АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Читайте также:
 1. B. 2. Вимоги до транзакцій
 2. C-3. Розрахунок процесу розпилювання блоків на плити-заготовки (Алмазне дискове розпилювання).
 3. I. Розрахунок захисного заземлення.
 4. II. Розрахунок блискавкозахисних пристроїв
 5. III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
 6. Аналіз прибутковості та рентабельності прийнято називати аналіз Cash-Flow.
 7. Аналізуючи спірограму обстежуваного Р., 25 років чоловічої статі виявили наступні показники. Який з визначених показників не відповідає нормі?
 8. В м. Л при визначенні одного з демографічних показників, вивчалося співвідношення дітей і осіб пенсійного віку до чисельності працездатного населення. Який це показник?
 9. Вибір та розрахунок обладнання для підготовки сировини до розпилювання.
 10. Види цін акцій
 11. ВИЗНАЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОГО БІЛКА І БІЛКОВИХ ФРАКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій      
Скоригована середньорічна кількість простих акцій      
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію   9.88 10.4
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію   9.88 10.4
Дивіденди на одну просту акцію      

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2014 р.

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
       
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності      
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000    
Повернення податків і зборів      
у тому числі податку на додану вартість      
Цільового фінансування      
Надходження від отримання субсидій, дотацій      
Надходження авансів від покупців і замовників      
Надходження від повернення авансів      
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках      
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)      
Надходження від операційної оренди      
Надходження від отримання роялті, авторських винагород      
Надходження від страхових премій      
Надходження фінансових установ від повернення позик      
Інші надходження      
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 3100 (95741) (104932)
Праці   (4286) (3666)
Відрахувань на соціальні заходи   (2045) (1890)
Зобов'язань з податків і зборів   (1345) (922)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток   (571) (173)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість   (18) (69)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів   (756) (680)
Витрачання на оплату авансів   (809) (1043)
Витрачання на оплату повернення авансів/td>   (330) (129)
Витрачання на оплату цільових внесків   (0) (0)
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами   (0) (0)
Витрачання фінансових установ на надання позик   (0) (0)
Інші витрачання   (1289) (3356)
Чистий рух коштів від операційної діяльності      
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності      
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій      
необоротних активів      
Надходження від отриманих: відсотків      
Дивідендів      
Надходження від деривативів      
Надходження від погашення позик      
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці      
Інші надходження      
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій   (400) (430)
необоротних активів   (2309) (2165)
Виплати за деривативами   (0) (0)
Витрачання на надання позик   (335) (0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці   (0) (0)
Інші платежі   (0) (0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності   -1529 -30
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності      
Надходження від: Власного капіталу      
Отримання позик      
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві      
Інші надходження      
Витрачання на: Викуп власних акцій   (0) (0)
Погашення позик   (1450) (0)
Сплату дивідендів   (0) (0)
Витрачання на сплату відсотків   (0) (0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди   (0) (0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві   (0) (0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах   (0) (0)
Інші платежі   (0) (0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності      
Чистий рух грошових коштів за звітний період      
Залишок коштів на початок року      
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів     -9
Залишок коштів на кінець року      

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2014 р.

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
           
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності          
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування          
Коригування на: амортизацію необоротних активів     X   X
збільшення (зменшення) забезпечень          
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць          
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій          
Прибуток (збиток) від участі в капіталі          
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання          
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття          
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій          
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів          
Фінансові витрати   X   X  
Зменшення (збільшення) оборотних активів          
Збільшення (зменшення) запасів          
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів          
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги          
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості          
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів          
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів          
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань          
Грошові кошти від операційної діяльності          
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги          
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом          
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування          
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці          
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів          
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань          
Сплачений податок на прибуток   X   X  
Сплачені відсотки   X   X  
Чистий рух коштів від операційної діяльності          
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності          
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій     X   X
необоротних активів     X   X
Надходження від отриманих: відсотків     X   X
Дивідендів     X   X
Надходження від деривативів     X   X
Надходження від погашення позик     X   X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці     X   X
Інші надходження     X   X
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій   X   X ()
необоротних активів   X   X  
Виплати за деривативами   X   X  
Витрачання на надання позик   X   X  
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці   X   X  
Інші платежі   X   X  
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності          
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності          
Надходження від: Власного капіталу     X   X
Отримання позик     X   X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві     X   X
Інші надходження     X   X
Витрачання на: Викуп власних акцій   X   X  
Погашення позик   X   X  
Сплату дивідендів   X   X  
Витрачання на сплату відсотків   X   X  
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди   X   X  
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві   X   X  
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах   X   X  
Інші платежі   X   X  
Чистий рух коштів від фінансової діяльності          
Чистий рух грошових коштів за звітний період          
Залишок коштів на початок року     X   X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів          
Залишок коштів на кінець року          

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)