АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Методичні основи застосування аутогенного тренування

Читайте также:
 1. VI. Методичні вказівки до виконання курсової роботи.
 2. Акти нагляду за додержанням і застосуванням законів
 3. БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОМЕНЕВОЇ ТЕРАПІЇ
 4. Біофізичні основи магнітотерапії
 5. В. Альдопентози, гетероциклічної основи та фосфатної кислоти
 6. В.Альдопентози, гетероциклічної основи та фосфатної кислоти
 7. Види підприємств. Матеріальні основи функціонування підприємств
 8. Визначте основні методи дослідження психогенетики і можливості їх застосування
 9. Внутрішнє гальмування є специфічним для кори великого мозку, потребує вироблення, тренування певних умов. Яку іншу назву має це гальмування?
 10. Вправи для тренування правильного дихання
 11. Глава 1. Основи державної митної справи
 12. Глава 82. Застосування фізичної сили, спеціальних засобів та зброї посадовими особами органів доходів і зборів

1. Психологічна установка на успіх, абсолютна виясненість в тому, що мета буде досягнута (формула «Я справлюсь!») – перший крок до успіху в аутогенному тренуванні.

2. Щоденні самостійні заняття по 10-15хв. (1-2р.в день) будуть мати позитивні практичні результати.

3. Заняття починають у теплому приміщенні, в спокійній обстановці, що виключає сторонні шуми, світло, появу інших людей в кімнаті.

4. Методика засвоєння прийомів аутогенного тренування включає в себе наступні етапи:

а) перший з них – засвоєння прийомів концентрацій уваги (перших 2-3 заняття);

б) засвоєння дихальних вправ через управління тривалістю видиху;

в) другий етап – засвоєння прийомів м’язового розслаблення і тренування вміння довільно розслабляти м’язи для досягнення відчуття тепла та приємної важкості в кінцівках;

г) третій етап – розучування прийомів активізації і тонізації. Активізація необхідна для того, щоби зняти відчуття розслаблення. Тонізація спрямована на підвищення рівня активності організму (психічного тонусу).

5. До основних засобів аутогенного тренування належать такі вправи:

а) викликання відчуття важкості. В положенні лежачи (сидячи) рекомендується спокійно 5-6 разів повторити формулу: «Моя права рука дуже важка» і 1 раз: «Я зовсім спокійний». Мета цієї вправи – досягнення максимального розслаблення м’язів шляхом самонавіювання відчуття м’язової важкості. Засвоєння вправи проявляється генералізацією відчуття важкості – розповсюдження його в усьому тілі.

б) викликання відчуття тепла. Попередньо необхідно викликати відчуття важкості і потім 5 разів повторити подумки: «Моя права рука тепла» і 1 раз: «Я зовсім спокійний». Мета вправи – досягнути відчуття тепла у кінцівках, що є свідченням оволодіння регуляцією судинного тонусу з розширенням шкірних судин і підвищенням температури шкіри. Засвоєння вправи проявляється у генералізації відчуття тепла, яке викликається легко і чітко.

в) оволодіння ритмом серцевої діяльності. Подумки 5-6 разів повторити формулу самонавіювання: «Серце б’ється спокійно і рівно» і 1 раз: «Я зовсім спокійний». Засвоєння вправи проявляється в умінні довільно змінювати частоту пульсу.

г) оволодіння регуляцією ритму дихання. Попередньо виключають відчуття важкості, тепла, досягають спокійного серцебиття. Після цього подумки повторюють 5-6 разів «Дихаю зовсім спокійно» і 1 раз: «Я зовсім спокійний». Мета вправи – регуляція ритму дихання та контроль за ним. Засвоєння вправи проявляється у здатності нормалізувати ритм дихання з розвитком стану спокою.

д) викликання відчуття тепла в епігастральній ділянці 5-6 разів подумки повторити: «Моє сонячне проміння випромінює тепло» і 1 раз «Я зовсім спокійний». Мета вправи – викликати відчуття тепла в черевній порожнині. Показником засвоєння вправи є відчуття тепла в ділянці сонячного сплетіння з тенденцією до його генералізації.

ж) викликання відчуття прохолоди в ділянці лоба. Подумки 5-6 разів повторити формулу: «Мій лоб приємно прохолодний» і 2 раз «Я зовсім спокійний». Мета вправи - навчитися викликати відчуття прохолоди в ділянці лоба і скронь.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)