АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

II Методика виконання курсової роботи

Читайте также:
 1. I. Мета, завдання та загальні вимоги до виконання курсової роботи
 2. II. Перевірка виконання домашнього завдання.
 3. II. ПОРЯДОК И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА
 4. III. Методика расчета эффективности электрофильтра.
 5. VI Поточний контроль виконання роботи
 6. VI Поточний контроль виконання роботи
 7. VI Поточний контроль виконання роботи
 8. VI Поточний контроль виконання роботи
 9. VI. Методичні вказівки до виконання курсової роботи.
 10. VIІ Поточний контроль виконання роботи
 11. АДАПТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ И МЕТОДИКА ИХ РЕГУЛИРОВАНИЯ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання курсової роботи

з дисципліни

 

„Економіка, організація електротехнічної

служби підприємства”

 

для студентів спеціальності 5.090609

„Монтаж і експлуатація електроустаткування

промислових підприємств і цивільних споруд"

 

Розглянуто і затверджена

на засіданні циклової

комісії профілюючих

дисциплін спеціальності

5.090609.

Голова циклової комісії

________ М. Шапар

 

 

Черкаси 2008 р.

Міністерство освіти і науки України

Черкаський політехнічний технікум

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання курсової роботи

з дисципліни

 

"Економіка і організація електротехнічної

служби підприємства."

Для студентів спеціальності 5.090609

"Монтаж і експлуатація електроустаткування

промислових підприємств і цивільних споруд."

 

 

Черкаси 2008 р.

Міністерство освіти і науки України

Черкаський політехнічний технікум

 

„3атверджую”

Заступник директора

з навчальної роботи

_________ Д.В. Галат

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання курсової роботи

з дисципліни

 

„Економіка, організація електротехнічної

служби підприємства”

 

для студентів спеціальності 5.090609

„Монтаж і експлуатація електроустаткування

промислових підприємств і цивільних споруд"

 

Розглянуто і затверджена

на засіданні циклової

комісії профілюючих

дисциплін спеціальності

5.090609.

Голова циклової комісії

________ М. Шапар

 

 

Черкаси 2008 р.

 

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Економіка і організація електротехнічної служби підприємства" для студентів спеціальності 5.090609 "Монтаж і експлуатація електроустаткування промислових підприємств і цивільних споруд" усіх форм навчання.

 

(Укладач: Макарова О. В. - Черкаси: ЧПТ, 2008 рік - ___сторінок.

Комп’ютерний набір: Россочинський П.В.)

 

ЗМІСТ

 

I Загальні вимоги до курсової роботи.

1.1 Мета та завдання курсової роботи

1.2 Загальні вимоги до курсової роботи

1.3 Вибір теми курсової роботи

1.4 Написання та оформлення курсової роботи

1.5 Захист курсової роботи

1.6 Структура та зміст курсової роботи

II Методика виконання курсової роботи.

1. Вступ

2. Організація і планування обслуговування і ремонту електрообладнання цеху (дільниці).

2.1 Коротка характеристика цеху і електрообладнання.

2.2 Організація обслуговування і ремонту електрообладнання.

2.3 Організація праці та заробітної плати.

2.4 Розрахунок кількості персоналу електротехнічної служби цеху та річного фонду заробітної плати.

3. Визначення затрат на утримання електрообладнання цеху (дільниці).

3.1 Локальні кошториси на придбання і монтаж освітлювального та силового електрообладнання цеху (дільниці).

3.2.1 Розрахунок амортизаційних відрахувань.

3.2.2 Розрахунок витрат та вартості електроенергії.

3.2.3 Розрахунок вартості допоміжних матеріалів на обслуговування та ремонт електрообладнання цеху.

4. Розрахунок показників економічної ефективності цеху.

5. Техніко-економічні показники курсової роботи.

6. Заключення.

7. Література.

III Список рекомендованої літератури.

IV Додатки:

Додаток 1. Група режимів роботи електрообладнання.

Додаток 2. Нормативи річної трудомісткості обслуговування.

Додаток 3. Тривалість ремонтних циклів та міжремонтних періодів.

Додаток 4. Нормативи трудомісткості ремонту електричних машин.

Додаток 5. Норми амортизації на основі систем електроприводу.

Додаток 6. Зразок оформлення титульного аркуша курсової роботи.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)