АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

IX. СИГНАЛИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПІД ЧАС МАНЕВРОВОЇ РОБОТИ

Читайте также:
 1. I. Мета, завдання та загальні вимоги до виконання курсової роботи
 2. II Методика виконання курсової роботи.
 3. II. ЗМІСТ І ОФОРМЛЕННЯ РОБОТИ
 4. VI Поточний контроль виконання роботи
 5. VI Поточний контроль виконання роботи
 6. VI Поточний контроль виконання роботи
 7. VI Поточний контроль виконання роботи
 8. VI. Методичні вказівки до виконання курсової роботи.
 9. VIІ Поточний контроль виконання роботи
 10. А. Виконується при підготовці до роботи
 11. Аналіз стану виховної роботи

9.1. Маневровими світлофорами подаються сигнали:

один місячно-білий вогонь – «Дозволяється проводити маневри» (рис. 9.1);

один синій вогонь – «Забороняється проводити маневри» (рис. 9.2.).

 

 
Рисунок 9.1   Рисунок 9.2

 

Дозвіл на проведення маневрів може подаватися вихідними та маршрутними світлофорами, поєднаними з маневровими, одним місячно-білим вогнем при погашеному червоному вогні.

Для поїзних маршрутів біле та синє показання маневрових світлофорів сигнального значення не мають.

На станціях одноколійних ділянок, а також двоколійних, обладнаних автоматичним блокуванням для двостороннього руху, на маневровому світлофорі, розміщеному на щоглі вхідного світлофора з боку станції, може застосовуватися сигнал один місячно-білий вогонь – «Дозволяється вихід состава, що маневрує, за межу станції».

Для приймання на станцію підштовхуючих локомотивів на щоглі вхідного світлофора з боку перегону може бути встановлена головка маневрового світлофору з місячно-білим вогнем.

Груповим маневровим світлофором, що дозволяє маневри у визначеному районі станції, подаються сигнали в один або в обидва боки.

За рішенням начальника залізниці на маневрових світлофорах замість синіх допускається застосовувати червоні вогні у наступних випадках:

для огородження в’їзду на станцію з під’їзних колій, що обслуговуються локомотивами іншого відомства;

на маневрових світлофорах, що встановлюються на під’їзних коліях для огородження переїзду;

на маневрових світлофорах колій приймання, з яких не передбачено відправлення поїздів.

 

Для передачі сигналів під час проведення маневрів поштовхами на сортувальних витяжних коліях дозволяється застосування світлофорної сигналізації у відповідності з порядком, визначеним Державною адміністрацією залізничного транспорту України.

На станціях з електричною централізацією стрілок і сигналів на маневрових світлофорах у необхідних випадках може застосуватися сигнал два місячно-білих вогні – «Дозволяється проводити маневри; колія, на яку виконуються маневри, вільна».

 

9.2. Гірковими світлофорами подаються сигнали (рис. 9.3):

один зелений вогонь –«Дозволяється розпуск вагонів з встановленою швидкістю»;

один жовтий вогонь – «Дозволяється розпуск вагонів із зменшеною швидкістю»;

один жовтий і один зелений вогні – «Дозволяється розпуск вагонів із швидкістю, проміжною між встановленою та зменшеною»;

один червоний вогонь – «Стій! Забороняється розпуск»;

літера «Н» білого кольору на світловому покажчику, що горить одночасно з червоним вогнем, – «Осадити вагони з гірки на колії парку приймання або на витяжну колію».

Швидкість розпуску вагонів на сортувальних гірках за одним зеленим, одним жовтим та одним зеленим і одним жовтим вогнями гіркових світлофорів встановлюється начальником залізниці.

У тих випадках, коли видимість сигналів гіркового світлофора не забезпечується, для інформації машиніста про показання гіркового світлофора застосовуються повторювальні світлофори або гіркова автоматична локомотивна сигналізація. Повторювальні світлофори повинні сигналізувати тими ж вогнями, що і основний гірковий світлофор. На повторювальних світлофорах, розміщених у середині колій парку приймання, замість червоного вогню може встановлюватися синій.

 

Рисунок 9.3

 

Для дозволу подачі составів до гіркового світлофора на коліях парку приймання, а також для сигналізації на підгіркових коліях можуть застосовуватися маневрові світлофори.

 

9.3. При відсутності маневрових світлофорів проїзд вихідних і маршрутних світлофорів з червоним вогнем під час маневрів дозволяється черговим по станції або за його вказівкою керівником маневрів особисто, через радіозв’язок, пристрої двостороннього паркового зв’язку або за сигналом, що подається ручним сигнальним приладом.

 

9.4. Під час маневрів подаються ручні та звукові сигнали:

«Дозволяється локомотиву прямувати управлінням уперед»:

вдень – рухом піднятої вверх руки з розгорнутим жовтим прапорцем (рис. 9.4);

вночі – рухом ручного ліхтаря з прозоро-білим вогнем (рис. 9.5) або одним довгим звуком;

«Дозволяється локомотиву прямувати управлінням назад»:

вдень – рухом опущеної вниз руки з розгорнутим жовтим прапорцем (рис. 9.6);

вночі рухом ручного ліхтаря з прозоро-білим вогнем
(рис. 9.7) або двома довгими звуками;

«Тихіше»:

вдень – повільними рухами вверх і вниз розгорнутого жовтого прапорця (рис. 9.8);

вночі – рухом ручного ліхтаря з прозоро-білим вогнем (рис. 9.9) або двома короткими звуками;

«Стій!»:

вдень – рухами по колу розгорнутого червоного чи жовтого прапорця (рис. 9.10);

вночі – рухом по колу ручного ліхтаря з будь-яким вогнем
(рис. 9.11) або трьома короткими звуками.

Звукові сигнали під час маневрів подаються ручним свистком або духовим ріжком.

 
Рисунок 9.4   Рисунок 9.5
 
Рисунок 9.6   Рисунок 9.7
 
Рисунок 9.8     Рисунок 9.9
 
Рисунок 9.10   Рисунок 9.11
         

9.5. Сигнали під час маневрів мають повторюватися свистками локомотива (моторвагонного та спеціального самохідного рухомого складу), які підтверджують прийняття їх до виконання.

Завдання сигналісту або черговому стрілочного поста установити стрілку на ту чи іншу колію може подаватися звуками різної тривалості (свистками локомотивів і свистками керівників маневрів) або іншими засобами залежно від технічного оснащення станції у відповідності з порядком, установленим технічно-розпорядчим актом станції.

 

X. СИГНАЛИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ПОЗНАЧЕННЯ ПОЇЗДІВ, ЛОКОМОТИВІВ ТА ІНШИХ РУХОМИХ ОДИНИЦЬ*

10.1. Голова поїзда під час руху на одноколійних і правильною колією на двоколійних ділянках:

вдень – сигналами не позначається (рис. 10.1);

вночі – позначається двома прозоро-білими вогнями ліхтарів біля буферного брусата сигнальним прозоро-білим вогнем прожектора (рис. 10.2).

Голова поїзда під час руху неправильною колією позначається:

вдень з лівого боку червоним вогнем ліхтаря, з правого боку – прозоро-білим вогнем ліхтаря (рис. 10.3);

вночі – додається сигнальний прозоро-білий вогонь прожектора (рис. 10.4).

Для визначених начальником залізниці типів локомотивів голова поїзда при прямуванні неправильною колією червоним вогнем з лівого боку може не позначатися.

 
Рисунок 10.1   Рисунок 10.2

*У цьому розділі усі вказівки щодо розміщення сигналів з правого або лівого боку подані за напрямком руху.

 

 
Рисунок 10.3 Рисунок 10.4
       

10.2. Голова вантажного поїзда під час руху вагонами уперед на одноколійних і правильною колією на двоколійних ділянках:

вдень – сигналами не позначається (рис. 10.5);

вночі – позначається прозоро-білим вогнем ліхтаря біля буферного бруса (рис. 10.6).

 

 
Рисунок 10.5   Рисунок 10.6

 

Під час руху вагонами уперед неправильною колією голова вантажного поїзда позначається:

вдень – розгорнутим червоним прапорцем, який показує з лівого боку працівник, що супроводжує поїзд і знаходиться на передній перехідній площадці (рис. 10.7);

вночі — прозоро-білим вогнем ліхтаря біля буферного бруса і червоним вогнем ручного ліхтаря, який показує з лівого боку працівник, що супроводжує поїзд (рис. 10.8).

 

 
Рисунок 10.7   Рисунок 10.8

 

10.3. Хвіст поїзда під час руху на одноколійних і правильною та неправильною колією на двоколійних ділянках позначається:

а) вантажного і вантажно-пасажирського поїзда:

вдень і вночі – червоним диском із світловідбивачем біля буферного бруса з правого боку (рис. 10.9);

б) пасажирського і поштово-багажного поїзда:

вдень і вночі – трьома червоними вогнями (рис. 10.10).

При причепленні вантажного вагона, який не має постійних сигнальних ліхтарів, хвіст пасажирського і поштово-багажного поїзда позначається:

вдень – червоним диском або розгорнутим червоним прапорцем біля буферного бруса з правого боку (рис. 10.11);

вночі – одним червоним вогнем буферного ліхтаря з правого боку (рис. 10.12).

 

 
Рисунок 10.9   Рисунок 10.10

 

 
Рисунок 10.11   Рисунок 10.12

 

Локомотив, що знаходиться у хвості вантажного поїзда, а також локомотив, що прямує без вагонів, ззаду позначаються:

вдень і вночі – червоним вогнем ліхтаря біля буферного бруса з правого боку (рис. 10.13).

Рисунок 10.13

10.4. Підштовхуючий локомотив і дрезина незнімного типу позначаються сигналами у такий же спосіб, що й локомотиви без вагонів.

Підштовхуючий локомотив і господарчий поїзд при поверненні з двоколійного перегону неправильною колією на станцію відправлення позначаються сигналами прямування неправильною колією.

10.5. У разі розриву на перегоні вантажного поїзда хвіст частини поїзда, що відправляється на станцію, позначається:

вдень – розгорнутим жовтим прапорцем біля буферного бруса з правого боку (рис. 10.14);

вночі – жовтим вогнем ліхтаря (рис. 10.15).

Остання частина поїзда, що відправляється на станцію, позначається таким же чином, як і хвіст вантажного поїзда.

 
Рисунок 10.14   Рисунок 10.15

 

 

10.6. Поїзди на багатоколійних ділянках позначаються таким же чином, як і на одно- і двоколійних, в залежності від встановленого порядку руху тією чи іншою колією багатоколійної ділянки.

 

10.7. Снігоочисник під час руху на одноколійних і правильною колією на двоколійних ділянках позначається:

 

а) якщо у голові снігоочисник:

вдень – двома жовтими розгорнутими прапорцями на бічних гаках (рис. 10.16);

вночі – двома жовтими вогнями бічних ліхтарів, а у бік локомотива – двома прозоро-білими контрольними вогнями (рис. 10.17);

 

 

 
Рисунок 10.16   Рисунок 10.17

 

б) якщо у голові локомотив:

вдень – двома жовтими розгорнутими прапорцями біля буферних ліхтарів (рис. 10.18);

вночі – двома жовтими вогнями буферних ліхтарів (рис. 10.19).

Хвіст снігоочисника позначається, як хвіст локомотива, що прямує без вагонів.

 

 
Рисунок 10.18   Рисунок 10.19

10.8. Снігоочисники під час руху у голові неправильною колією на двоколійних ділянках позначаються:

вдень – двома жовтими розгорнутими прапорцями і червоним розгорнутим прапорцем під жовтим зліва на бічних гаках (рис. 10.20);

вночі – відповіднодвома жовтими і одним червоним вогнями ліхтарів, а у бік локомотива – трьома прозоро-білими контрольними вогнями (див. рис. 10.21).

Якщо у голові локомотив, то він позначається так само, як і снігоочисник під час руху у голові (див. рис. 10.20 та 10.21).

 

 
Рисунок 10.20   Рисунок 10.21

10.9. Локомотив під час маневрових переміщень, в тому числі і при прямуванні до состава і від состава поїзда, вночі повинен мати по одному прозоро-білому вогню попереду і позаду на буферних брусах з боку основного пульта управління локомотивом.

 

10.10. Дрезини знімного типу, колійні вагончики та інші знімні рухомі одиниці під час перебування на перегоні повинні мати:

а) на одноколійних і під час руху неправильною колією на двоколійних ділянках:

вдень – прямокутний щит, пофарбований з обох боків у червоний колір, або розгорнутий червоний прапорець на жердині;

вночі – спереду і ззаду червоний вогонь ліхтаря, укріпленого на жердині;

б) на двоколійних ділянках при прямуванні правильною колією:

вдень – прямокутний щит, пофарбований з переднього боку у білий і з заднього боку – у червоний колір;

вночі – спереду прозоро-білий вогонь і ззаду – червоний вогонь ліхтаря, укріпленого на жердині.

Знімні ремонтні вишки на електрифікованих ділянках під час роботи на перегоні повинні мати:

а) на одноколійних і під час руху неправильною колією на двоколійних ділянках:

вдень – розгорнутий червоний прапорець з обох боків;

вночі – спереду і ззаду червоний вогонь ліхтаря;

б) на двоколійних ділянках при прямуванні правильною колією:

вдень – розгорнутий червоний прапорець з правого боку в напрямку руху поїздів;

вночі – спереду прозоро-білий вогонь ліхтаря, ззаду – червоний вогонь ліхтаря.

Сигнали в усіх випадках мають бути закріплені на верхньому рівні заземленого поясу знімної ремонтної вишки.

Знімні ремонтні вишки і колійні вагончики на перегоні, крім того, мають бути огороджені з обох боків тимчасовими або ручними червоними сигналами, що переносяться одночасно з переміщенням ремонтної вишки і вагончика на відстань Б, вказану в графі 3 табл. 6.1, у залежності від керуючого спуску і максимально допустимої швидкості на перегоні.

Під час роботи на станції знімна ремонтна вишка повинна мати:

вдень – розгорнутий червоний прапорець з обох боків;

вночі – спереду і ззаду червоний вогонь ліхтаря;

колійний вагончик:

вдень – щит, пофарбований з обох боків у червоний колір, або червоний прапорець на жердині;

вночі – спереду і ззаду червоний вогонь ліхтаря, укріпленого на жердині.

Під час руху по станційних коліях і стрілочних переводах знімна ремонтна вишка і колійний вагончик, крім того, мають бути огороджені на відстані не менше 50 м з обох боків тимчасовими або ручними червоними сигналами, що переносяться одночасно з переміщенням знімної ремонтної вишки і колійного вагончика.

Якщо на двоколійній або багатоколійній ділянці по суміжній колії прямуватиме зустрічний поїзд, то червоний сигнал, що огороджує знімну ремонтну вишку, колійний вагончик або іншу знімну рухому одиницю з переднього боку, до проходження поїзда знімається.

На двоколійних електрифікованих ділянках, крім ділянок, обладнаних двостороннім автоблокуванням, і ділянок, де пасажирські поїзди обертаються із швидкістю понад 120 км/год, допускається огородження знімних ремонтних вишок тільки з боку поїздів, які прямують правильною колією. Порядок організації роботи знімних ремонтних вишок на таких ділянках, що забезпечує безпеку руху поїздів, встановлюється з урахуванням місцевих умов начальником залізниці на підставі письмових вказівок Державної адміністрації залізничного транспорту України.

Працівники залізниці, які огороджують знімні ремонтні вишки, колійні вагончики та інші знімні рухомі одиниці, а також працівники, які керують переміщенням знімних одиниць, повинні мати, крім тимчасових щитів, ручних прапорців і сигнальних ліхтарів, петарди і духові ріжки для подачі сигналів про наближення поїзда, а також сигналів для зупинки поїзда, якщо це буде потрібно.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.028 сек.)