АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

VI Поточний контроль виконання роботи. 1. Внесіть дані, одержані при обстеженні всіх 10 чоловік, в таблицю 1

Читайте также:
 1. I. Мета, завдання та загальні вимоги до виконання курсової роботи
 2. II Методика виконання курсової роботи.
 3. II. ЗМІСТ І ОФОРМЛЕННЯ РОБОТИ
 4. II. Контрольна робота.
 5. II. Перевірка виконання домашнього завдання.
 6. III. СТРУКТУРА, РУКОВОДЯЩИЕ И КОНТРОЛЬНЫЕ ОРГАНЫ КПРФ
 7. IV.Контрольно - аналитический этап.
 8. IX. Контроль за осуществлением пассажирских перевозок
 9. IX. СИГНАЛИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПІД ЧАС МАНЕВРОВОЇ РОБОТИ
 10. O меморіально-ордерна (контрольно-ахова).
 11. VI Поточний контроль виконання роботи
 12. VI Поточний контроль виконання роботи

Оформлення роботи.

1. Внесіть дані, одержані при обстеженні всіх 10 чоловік, в таблицю 1.

Таблиця 1

Залежність основного обміну від віку та статі

№ п.п. Стать Вік (в роках) Зріст (см) Маса (кг) Основний обмін за 1 добу (кДж) Основний обмін на 1 кг маси (кДж)
1. 2. 3× . . 10. чол            

2. Зобразіть графічно залежність основного обміну від віку і статі. По вертикальній осі відкладайте значення основного обміну на 1 кг маси тіла в кілоджоулях, а по горизонтальній — вік в роках. Для жінок криву намалюйте червоним кольором, а для чоловіків — синім. Зробіть відповідні висновки.

3. Обговорення отриманих результатів.

4. Заключення.

5. Рекомендації.

VII Узагальнення та систематизація вмінь і навичок:

Дайте письмові відповіді на контрольні питання

1. Що таке обмін речовин і енергії?

2. Що таке основний обмін?

3. Що таке загальний обмін?

4. Які чинники впливають на величину основного обміну?

5. Як змінюється основний обмін у людини з віком?

6. Вітаміни. Роль вітамінів на ріст та розвиток організму дитини.

VIII Підведення підсумків заняття: обговорюються досягнуті студентами результати, повідомляються оцінки

IX Видача завдання до самостійної підготовки:

Самостійна робота №19: Обмін речовин і енергії в дитячому організмі.

 


Таблиця 10.

Визначення основного обміну за зростом та віком у чоловіків (1 число)

Зріст (см) Обмін по роках (кДж)
                               
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
            4620-                    
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 

 


Таблиця 11.

Визначення основного обміну за зростом та віком у жінок (1 число)

Зріст (см) Обмін по роках (кДж)
                                 
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                    10-84              
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   

 


Таблиця 12.

Визначення основного обміну за масою (2 число)

Жінки чоловіки
кг кДж кг кДж кг кДж кг кДж кг кДж кг кДж
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)