виконання роботи
 6. VI Поточний контроль виконання роботи
 7. VI Поточний контроль виконання роботи
 8. VIІ Поточний контроль виконання роботи
 9. Апаратура, загальні вказівки по виконанню процедур
 10. Апаратура, загальні вказівки по виконанню процедур
 11. Банку, якщо він занадто ухиляється від виконання рекомендацій.

В курсовій роботі студенти повинні показати глибоку теоретичну підготовленість, вірне розуміння ними економічної основи розглянутих питань, уміння узагальнювати літературні джерела, самостійно систематизувати, аналітично обробляти практичні матеріали, пов'язувати теоретичні положення з життям, сформувати і обгрунтувати відповідні висновки.

Першим кроком виконання курсової роботи є підбір і вивчення літературних джерел, конспектування відносно до основних питань теми роботи. При виконанні курсових робіт багато студентів використовують тільки підручники по курсу. Тому рекомендуємо, для більш поглибленої розробки теми курсової роботи, також вивчати всю літературу, періодичні видання і відомчі інструктивні та нормативні акти. Особливу увагу слід звернути на вивчення постанов Кабінету Міністрів України, Законів, прийнятих Верховною Радою України, Указів Президента України, спрямованих на подальший розвиток ринкових відносин, стабілізацію економіки, покращання соціального стану населення.

Тільки в результаті послідовного вивчення необхідної літератури і практичних матеріалів по відповідній темі студент може підготуватися до виконання курсової роботи на потрібному рівні.

На другому етапі слід приступити до підбору звітних і інших матеріалів, які характеризують діяльність конкретної фірми, біржі, банку, підприємства або організації, на підставі яких виконується курсова робота.

На третьому етапі розробляються форми аналітичних таблиць, вносяться в них дані і обробляються. По одержаним результатам робляться попередні висновки.

Четвертий етап-написання курсової роботи, узагальнення наявних матеріалів, виявлення внутрішніх господарських резервів, розробка заходів, спрямованих на покрашення господарської діяльності.

Курсові роботи, в яких використовуються тільки підручники, учбові посібники або ілюстрації, повертаються студентам, як незадовільні.

В курсовій роботі аналіз конкретних матеріалів не повинен обмежуватись тільки порівнянням плану і фактичних показників (звітних), необхідно використовувати методи ланцюгової підстановки, балансового взаємозв'язку, економіко-математичних методів та інші прийоми аналітичної роботи.

Поряд з вивченням загальних показників підприємства необхідно звернути увагу на аналіз роботи окремих структурних підрозділів, які входять до їх складу. Для такої мети необхідно згрупувати окремі показники їх діяльності, скласти відповідні таблиці і зробити необхідні висновки. В курсовій роботі слід привести форми фінансової звітності, які відносяться до теми курсової роботи. Це дозволить викладачеві перевірити обгрунтованість проведеного аналізу. Всі аналітичні розрахунки, таблиці повинні бути приведені в тексті курсової роботи з необхідними поясненнями. Висновки повинні витікати із таблиць і аналітичних розрахунків. Курсова робота повинна завершуватися короткими висновками і пропозиціями. Пропозиції повинні бути спрямовані на усунення виявлених в процесі аналізу недоліків в роботі суб'єктів господарювання, по матеріалах яких виконана курсова робота. Текст курсової роботи повинен бути написаний одним кольором чорнил (пасти), розбірливо, акуратно, грамотно. Приводимо розгорнуті плани деяких тем курсових робіт.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)