АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

VIІ Поточний контроль виконання роботи

Читайте также:
 1. I. Мета, завдання та загальні вимоги до виконання курсової роботи
 2. II Методика виконання курсової роботи.
 3. II. ЗМІСТ І ОФОРМЛЕННЯ РОБОТИ
 4. II. Контрольна робота.
 5. II. Перевірка виконання домашнього завдання.
 6. III. СТРУКТУРА, РУКОВОДЯЩИЕ И КОНТРОЛЬНЫЕ ОРГАНЫ КПРФ
 7. IV.Контрольно - аналитический этап.
 8. IX. Контроль за осуществлением пассажирских перевозок
 9. IX. СИГНАЛИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПІД ЧАС МАНЕВРОВОЇ РОБОТИ
 10. O меморіально-ордерна (контрольно-ахова).
 11. VI Поточний контроль виконання роботи
 12. VI Поточний контроль виконання роботи

Оформлення роботи:

1. Записати методику швидкості довільних рухів.

2. Записати індивідуальні дані проби на швидкість довільних рухів кисті.

3. Порівняти індивідуальні дані проби з середніми даними таблиці А. Визначити відхилення індивідуальних даних від середніх. Коливання в межах ±15% слід вважати нормальними.

4. Для кожної вікової групи запишіть наступні показники: середня арифметична, квадратичне відхилення, помилка середньої арифметичної, потім — показники істотності різниці між першою і другою, другою і третьою, першою і третьою групами учнів.

5. Занести отримані данні у зведену таблицю.

6. Обговорення отриманих результатів.

7. Заключення про вікові зміни швидкості довільних рухів кисті школярів.

8. Рекомендації.

VII Узагальнення та систематизація вмінь і навичок:

Дайте письмові відповіді на контрольні питання

1. Чим відрізняються м'язи молодших школярів від дорослих?

2. Якими параметрами характеризується спритність довільних рухів?

3. Як змінюються довільні рухи в період статевого дозрівання школярів?

4. У якому віці всі параметри довільних рухів досягають найбільшої величини?

5. Як можна оцінити швидкість довільних рухів кисті?

IX Підведення підсумків заняття: обговорюються досягнуті студентами результати, повідомляються оцінки

X Видача завдання до самостійної підготовки:

Самостійна робота №12: Вікові анатомо-фізіологічні особливості розвитку м’язової системи дітей та підлітків.

 

 


Практична робота №6

I Організаційна частина: проводиться перевірка присутніх, студентам повідомляється тема заняття та план роботи.

ІІ Тема: Оцінка функціональних можливостей серцево-судинної системи (на основі проби Лєтунова).

Мета: Навчитися визначати функціональні можливості серцево-судинної системи (пульс та АТ) при впливі на організм різних фізичних навантажень (проба Лєтунова).

Обладнання: Секундомір, сфігмоманометр, або тонометр, фонендоскоп, метроном.

ІІІ Актуалізація опорних знань і контроль вихідного рівня знань студентів:

Для проведення цієї роботи необхідно повторити теоретичні питання:

1. Кров: склад, функції

2. Вікові особливості крові.

Умови роботи:

1. Студенти працюють парами, обстежуючи один одного, потім фіксують дані обстеження всієї групи.

2. При обстеженні учнів функціональні проби проводяться одноразово.

IV Зміст основної частини заняття

1. Фіксування реакції ЧСС та АТ на пробу Лєтунова.

2. Користуючись оціночними таблицями скласти оцінку реакції серцево-судинної системи на фізичне навантаження.

V Формування вмінь і навичок у студентів

Комбінована пробу Лєтунова, модифікована Інститутом фізіології дітей та підлітків АПН СРСР включає три досліджувані навантаження різної інтенсивності та тривалості, направлених на виявлення реакції ЧСС та АТ на швидкісну напругу та навантаження на витривалість.

Зміст проби Лєтунова:

1. 20 глибоких присідань за 30 с, потім дослідження фізіологічних зрушень серцево-судинної системи (по ЧСС та АТ) до їх відновлення (невелике навантаження).

2. Біг на місці в максимальному темпі з високим підніманням ніг та енергійною роботою рук на протязі 7 с для школярів 7-12 років та 15 с – для підлітків та юнаків (швидкісна напруга).

3. Біг на місці під метроном (180 кроків за 1 хв.) на протязі 1 хвилини для школярів 7-12 років та 3 хв. – для підлітків та юнаків (робота на витривалість).

Кожне з навантажень дається після повного відновлення від попередньої роботи, але не раніше ніж через 2,5 хв. – 3 хв. Після кожного навантаження перші 10" підраховують пульс та на 15-45 секунд вимірюють АТ.

Кожну наступну хвилину відновлення за 10" підраховують пульс та вимірюють АТ і так до повернення до первісних даних. Після кожного навантаження комбінованої проби дані заносяться в таблицю.

Таблиця №1

П.І.Б. Пульс
До проби Після наван-тажен-ня % збуд-ження Відновлення Час віднов-лення
                   
                             
                             
                             

Таблиця №2

П.І.Б. Артеріальний тиск (макс./мин.)
До проби Після І наван-тажен-ня % збуд-ження Відновлення Час віднов-лення
                   
                             
                             
                             

Користуючись оціночними таблицями скласти оцінку реакції серцево-судинної системи на фізичне навантаження.

Таблиця №5

Оцінка реакції П у л ь с
До проби за 10" Після проби за 10" % збудженого пульсу Час віднов-лення ПЯР
Сприятлива 10-12 15-18 від 25 до 50 1-3 хв.  
Допустима 13-14 21-23 51-75 4-6 хв.  
Несприятлива 15 і більше слабкий 30-35, аритмія 100 і більше 7 хв. та довше  

Таблиця №6

Оціночна шкала


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)