АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Розрахунок показників економічної ефективності цеху

Читайте также:
 1. C-3. Розрахунок процесу розпилювання блоків на плити-заготовки (Алмазне дискове розпилювання).
 2. I. Розрахунок захисного заземлення.
 3. II. Розрахунок блискавкозахисних пристроїв
 4. III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
 5. IV. Розрахунок показників прибутковості акцій
 6. Аналіз ефективності розміщення виробництва
 7. Аналізуючи спірограму обстежуваного Р., 25 років чоловічої статі виявили наступні показники. Який з визначених показників не відповідає нормі?
 8. В м. Л при визначенні одного з демографічних показників, вивчалося співвідношення дітей і осіб пенсійного віку до чисельності працездатного населення. Який це показник?
 9. В період нової економічної політики
 10. ВВЕДЕННЯ НОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ
 11. Взаємозв'язок економічної соціології з іншими науками
 12. Вибір та розрахунок обладнання для підготовки сировини до розпилювання.

 

В даному розділі розраховуємо річний економічний ефект від модернізації схеми управління верстату і термін окупності додаткових капіталовкладень, які використовуються на модернізацію.

Додаткові капіталовкладення на модернізацію включають в себе:

- вартість нового обладнання;

- вартість монтажних і демонтажних робіт;

- витрати на матеріали при монтажі обладнання.

Метою передбаченої модернізації є отримання річного економічного ефекту від впровадження модернізації, яка визначається за формулою:

(4.1)

(4.2)

(4.3)

(4.4)

- приведені витрати до і після модернізації, грн.;

- собівартість одиниці продукції до і після впровадження

модернізації, грн.;

- капіталовкладення які пов’язані з модернізацією схеми, грн;

Ен – нормативний коефіцієнт окупності, в машинобудуванні

Ен = 0,14 – 0,15;

- річний виробнича програма цеху, шт.

, де N - номер варианта;

Приклад:

 

Виходячи з конкретних умов підприємства приймаємо слідуючі дані:

Собівартість одиниці продукції до модернізації складала:

В разі запропонованої модернізації схеми керування верстату собівартість продукції зменшилася на 1% і буде складати:

, де N=17.1;

шт.

Розраховуємо річний економічний ефект від впровадженої модернізації:

Розраховуємо термін окупності додаткових капіталовкладень, які були використані на модернізацію схеми керування верстата по формулі:

(4.5)

Розрахунковий термін окупності додаткових складає 1 рік, а нормативний термін окупності додаткових капіталовкладень в машинобудуванні складає 6,6 років. Так, як розрахунковий термін окупності модернізація схеми керування печі опору СНЗ-6.12.4/12 економічно доцільно.

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)